Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Online s Petrem Sakem

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (* 1945) je sociolog a pedagog,
člen Masarykovy české sociologické společnosti, Evropské
sociologické asociace a České pedagogické společnosti.
Působí jako prorektor Středočeského vysokoškolského
institutu a externí učitel na FF UK. V minulosti pracoval
mimo jiné v Sociologickém ústavu ČSAV a jako ředitel Ústavu pro informace
ve vzdělávání.

Dlouhodobě se zabývá sociologií mládeže, výchovy a vzdělávání.
Zjišťuje zejména hodnotové orientace dospívajících, jejich aktivity,
ale i míru spirituality či sociální deviace. Zaměřuje se také na problematiku
médií a jejich všestranného působení v současném digitálním věku nových
informačních a komunikačních technologií.

Kromě mnoha článků a příspěvků na konferencích publikoval jako autor
či spoluautor i několik knih, zejména „Proměny české mládeže“ (2000),
„Mládež na křižovatce“ (2004) a „Člověk a vzdělání v informační společnosti“
(2007). Řešitel řady výzkumných grantů Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (např.: „Vliv computerizace
na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti“ nebo
„Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur“). Jeho texty jsou dostupné na http://www.insoma.cz.

V nedávné době vzbudil zájem svými šetřeními o situaci českých seniorů.

 


položených otázek: 13
Položené dotazy
OTÁZKA | Ivana Kolářová
Dobrý den, zabýváte se mládeží a vzděláním, tak dovolte pár otázek k tomuhle tématu. Studuju VŠ, gymnázium jsem opustila před nedávnem. Zaráží mě, jak moc jsou mí spolužáci konzervativní. Téměř žádná společenská kritika, už vůbec ne radikální. Pokud je někdo nespokojený, je to jeho chyba, protože se dost nesnažil. Žádné vymezování se proti předsudkům, rasismu, žádná solidarita. Jak tohle vidí sociologie? Jsou rozdíly mezi městem a vesnicí, střední školou a učilištěm atd? Dá se v tomhle ohledu zaznamenat nějaký trend od roku 89? A dají se vystopovat příčiny tohohle stavu (pokud tedy výzkumy takový stav zaznamenaly)?
ODPOVĚD | 15:34
Je rozdíl jak to vidí sociolog a sociologie. Mezi funkcemi sociologie je také apologetická funkce, to znamená podpora a zdůvodňování stávajícího společenského uspořádání. Sociolog není pouze čistý poznávající subjekt, ale má také svoji osobní historii, ideologické zakotvení, zájmy a určitou společenskou pozici, to vše subjektivně zabarvuje jeho poznání. Proto můžete od sociologů slyšet na stejnou věc zcela protichůdné názory. Následující odpověď je odpověďí jednoho konkrétního sociologa.

Především v každé době a v každé generaci je výrazná menšina mladých lidí, kteří se zajímají o společnost, její stav a vývoj a ještě méně je těch, kteří se chtějí osobně angažovat. Dokonce i v mimořádných šedesátých letech, poměrně málo mladých lidí se zajímalo o společnost a její proměnu. Teprve na jaře 68, nastal zlom a zájem mladých lidí o politiku se stal masovým.

To jak popisujete své vrstevníky vcelku odpovídá výsledkům mých výzkumů. V řadě témat mám časovou řadu výzkumů od osmdesátých let, takže mohu pozorovat vývojové trendy a provádět generační srovnání. Samozřejmě mladá generace není homogenní, takže když o ní mluvím obecně, tak se dopouštím určitého zjednodušení.

Od devadesátých let narůstá u mládeže hedonismus, spojený s alkoholismem, konzumací drog a nikotinismem. Historicky žádná generace tak nekonzumovala alkohol, drogy a nekouřila jako ta současná. Přitom se snižuje věk zahájení konzumace hluboko do dětství. Vývoj u české mládeže od devadesátých let je protikladný vývoji v západních společnostech, který zjistil americký sociolog a politolog
R.Inglehart na základě mezinárodních komparativních výzkumů. Podle něho dochází k tiché revoluci způsobené přesunem od materiálních k postmateriálním hodnotám. Nositeli tohoto trendu jsou především příslušníci vyšší střední třídy, kteří mají již ve třetí až čtvrté generaci vysokoškolské vzdělání.

Stav, o kterém píšete, tedy pasivnost, nezájem a identifikace s nejprimitivnějšími neoliberálními floskulemi vyhovuje establishmentu a proto podporuje to, co k tomuto stavu vede. Zatímco klasická totalita pracovala především s manipulacemi svobodou těla, tu která se utváří v informační společnosti charakterizuje preventivní formování mysli jedince. Tento stav jsem vyjádřil v publikaci „Člověk a vzdělání v informační společnosti“ … myšlenkou, že: "Dokonalý otrok je ten, který si myslí, že je svobodný a za společnost, která mu tuto svobodu dává je ochoten položit život“.

