Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Otevřený dopis občanského sdružení Vojáci proti válce

17.8.2006 - Vojáci proti válce
Otevřený dopis hejtmanům krajů, primátorům a starostům měst a obcí v jejichž působnosti má být vybudována protiraketová základna armády USA.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto.

Současně s převzetím svého úřadu jste také mimo jiné převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti svých spoluobčanů, za ochranu jejich životů, zdraví a majetku před nebezpečím všeho druhu. Je to odpovědná, rozhodně ne jednoduchá a lehká práce. Zvláště v otázce, se kterou se na Vás v tomto dopise obracíme jménem občanského sdružení „Vojáci proti válce“. Jedná se o požadavek USA vybudovat na území ČR jeden z páteřních systémů protiraketové obrany USA, včetně radarové a raketové základny k sestřelení již letících raket a raketové základny protivzdušné ochrany tohoto systému. Vojenské základny tohoto typu mají být postupně rozmisťovány v různých částech světa vždy na území jiných států mimo území USA.

Na základě našich odborných znalostí a dlouholetých zkušeností jsme rozhodně proti budování jakýchkoliv základen cizích ozbrojených sil na území České republiky. Převážnou částí sdělovacích prostředků a některými nezodpovědnými politiky je tato otázka prezentována takto:
- tento požadavek a problém vznikl teprve nyní jakoby „z čistého nebe“;
- takto vybudovaný protiraketový „deštník“ by chránil i území ČR a její občany;
- vybudování tohoto „deštníku“ je i v souladu se závazky ČR k NATO a EU;
- budování a existence této základny armády USA na území ČR by přinesla i několik tisíc pracovních příležitostí pro občany ČR.

Není to pravda.

Vy i Vaši spoluobčané jste nadále klamáni nezodpovědnými politiky a „objektivními“ sdělovacími prostředky..

- Zámysl USA vybudovat v Evropě (v ČR nebo v Polsku svou protiraketovou základnu byl Velkou Británií zveřejněn a předložen k veřejné diskuzi již před 3 roky. Tento materiál měli zodpovědní politici k dispozici. Jeho existence byla před Parlamentem ČR, před Vámi a před občany ČR, kterých se to bezprostředně dotýká z hlediska ochrany jejich zdraví, životů a majetku, tajena.

- Žádný ze závazků vůči NATO a EU nestanoví pro ČR povinnost zřizovat, respektive souhlasit s budováním vojenské základny USA tohoto typu na svém území. Pokud jde o EU je ČR vázána smlouvami, v nichž je zakotven závazek členských států Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Separátní jednání vlády ČR nebo Polska o této zásadní otázce bez konzultace jejich stanoviska v rámci EU zřejmě není v souladu s tímto závazkem.

- Tento protiraketový „deštník“ by nechránil ani území ČR, ani její obyvatele. Pro úplnost uvádíme prognózy vojenských expertů EU, že ČR ani EU nemá v současné době vojenského nepřítele. Její vojenské napadení těmito zbraňovými systémy je nepravděpodobné.

- Možná by budování této základny dočasně přineslo několik desítek nebo stovek pracovních příležitostí pro české občany. Po dokončení by byla základna, vzhledem ke svému charakteru obsazena pouze a výhradně příslušníky armády USA.

- Nemáme sebemenší pochyby o tom, že tyto dočasné pracovní příležitosti by zdaleka nevyvážily dlouhodobá a časově nijak nevymezená rizika, jež by existence této základny představovala pro ČR a její občany, samozřejmě zdaleka ne jenom pro občany vytypovaných lokalit.

- O odpálení raket ze základny na českém území by rozhodovaly výlučně USA, bez souhlasu vlády ČR, orgánů NATO nebo EU. ČR by neměla ani právo kontrolovat, zda jsou na základně skutečně umístěny antirakety. To je mimořádně důležité, protože sila pro antirakety lze velmi snadno upravit pro odpalování balistických raket na pozemní cíle.

- V případě válečného konfliktu by se tato základna nevyhnutelně stala jedním z prvních cílů jaderného útoku nespecifikovaného nepřítele.

- Samotné antirakety budou převážně vybaveny jadernými hlavicemi, stejně jako rakety nespecifikovaného nepřítele. Střet těchto dvou raket může mít nedozírné následky zejména pro civilní obyvatelstvo států, na jejichž území by trosky raket dopadly. Samotní aktéři konfliktu by však byli v bezpečných krytech.

- Podstatně by se zvýšilo nebezpečí úderu nespecifikovaných „teroristických skupin“ údajně ohrožujících bezpečnost USA proti této základně, případně jiným objektům na území ČR. Zcela nepodložený je předpoklad, že takový úder by byl zaměřen jen proti objektům USA. Vzhledem k lokajské politice české vlády vůči požadavkům USA by útok mohl být zaměřen proti nejrůznějším citlivým objektům na území ČR, jejichž přiměřenou ochranu – na rozdíl od několika objektů USA – není možno spolehlivě zabezpečit.

- Existence této základny by vyvolala na území ČR zvýšenou aktivitu zpravodajských služeb nejen USA, ale i dalších států, především těch jež by se existencí základny cítily ohroženy. Vznikalo by tedy reálné nebezpečí vtažení občanů ČR do činnosti zpravodajských služeb velkých a silných států

- Celé území základny včetně ochranných pásem (a nejedná se o malá území) by podléhalo jurisdikci USA, nikoliv ČR. Ze zkušeností z jiných zemí, kde jsou umístěny základny USA je třeba předpokládat, že z jurisdikce orgánů ČR by byly vyňaty i trestné činy, jichž by se příslušníci armády USA dopustili na českém území mimo prostor základny.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto.

Nenechte se dále klamat ani Vy ani Vaši spoluobčané, kterým máte zabezpečit ochranu jejich zdraví, životů a majetku povrchními polopravdami nebo zcela nepravdivými informacemi těch, kdo z jakýchkoliv pohnutek zřízení základny USA v ČR prosazují. Požadujte nezkreslené objektivní informace. Zvažujte i názory a argumenty odpůrců jejího budování. Zeptejte se svých spoluobčanů na jejich názor. O takto závažné otázce mohou rozhodnout pouze samotní občané v referendu, které však již nyní někteří politici označují za zbytečné. Záleží na Vás, zda zajistíte pro sebe a své spoluobčany maximum objektivních informací. Vyzýváme Vás proto, abyste s tímto otevřeným dopisem seznámil členy zastupitelstva a všechny spoluobčany. Jsme ochotni s Vámi dále v těchto otázkách komunikovat.

Občanské sdružení Vojáci proti válce

Rada sdružení:
gen. v.v. Oskar Marek v.r., plk. v.v. Jiří Bureš v. r. , plk. v.v. Blahoslav Zahradníček v. r


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press