Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kampaň: Napište Obamovi o radaru

Napište prezidentu Obamovi, že si nepřejete americký radar v Brdech. Stačí pouze vyplnit následující formulář a kliknout na "Odeslat".

Text dopisu v anglickém i českém znění naleznete níže.

Email už odeslalo 1121 lidí.

Kontakt

Položky označené * je pro odeslání emailu nutné vyplnit.

Anglické znění dopisu


Dear President Obama,

I am a citizen of the Czech Republic. I am concerned about the planned US anti-missile radar base in my country. As most Czechs, I do not want it here, for many important reasons.
Your victory in the US presidential elections has given rise to great hopes for a better world in the Czech Republic, as in many other countries. However, the installation of the anti-missile radar base in the Czech Republic (a Star Wars project) would be a retrograde step. It is doubtful whether the project would work. It is extremely expensive and politically dangerous. It is contributing to the deterioration of the international situation and could lead to a renewal of the Cold War. The Czech Republic was at the heart of the Cold War for forty years in the past century. For two generations of Czechs, it was a very painful experience. We do not want to live through it again.
At present, there is no real threat to justify this project. Looking into the future, we do not see problems that could not be resolved by negotiation and diplomacy.
Our government has already signed an agreement with the United States concerning the radar base. This agreement has still to be passed by the Czech Parliament. For two years now, an overwhelming majority of the Czech population has been firmly opposed to the radar base. They are demanding a national referendum on this matter. This has been confirmed by repeated opinion polls and national petitions - of an extraordinary size for this country.
We feel cheated by our political leaders. They did not dare mention the radar base before the 2006 parliamentary election, although negotiations about it had already been under way. The proposal to build the radar base in the Czech Republic was not a part of the political programme of any Czech political party at the 2006 election. Consequently, no Czech politician has a mandate to sign an agreement of such extreme importance and possible consequences for our country. In October 2008, the ruling coalition government was heavily defeated in the regional elections and the elections for the Senate, the Upper House of the Czech Parliament. The radar base was one of the reasons for this defeat.
If, in spite of all this, the radar base becomes a reality, it would be seriously damaging to democracy. This is why three out of every four Czechs, including myself, are demanding a national referendum.
Dear President Obama, in your election campaign, you said repeatedly that the international reputation of the United States had been heavily damaged by the outgoing administration. We believe that this has been caused by President Bush´s controversial foreign policy decisions.
I am taking the liberty of asking you not to allow the construction of the new anti-missile radar base in the Czech Republic. This would only cause damage to both our countries.


Yours respectfully,

Vaše jméno
Vaše město, Czech Republic


České znění dopisu


Vážený pane prezidente Obamo,

Jsem občan České republiky a jsem znepokojen, že vláda USA usiluje o zřízení protiraketové radarové základny v mé zemi. Stejně jako většina Čechů si ji zde nepřeji, a to z mnoha podstatných důvodů.
Vaše vítězství v prezidentských volbách v USA zvýšilo naše naděje na lepší svět. Instalace antiraketového systému (ve skutečnosti systému hvězdných válek) a radaru v České republice by však byla krokem opačným směrem. Celý projekt je problematický nejen z hlediska technologického a je extrémně finančně nákladný, ale je též nebezpečný z politického hlediska. Již nyní zhoršuje mezinárodní situaci a nakonec může vést k opakování studené války. Po čtyřicet let v minulém století byla má země v přední linii studené války. Pro dvě generace Čechů to byla velice bolestivá zkušenost. Nepřeji si to prožít znovu.
Nevidíme žádnou reálnou hrozbu, které by se mělo čelit tímto projektem. Ani při pohledu do budoucnosti nevidíme žádné hrozby a/nebo problémy, které by nebylo možné řešit jinými způsoby, cestou jednání a diplomacie zejména.
Je skutečností, že naše vláda už podepsala smlouvu ohledně radarové základny s vládou USA. Tato smlouva musí však být ještě schválena českým parlamentem. Převážná většina Čechů je více než dva roky proti vybudování radarové základny, již od doby, kdy se v tisku objevily první zprávy o ní. Většina veřejnosti žádá referendum o této záležitosti. Tato skutečnost je potvrzována opakovaně prováděnými výzkumy veřejného mínění a peticemi, které proběhly v rozsahu neobvyklém pro tuto zemi.
Cítíme se být podvedeni našimi politickými elitami, které se neodvážily zmínit o radarové základně před parlamentními volbami 2006, ačkoliv jednání již v té době probíhala. Téma radarové základny nebylo součástí volební kampaně, z čehož vyplývá, že žádný český politik nemá mandát a/nebo oprávnění podepsat dohodu o tak důležitém kroku s vážnými následky pro budoucnost naší země. V říjnu předchozího roku utrpěla vládní koalice těžkou porážku v regionálních a senátních volbách. Jednou z příčin této porážky byla také otázka radarové základny.
Jestliže se základna navzdory tomu všemu stane realitou, bude to těžká rána demokracii. To je důvodem proč tři ze čtyř Čechů, včetně mne, požadují celostátní referendum.
Vážený pane prezidente Obamo, ve své volební kampani jste opakovaně prohlásil, že mezinárodní pověst USA byla velmi poškozena předchozí administrativou. Mnozí z nás se domnívají, že její nerozvážná zahraniční politika a chybné kroky jsou jedny z hlavních důvodů tohoto stavu.
Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste nedovolil umístění nové radarové základny v České republice. To by do budoucna jen způsobilo další škody pro obě naše země.


S úctou,

Vaše jméno
Vaše město, Česká republika

Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press