Současní studenti si vesměs myslí, že jsou svobodní a žijí v demokracii. Když se jich však zeptám, co mohou z věcí veřejných ovlivnit, na čem se mohou spolupodílet, tak odpoví, že nic. O demokracii nepřemýšlejí, pouze opakují, co jim bylo vtištěno do mysli, že tady byla totalita a nesvoboda a teď je tady svoboda a demokracie. Na jednom semináři jsem prezentoval referát „Revolta či virtuální existence“, (http://www.insoma.cz/index.php?id=1&n=1&d_1=paper&d_2=2006_04) a v němž jsem dokládal, že nikdy nebyla generace mládeže, u níž by byla tak malá pravděpodobnost, že bude subjektem revoluce jako u této.

Příčiny tohoto stavu:

I. Snižuje se vzdělanostní úroveň a klesá četba. Mladí lidé tím nemají autentické znalosti z pramenů a jsou odkázání pouze na to, co se dozví ve škole a z médií. Naprosto jim chybí kritické myšlení, schopnost kriticky analyzovat to, co je jim předkládáno.

II. Systematické vymývání mozku médií a částečně i školou. Téměř všechna média jsou nejen soukromá a tudíž na pozici kapitálu a neoliberalismu, ale také v rukách zahraničního kapitálu, který nemá zájem, aby mladá česká generace, ale nejen ta, byla schopna kritické analýzy. Proto jsou média zahlcena pseudoinformacemi typu s kým již spí či již nespí Agatha Hanychová, komu přebrala milence atd. To je přesně to, oč by se mládež měla zajímat.

III. Přesun mládeže do kybeprostoru a virtuální život. Život v přirozeném světě a ve společnosti ztrácí na významu, protože mládež čím dál více žije ve virtuálním světě (počítačové hry, second life, facebook .. )

Co se týče diferencí mezi městem a venkovem, střední školou a učilištěm, lze pozorovat pohyb určitých inovací a sociálních jevů společností. Např. šíření drog se pohybovalo ve směru Praha, severní Čechy, velká města a postupně až do nejmenších vesnic. Vybavování počítače se pohybovala na ose vzdělání, majetek věk. To znamená od bohatých, vzdělaných a mladých postupně k méně a méně vzdělaným, méně majetným a starším.

Také u řady postojů, názorů a znalostí vidíme závislost na životní zkušenosti a zkušenosti se životem v předlistopadové společnosti. Mladí, kteří nemají s předchozí společností vůbec žádné zkušenosti jsou největší antikomunisté, samozřejmě, že nečetli jediné dílo od Marxe, ale už dokonce začínají nevědět, kdo vůbec byl K.Marx. O předlistopadové společnosti mají absurdní představy, které slyší z médií.
OTÁZKA | Jan Brukner
Dobrý den,

moc si vážím toho, že jste zde a dělíte se s námi o Váš pohled na věc.
Velmi se mně líbí Váš důsledný přístup ve zkoumání sociologické a informační vazby na pedagogiku. Mám na Vás hned několik dotazů.

1. Myslíte si, že rozšířením působnosti televize a nových médií se změnila/mění nějakým způsobem "informační autorita" či funkce lektorů ? Především myšleno s pohledem do minulosti a doby nedávno minulé k dnešku..?

2. Žijeme v informační době, kdy opravdu během pár sekund z tepla domova, můžeme vyčíst, novinky o aktuálním dění z druhé strany planety. Vše se ještě více zkracuje, strukturuje k větší efektivnosti, názornmosti a rychlosti. Jakým způsobem si ale vysvětlujete, že ikdyž dnes máme tyto možnosti, tak se společnost zdá velmi neinformované či nemá chuť hledat informace. Studenti jsou liní něco sami najít apod.. Nehledají - nechají si velmi často jen "servírovat" ?

3. Poslední otázka - trochu taková "věštecky spekulativní". Jakým způsobem si myslíte, že by mohla společnost reagovat ve chvíli, pokud by třeba počátkem příštího roku došlo k odsouhlasení americké základny (jakéhokoliv typu) v České Republice pod hlavičkou NATO ?

předem děkuji za odpovědi !!!
a ať se Vám daří
ODPOVĚD | 16:00
Ad 1. Této otázce příliš nerozumím. Můžete ji rozvést?

Ad 2. Dochází k nahrazování poznání informacemi, které konzumenti informací neumějí dát do kontextu, protože pouze vzdělaný člověk dokáže informaci správně vyhodnotit. Informace má odlišný význam podle toho jak vzdělaný a kompetentní člověk s touto informací pracuje. Běžné jsou seminární práce studentů, vytvořené pomocí internetu, o nichž student není schopen hovořit, protože neví „co napsal“.

