Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci

31.5.2007 - Noam Chomsky
Umístění systému protiraketové obrany ve východní Evropě znamená prakticky vyhlášení války. Představte si jen, jak by reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko nebo Čína nebo jiná cizí mocnost jen pomyslelo na umístění protiraketového systému na hranicích USA nebo v jejich blízkosti, o budování takového systému nemluvě. Za takových nepředstavitelných okolností by byla prudká reakce USA nejen skoro jistá, ale také pochopitelná, a to z jednoduchých a jasných důvodů. Všichni dobře vědí, že protiraketová obrana je zbraní prvního úderu. Uznávaní vojenští analytikové USA ji popisují jako „nejen prostý štít, ale umožňovatel akcí USA.“ „Umožní efektivnější uplatňování vojenské moci USA v zahraničí.“ „Tím, že ochrání naši domovinu před odvetou, [protiraketová obrana] bude zárukou schopnosti a ochoty Spojených států ,utvářet’ prostřední na jiném místě.“ „Účelem protiraketové obrany ve skutečnosti není ochrana Ameriky. Je to nástroj globální nadvlády.“ „Protiraketová obrana se týká zachování schopnosti Ameriky uplatňovat moc v zahraničí. Jejím účelem není defenzíva, ale ofenzíva. A přesně proto ji potřebujeme.“ Všechno to jsou citáty z respektovaných liberálních zdrojů hlavního politického proudu – které jsou za rozvoj toho systému a jeho rozmístění na odlehlých hranicích globální nadvlády USA.

Jeho logika je prostá a srozumitelná. Funkční systém protiraketové obrany je pro potenciální cíle následující zprávou: „Zaútočíme na vás podle libosti a vy nebudete schopni odvety, takže nás nemůžete odstrašit.“ Evropanům se teď systém prodává jako obrana proti íránským raketám. I kdyby měl Írán jaderné zbraně a rakety dlouhého doletu, pravděpodobnost, že by je použil k útoku na Evropu, je nižší než pravděpodobnost, že by Evropu zasáhl asteroid, takže pokud je důvodem obrana, Česká republika by měla zavádět systém na svou obranu před asteroidy. Kdyby Írán naznačil byť nejmenší záměr k takovému kroku, země by byla obrácena v prach a dým. Systém samozřejmě míří na Írán, ale jako zbraň prvního úderu. Je to součást narůstající hrozby útoku USA na Írán, jež je sama o sobě vážným porušením Charty OSN, i když lze připustit, že tato otázka nevyvstává v případě států postavených mimo zákon.

Když Gorbačov souhlasil s tím, že sjednocené Německo bude členem nepřátelské vojenské aliance, akceptoval velmi vážnou hrozbu bezpečnosti Ruska, a to z tak dobře známých důvodů, že se jimi nemusíme zabývat. Oplátkou dala vláda USA závazný slib nerozšiřovat NATO směrem na východ. Tento slib byl za několik let porušen, což na Západě vyvolalo málo komentářů, ale zvýšilo hrozbu vojenské konfrontace. Takzvaná „protiraketová obrana“ zvedá hrozbu války o pár stupínků výš. „Obranou“, kterou poskytuje, je zvýšení hrozby agrese na Středním východě s nevypočitatelnými důsledky, a hrozba konečné, smrtelné jaderné války.

Více než před půl stoletím, Bertrand Russell a Albert Einstein vydali velmi zajímavou výzvu lidem světa, ve které je varovali, že stojí před rozhodnutím, které je „jasné, děsivé a nevyhnutelné: Měli bychom přivést lidstvo ke konci? Nebo by měl člověk zavrhnout válku?“ Přijetím tak zvaného „systému protiraketové obrany“ je tímto rozhodnutím a to takovým, které dává přednost konci lidstva, a to v možná ne příliš vzdálené budoucnosti.

(Překlad R.P.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The installation of a missile defense system in Eastern Europe is, virtually, a declaration of war. Simply imagine how the US would react if Russia or China or Iran or in fact any foreign power dared even to think about placing a missile defense system at or near the borders of the US, let alone carrying out such plans. In these unimaginable circumstances, a violent US reaction would be not only almost certain but also understandable. for reasons that are simple and clear.

It is well known on all sides that missile defense is a first strike weapon. Respected US military analysts describe missile defense as "not simply a shield but an enabler of U.S. action." It "will facilitate the more effective application of U.S. military power abroad.” “By insulating the homeland from reprisal, [missile defense] will underwrite the capacity and willingness of the United States to `shape' the environment elsewhere." "Missile defense isn't really meant to protect America. It's a tool for global dominance.” “Missile defense is about preserving America's ability to wield power abroad. It's not about defense. It's about offense. And that's exactly why we need it.” All quotes, from respected liberal and mainstream sources -- who favor developing the system and placing it at the remote limits of US global dominance.

The logic is simple, and well understood. A functioning missile defense system informs potential targets that “we will attack you as we please, and you will not be able to retaliate, so you cannot deter us.” The system is being marketed to Europeans as a defense against Iranian missiles. Even if Iran had nuclear weapons and long-range missiles, the chances of its using them to attack Europe are lower than the chances of Europe being hit by an asteroid, so if defense is the reason, Czech Republic should be installing a system to defend the country from asteroids. If Iran were to indicate even the slightest attention of such a move, the country would be vaporized. The system is indeed aimed at Iran, but as a first strike weapon. It is a component of the escalating US threats to attack Iran, threats that are in themselves a serious violation of the UN Charter, though admittedly this issue does not arise in outlaw states.

When Gorbachev agreed to allow a unified Germany to join a hostile military alliance, he was accepting a very severe threat to Russian security, for reasons too familiar to review. In return, the US government made a firm pledge not to expand NATO to the East. The pledge was violated a few years later, arousing little comment in the West, but raising the threat of military confrontation. So-called “missile defense” ratchets the threat of war a few notches higher. The “defense” it provides is to increase the threat of aggression in the Middle East, with incalculable consequences, and the threat of terminal nuclear war.

Over half a century ago, Bertrand Russell and Alfred Einstein issued an extraordinary appeal to the people of the world, warning them that they face a choice that is “stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?” Accepting a so‑called “missile defense system” makes that choice, in favor of an end to the human race, perhaps in the not-too-distant future.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press