Internet a informace, které je možné z internetu získat považuji za přelomové a myslím, že navozují situaci, v níž současný politický systém, spíše deklarovaně demokratický než skutečně demokratický, se stává zastaralým a je možné, aby se lidstvo pohybovalo směrem k novému politickému systému, s větší mírou přímé demokracie a efektivnější z hlediska využívání lidského potenciálu a také inteligentnější vzhledem k uvědomování si, že člověk je součástí Země a vesmíru. Revoluční není pouze obsah, ale také temporalita (časový rozměr, on-line charakter ) těchto informací, takže tyto informace mohou působit v reálném čase, vstupovat do probíhajících dějů. Může se tak utvářet poprvé v lidské historii planetární subjekt v přímé interakci. O těchto věcech píši v poslední publikaci "Člověk a vzdělání v informační společnosti" (Praha: Portál, 2007).

Problém je v hodnotovém systému většiny mladé generace, pravda a poznání nejsou pro ně příliš vysokou hodnotou a tak také přistupují k informacím. Nejsou pro ně prvkem, s kterým dále pracují.

Ad 3. Myslím, že by víceméně nereagovala. Pouze v Brdech a malá skupina mladých lidí kolem Ne základnám by nějakým způsobem protestovala, ale většina společnosti by jen doma či v hospodě nadávala. Mají jiné starosti, ekonomická krize je nutí řešit jiné problémy a myslí si, že radar je pro ně až druhořadý. Navíc BIS se již připravuje ve spolupráci s deníky jako je Mladá fronta a Lidové noviny na zastrašování občanů. Publikuje zprávy o aktivitě ruských špionů, a tím vytváří do budoucna předpoklady k zastrašování občanů. Ovšem zprávy BIS mají takový charakter, že rozumná vláda by BIS musela zrušit, protože by dospěla k tomu, že peníze pro jeho existenci jsou naprosto vyhozené. Zprávou by bylo, že agenti nejsou aktivní, ale to, že jsou aktivní to je informace na úrovni, že slunce svítí, auta jezdí, lidé jedí atd. Samozřejmě, že i špioni Mosadu, CIA, MI5, a jakékoliv jiné zpravodajské služby jsou aktivní. Od toho tam jsou a za něco brát slušné peníze musí. Dokonce aktivní musí být a kdyby nebyli, tak si tu aktivitu musí vymyslet, najít. Takže zpráva BIS je spíše zprávou o BIS než o ruských agentech.
OTÁZKA | Jiří Habrda
Dobrý den, jsem rád, že členem hnutí Ne základnám jsou i inteligentní lidé a dokonce vysoškolští pedagogové. Se zájmem jsem si například přečetl ve víkendovém Právu článek pana Kellera o výročí zasedání MFF v Praze. Už osobnost pana Kellera je zajímavá, nějak ve svém životopisu na blistech.cz zapoměl uvést, že byl členem KSČ, vystudoval za tuhé normalizace či mohl za komunistů na západ, naopak zdůrazňuje, že pracoval jako závozník, zřejmě aby vzbudil jakýsi dojem disidenta. Když se těchto lidí zeptáte, jak by tedy chtěli reformovat společenský systém, většinou vyhýbavě odpoví jako Michael Hauzer na tomto chatu, že neví. To spíše pramení z toho, že se stydí říci veřejně, že by si přáli znovunastolení komunismu či tzv. řízené demokracie čínského nebo jiného východního typu, a tuto touhu si ventilují pouze v selektivním zpravodajství například oněch blistů, které jim zbaští cokoliv, i velmi zvláštně upravené životopisy. Každopádně abych přešel k otázce, jak byste reformoval společenský systém vy? Zachovat současný, řízená demokracie, autokracie ruského typu či rovnou dědičná komunistická monarchie severokorejskéhokubánského typu?
ODPOVĚD | 11:43
Dobrý den. Myslím, že Vaše otázka je spíše jakousi provokací, protože tak hloupou otázku nemůžete myslet vážně.
Především bych nic nereformoval, protože to, co jedinec vymyslí, byť by to bylo ideální, nemůže fungovat, protože v každém systému jsou nejpodstatnější prvky, které ho tvoří. Pane Habrdo, proč socialismus nefungoval a kapitalismus funguje? Protože socialismus předpokládá pozitivní vlastnosti, které 99% lidí nemá, zatímco kapitalismus předpokládá negativní vlastnosti, které 99% lidí má.

Podívejte se, co vzniklo na základě Kristova poselství lásky. Církev, která po staletí vraždila, vyvražďovala celé národy, kontinenty. Dokonce v rámci křesťanství se masakrovaly jednotlivé církve mezi sebou. Vývoj člověka a lidské civilizace v něčem probíhá strašně rychle a v něčem velice pomalu, s regresními zvraty. Co se týče spirituality a mravnosti, nachází se člověk a především euro-americká civilizace v hlubokém úpadku a možná, že je to její zánik, o kterém psal již Spengler na počátku 20. století.

Co se týče Vámi zmiňovaného znovunastolení komunismu: vidím, že jste také obětí současné mediální manipulace a vymývání mozků. Buddha říkal, že co má počátek, to má také konec. Já to parafrázuji, co nemá počátek, to také nemá konec a také to nemůže být znovunastoleno. V Československu nedošlo k pádu komunismu, protože tady žádný komunismus nebyl. Nejblíže ke komunismu mají v Izraeli v kibucech.

Otázkami vývoje člověka a lidské civilizace a tedy také společnosti se samozřejmě zabývám, ale své pojetí nemohu vyjádřit jako odstavec v odpovědi na Váš dotaz. Pokud by Vás mé pojetí skutečně zajímalo, tak ho najdete v prvních dvou kapitolách již zmiňované publikace „Člověk a vzdělání v informační společnosti“.
OTÁZKA | Jakub
Dobrý den, studuji na UK a sociologii nám přednášel pan docent Havlík. Díky jeho přednáškám jsem začal číst hlavně knihy prof. Jana Kellera, které mě velice zaujaly. Nejen díky jeho knihám jsem si povšiml, že česká média (např. vydavatelství Mafra) silně straní neoliberalismu na české politické scéně. Vypadá to jako přímá propaganda a zajímal by mě Váš názor. Dále bych se rád zeptal, jak je možné, že současný vzdělávací systém dělá z chytrých studentů bezdeché neoliberály namísto lidi s kritickým myšlením, kteří o všem pochybují namísto toho, aby to přejali jen proto, že to "říkají média". Když jsem přes rok na koleji, opravdu mi často bývá mezi ostatními studenty docela smutno. Moje druhá otázka se týká ekonomické a sociologické globalizace, která se projevuje především od sedmdesátých let. Myslíte si, že jí vyvolalo i něco jiného než jen "přechod od průmyslu ke službám" a feminizace trhu práce? Myslím, že k tomu, aby se celoevropská nezaměstnanost několikanásobně zvýšila nestačí jen výše zmíněné vysvětlení, navíc mi přijde divné, že za to všechno může v podstatě "nasycenost trhu stroji" a následné snižování pracovních míst v průmyslu či jejich outsoarcing do zemí s levnější pracovní silou. Myslíte, že za to může i rozpad Bretton-woodského systému? A jak to spolu souvisí? Děkuji předem za odpověď.
ODPOVĚD | 11:08
K docentu Havlíkovi Vám blahopřeji, je nejen výborný sociolog, ale také člověk s charakterem. Není to jen vzdělávací systém, který „dělá z chytrých studentů bezdeché neoliberály namísto lidi s kritickým myšlením“. Je to systém vládnutí prostřednictvím médií, z nichž se to šíří do veřejného a společenského vědomí. Tento proces analyzuji jednak v již uvedené knize „Člověk a vzdělání v informační společnosti“ anebo ve stati „Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa“ (http://www.insoma.cz/index.php?id=1&n=1&d_1=article&d_2=vize)
Je to dokonalý systém a výsledky jsou patrné zvláště na Američanech. My jsme však také za 20 let hodně pokročily.

K Vaší druhé otázce: Já rozlišuji globalizaci a planetizaci (opět to rozvádím v „Člověk a vzdělání v informační společnosti“). Planetizaci vidím jako přírodně historický proces humanizace planety (humanizace v hodnotově neutrálním významu), jehož důsledkem je slučování sociálních entit, jejich plošná expanze a růst jejich komplexity. Z řady společenských systémů se vzájemnými vazbami se postupně stává jeden systém. Takový systém vzniká v důsledku nového typu člověka (planetární) a povede k jinému společenskému uspořádání. Stávající společenský systém pokud by lineárně pokračoval, tak by nutně vedl k zániku lidské civilizace. V současnosti civilizace vygenerovala sociální mechanizmy, které na pozice vůdců s jistotou přivádí deprivanty (nesouvisí s inteligencí) typu Bush, Berlusconi, Blair, Solana, Sarkozy, o našich politicích ani nemluvě. Absolutní modlou se stalo Zlaté tele a pro něco tak absurdního, jako je zisk mocní rozpoutávají války a nyní již dokonce dochází k jevu privatizované války. V Iráku je z americké strany kolem poloviny války zajišťována soukromými agenturami.
Zvířata jsou řízena instinkty, jsou naprogramována a jejich svobodná vůle je malá. Žijí víceméně v souladu s přírodou a tím neohrožují sebe sama. Člověk má nepoměrně větší svobodnou vůli, ale globálně a strategicky se chová hloupěji než zvířata. Ohrozit přírodu, zemi, lidskou civilizaci a člověka a tedy i sebe kvůli zisku, to je projev mimořádně debility.
OTÁZKA | Josef Stojka
Dobrý den, vzhledem k tomu, že se zabýváte mládeží, chtěl bych se vás zeptat, co bych měl dělat, když by mi přišel kluk domů a řekl, že obdivuje Hizballáh? Měl bych mu dát jednu výchovnou z každé strany, nebo ho v tom podporovat? Žijeme ve složité době plné extremismu, kdy někteří mladíci zapalují spoluobčanům domy kvůli jiné barvě pleti. Každopádně v tom začínám ztrácet přehled, když Hizballáh unáší lidi, ostřeluje raketami civilisty a osvobozuje vrahy dětí, na druhou stranu se jeho obdivovatelé, jako například pan Májíček, tváří jako mírostrůjci? Nejsou nakonec nacisté taky takoví mírostrůjci, snažící se eliminací lidí jiných ras nastolit mír? Začínám se v tom ztrácet, proto bych byl rád, kdybyste mi poradil.
ODPOVĚD | 11:12
Především byste synovi neměl dávat facky, ale říkat argumenty. Pokud argumenty a fakta nemáte, měl byste se zamyslet nad sebou, na čem jsou postaveny Vaše názory a postoje?
Z mých výzkumů vyplynulo, že čím častější a výraznější byly fyzické tresty, tím větší byla pravděpodobnost, že trestané dítě bude šikanovat druhé a stane se delikventem. Facka není argument. Pokud chcete formovat názory syna fackami, tak asi vaše názory a postoje nejsou příliš podložené kritickou analýzou, znalostmi a informacemi. Proto před vlastním dialogem byste si měl prohloubit vhled do problematiky Středního východu, vztahu Izraele a arabského světa. Neměl byste přejímat názory a postoje mainstreamových médií, které vedou tvrdou protiislámskou a protiarabskou propagandu.
OTÁZKA | Frantisek
Souhlasite s faktem, ze (neo)nacismus je levice (odnoz socialismu, prakticky shodna s komunismem, lisici se spise v nuancich a akcentech)? Pokud ne, prosim, uvedte argumenty, proc je podle vas fasismus/nacismus pravicovy, dokonce "extremne pravicovy". Podporuje snad svobodu, tj. nizke dane, minimalni stat, duraz na individualitu jedince...?
ODPOVĚD | 11:17
V jedné odpovědi na jednu otázku nemohu řešit Váš hluboký vzdělanostní deficit. Doporučuji, abyste si např. prostudoval Hitlerův Mein Kampf a třeba Filozoficko- ekonomické rukopisy Karla Marxe. Pak budete schopen si na podobné otázky odpovědět sám.
OTÁZKA | Anti-CT
Dobrý den. Podle všeho jste měl kandidovat na ředitele České televize, resp. rozhlasu. Nechci Vám podkuřovat, ale myslím si, že byste se na takovou práci hodil – máte manažerské zkušenosti a médii se zabýváte dlouhodobě. Naproti tomu Jiřího Janečka si ještě pamatuji, jak předčítal večerní zprávy – copak to je nějaká kvalifikace na post ředitele ČT!? Jenže v ČR už asi dávno nerozhoduje odbornost, ale jiné „přednosti“… :-(
Zaráží mě také, že žádné veřejnoprávní médium není schopno uspořádat (několika) hodinovou diskusi expertů, ale vždy jen exhibici politiků. Tolik opěvovaný Václav Moravec nedokázal ani do speciálního pořadu o radaru pozvat jediného bezpečnostního analytika z Ústavu mezinárodních vztahů nebo podobné instituce. Taktéž k Lisabonské smlouvě neproběhly žádné monotematické debaty, kde by u jednoho stolu zasedli právníci a politologové, kteří by veřejnosti předestřeli všechna pro a proti. Místo toho nám v ČT servírují stále stejné politiky s jejich všeobecně známými názory.
Já si to vysvětluji tak, že ve skutečnosti není zájem, aby lidé měli dobré a nezávislé informace (ty lze naštěstí získávat na internetu, ale člověk musí sám hledat). Co si o tom myslíte Vy?
ODPOVĚD | 22:03
Dobrý den, děkuji za ocenění. Přihlásil jsem se spíše na nátlak přátel a byl jsem v podstatě rád, když jsem byl v 1. kole vyřazen z formálních důvodů. Špatně jsem pochopil podmínky a myslel jsem, že kdo předkládá Lustrační osvědčení nemusí dávat Čestné prohlášení.

Myslím, že Váš názor na fungování médií je správný. Není zájem na tom, aby se poskytovaly objektivní informace, fakta, argumenty a analýzy, na jejichž základě by si občan vytvořil vlastní názor. Naopak posluchači a divákovi jsou implementovány hotové postoje a názory. Indoktrinace konzumentů médií je velmi účinná. Předchozí generace měly výhodu v tom, že slyšely komunistickou propagandu a současně antikomunistickou propagandu na stanicích Svobodna Evropa, Hlas Ameriky atd. a tato konfrontace je vedla k zamyšlení. Na mladé generaci je již patrné, že „touto mediální výchovou neprošla". Mediální manipulace je hlavním nástrojem vládnutí elit informační společnosti. Média mají stejnou funkci jako měla STB v předchozí společnosti, s tím rozdílem, že tuto funkci naplňují účinněji a jsou obtížněji dešifrovatelné.
OTÁZKA | Dalibor C.
Dobrý den, prosím o Vaše odpovědi:
1/ Jste pro nebo proti americkému vojenskému radaru v ČR a proč ?
2/ Jste pro nebo proti Lisabonské smlouvě a proč ?
3/ Jste pro nebo proti referendům v souvislosti se záměrem postavit v ČR amer.voj.radar a ohledně Lisabonské smlouvy ?
4/ Myslíte si, že vláda USA by připustila postavení cizí vojenské základny na území svého státu ?
5/ Má být chrám sv.Víta v Praze majetkem církve nebo státu ?
6/ Kterého člověka ze současnosti nebo z naší české historie si nejvíce vážíte a proč ?
7/ Znáte tzv. desatero z Bible ?
8/ Myslíte si, že výdělky z prostituce by se měly zdaňovat ?
9/ Jste pro úplný zákaz kouření v restauracích ?
10/ Jste pro šíření a podporu islámského náboženství v ČR ?
11/ Jste pro omezení imunity politiků ?
12/ Jaké máte záliby ?
13/ Máte nějaké oblíbené moto ? Pokud ano, jak zní ?
Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.
ODPOVĚD | 22:20
1/ Jsem proti. Neznám žádný rozumný důvod pro jeho existenci, ale spoustu důvodů proti.

2/ Jsem proti, a důvody:

Kvalita dokumentu.
Jedná se o nekvalitní ústavně právní dokument. Argumentace proti občanům a pro jeho schválení, že ho nikdo nezná, protože je dlouhý a těžko čitelný a proto nemá smysl referendum je „předpřahání koně před vůz“, zaměřování příčiny a následku. Pro koho a proč byl dokument připraven? Byl připraven, aby ho nikdo nečetl? Ne. Byl připraven pro občana, ale v takové kvalitě, že je to zmetek. Z děravého pulitru také nikdo nepije. Je třeba připravit dokument obsahující stručně a jasně zásadní principy.

Způsob schvalování.
Premiéři, kteří ho podepisovali ho dostali 48 hodin před podpisem. To znamená, že ho nečetli a přitom se argumentovalo, že ho musí všechny země ratifikovat, protože ho premiéři podepsali. To, že premiéři podepisovali dokument, který nečetli je pouze jeden z prvků manipulace.

Původní dokument neprošel v několika zemích v referendu a proto již v modifikované podobě nebyl podroben referendu s jedinou výjimkou Irska. Měnění podmínek, aby se dosáhlo předem dohodnutého výsledku dělá z demokracie pouhou frašku a z lidí se dělají kašpaři. Skutečné rozhodování pak probíhá jinde, skrytě za oponou.
Dalším měněním podmínek je tlak na Irsko, aby uskutečnilo nové referendum. Původní podmínky určovaly, že za situace, kdy byť v jediné zemi nebude Lisabonská smlouva ratifikována, tak smlouva nebude v celé EU přijata.
Vytváření vnitřního i vnějšího tlaku na přijetí Lisabonské smlouvy jsou v rozporu s demokracií. Rozhodování o přijetí či nepřijetí smlouvy suverénním státem je zcela v kompetenci této země.

Důsledky.
V zájmu subsidiarity EU omezovala kompetence národních vlád, ale potom zcela v rozporu s tímto principem subsidiarity si přisvojilo právo prostřednictvím nejen zákonů, ale i různých kvót a směrnic rozhodovat o největších prkotinách v jednotlivých zemích. Tak brutální omezení subjektivity různých subjektů a lidí ani zdaleka nebylo v RVHP. Vzhledem k minulosti jsou lidé citliví na cokoliv co jen vzdáleně připomíná totalitu, ale totalitu valící se bruselské byrokracie nejsou schopni reflektovat.
K problematice EU píši také publikaci „Člověk a vzdělání v informační společnosti“ a vyjadřuji se také v televizním pořadu Politické spektrum.

3/ Samozřejmě se domnívám, že jak o radaru, tak o Lisabonské smlouvě by měli rozhodnout občané v referendu. A proč? Protože v demokracii se má občan spolupodílet na rozhodování a já jsem stoupenec skutečné demokracie.

4/ Znáte nějakou cizí vojenskou základnu na území USA? Já ne.

5/ Majetkem státu. Pokud vím, tak stavbu nefinancovala církev. Nikdy, ani před rokem 1989 nebylo bráněno věřícím, aby zde probíhaly náboženské obřady. Chrám byl přístupný všem, tedy katolíkům, dalším věřícím i nevěřícím. Naopak, když katolická církev krátce vlastnila chrám, tak zpoplatnila přístup do chrámu a tedy ztížila jeho přístupnost. I pro věřící je tedy výhodnější, pokud je chrám ve vlastnictví státu.
V Novém zákoně se Ježíš často o církvi nezmiňuje, ale nevzpomínám si, že by mluvil o tom, že má mít církev majetek. Naopak říká, že kdo ho chce následovat, má rozdat svůj majetek. Možná, že až církev rozdá svůj majetek, bude i ona schopna Ježíše Krista následovat.

6/ T.G.Masaryka. Byl to člověk vysoké mravní a duchovní úrovně. Mimořádná byla v jeho osobnosti syntéza filozofického niterného rozvažování a aktivity ve vnějším světě, s mimořádnými výsledky. Nejenže byl mimořádně vzdělaný, ale jeho odborná produkce byla na špičkové světové úrovni. Jeho analýzy měly interdisciplinární charakter. Byl zakladatelem nejen Československa, ale také české sociologie. B.Shaw, světový anglický dramatik prohlásil, že kdyby existovaly Spojené státy evropské, tak si umí představit jako jejich prezidenta pouze T.G.Masaryka. Jeho názory, východiska a hodnoty jsou mi velice blízké. Dokázal věci formulovat pregnantně a jednoduše.. Známý je např. jeho výrok: „Ježíš, ne César“.

7/ Ano.

8/ Ne. Sexuální akt za peníze degraduje oba aktéry, popírá jejich lidskou důstojnost, rozleptává jejich duši, a degraduje největší sílu ve vesmíru - lásku. Pokud by stát zdaňoval výdělky z prostituce, tak by ji legalizoval a degradoval by tím celou společnost. Prostituce existuje, ale je to deviantní činnost, sociální nemoc společnosti. Legalizací by přestala být prostituce sociální nemocí, nemocnou by se ale stala společnost, stávající společenský marasmus by se dále prohloubil.

9/ Ano, s výjimkou restaurací, které mají oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky.

10/ Jsem pro náboženskou svobodu a náboženství považuji za niternou osobní věc každého člověka. Nevidím důvod pro šíření a podporu jakéhokoliv náboženství. Lidská historie je plná šíření různých náboženství, většinou ohněm a mečem.

11/ Ano.

13/ Jedno moto nemám, ale velice inspirativní je pro mne Kázaní na hoře Krista a Kázání v Benáresu Buddhy.
OTÁZKA | Josef Stojka
Dobrý den, nevím jestli už jeden z nejvýraznějších problémů současnosti, tedy interpretace čteného textu, už zasáhl i pana Saka, každopádně nechtěl jsem sáhodlouhý rozbor na téma facka, ať sí místo toho pan Sak dosadí třeba umývání nádobí, chtěl jsem jasný názor na to, jestli by se měla mládež za obdivování Hizballáhu, tedy organizace oslavující na politických shromážděních vraha dětí Samira Kuntara, trestat, nebo ne, ne jeho odpoveď hodnou delfské věštírny. Proto ještě jednou prosím, jednoslovnou odpoveď: trestat ano, trestat ne. Děkuji.
ODPOVĚD | 14:08
Vážený pane Stojko, neporozuměl jste mé první odpovědi a obávám se, že si neporozumíme ani nyní. Píšete o trestu mytí nádobí. Mytí nádobí je práce a je věcí organizace domácnosti, kdo ho umyje, rozhodně ne trestu. Pokud jste ženatý, kdo u Vás myje nádobí? Manželka? A pokud ano, za co jí trvale trestáte?
Píšete o vrahu dětí Samiru Kuntarovi, ale nepíšete o vraždění palestinských dětí izraelskou armádou. Stejně jako Izrael pouze nezabíjí palestinské děti a není to jeho cílem, stejně tak Hizballah pouze nezabíjí děti a není to jeho cílem. Kdybych mluvil s Vaším synem, asi bych neslyšel, že sympatizuje s Hizballahem, protože zabíjí dětí. Zabíjení je špatné bez ohledu kdo zabíjí.
Každý jev má určité spektrum forem reakcí či interakce. Nemyslím si, že do tohoto interakčního spektra názorů patří trest. Názory a postoje mají emocionální, kognitivní a konativní složku. Např. emociální složka se vytváří či posiluje, když jsme svědky zabíjení dětí (ať Hizballahem či Izraelci). Tato emocionální složka byla patrná u všech, kteří navštívili palestinská území po útoku izraelské armády včetně nejvyšších představitelů OSN. Kognitivní složka představuje poznaní jevu, jeho geneze, souvislostí, možných důsledků. Názory a postoje měníme novými citovými zážitky anebo novými poznatky. Trest vůbec nevstupuje do interakce s postoji a jeho složkami. Ano, násilí a teror může zastrašit a mít vliv na chování, ale postoj spíše posílí. Teror po zabití Heydricha, včetně vypálení Lidic zastrašil české obyvatelstvo, ale rozhodně nezlepšil jejich postoj k velkoněmecké říši.
Tedy závěrem: pokud jste přesvědčen, že sympatizovat s Hizballahem je špatné, tak v rovnocenné diskusi to synovi vyargumentujte. Musíte ale dát prostor i synovi, aby měl šanci obhájil svůj názor.
Pokud chcete syna fackovat za jeho názory, tak problémem není Hizballah ale Vy.
OTÁZKA | Vlasta Čudanová
Dobrý den, zajímá mne Váš názor na tyto oblasti:
1. Co říkáte myšlence, že socialismus a kapitalismus jsou dvě strany téže mince. Pro upřesnění co mají za základ oba systémy (vy jste vyjádřil v jedné odpovědi, že předpoklad - "..socialismus předpokládá pozitivní vlastnosti, které 99% lidí nemá, zatímco kapitalismus předpokládá negativní vlastnosti, které 99% lidí má.."). Já se domnívám, že základem obou systémů je rozdělování lidí na úspěšné a neúspěšné (za socialismu i kapitalismu je úspěšný a neúspěšný jinak hodnotově pojatý princip). Toto rozdělování pak vede ke konfliktům. 2. Existují návody, jak dospět k úspěchu pro každého člověka (a současně pro celek) - učí je například Deepak Chopra (7 zákonů úspěchu), anebo je vyjadřuje René Eglí v knize Princip Lola. Co byste poradil pro to, aby se tyto HODNOTY pro spojování lidí jejich úspěchem mohly zavést jako revize kapitalismu (i socialismu-pochopitelně) ? 3. Mám jistou vizi, jak by se mohl projevovat-realizovat onen systém uvedený v otázce 2 (založený na tom, že úspěch jednotlivce prospívá i ostatním a planetě), ovšem nevím kam se obrátit pro podporu zveřejnění námětu, či realizace jednotlivých prvků celého systému - podotýkám, že se vůbec nejedná o revoluční převraty, nýbrž implementaci universálních hodnot, včetně úspěchu (sebeprojevení) jednotlivce do společenského systému a to zcela postupnými - evolučními kroky. (Ty kroky mají taktéž v současnosti realizovatelnou podobu) Na otázku - PROČ by se takto měl změnit společenský systém (anebo CO TO PŘINESE) mohu jen odpovědět toto : přinese to možnost "plundrování" planety člověkem změnit na správu planety člověkem a tím i předpoklad zachování bohatství i krásy této planety našim potomkům.
ODPOVĚD | 14:15
Názor, „že socialismus a kapitalismus jsou dvě strany téže mince“ má svá pro a proti. V šedesátých a sedmdesátých letech byla celosvětově živá teorie postindustriální společnosti a konvergence (sbližování) kapitalismu a socialismu. Přitom se to nelíbilo ideologům na obou stranách bipolárního světa.
Těžko se nachází shoda i v teorii co je socialismus či co je komunismus a když do toho ještě přidáme reálnou společenskou praxi, tak to už dochází k naprostému „zmatení jazyků“. I naši nejvyšší představitelé, o médiích nemluvě, naprosto nesmyslně mluví, že „před dvaceti lety u nás skončil komunismus“. Je otázka zda je to jejich hloupost a nevzdělanost či propagandistický záměr, vzhledem k jejich vzdělanostní úrovni je možné obojí. Podle mého názoru se jednalo nejspíše o státní kapitalismus se socializujícími prvky.
Přeci jen si však myslím, že přes společné prvky dosavadního socialismu a kapitalismu (společné prvky jsou dány industriální společností, snahou o industriální rozvoj a z toho plynoucí dopady na životní prostředí. USA a Čína ničí stejně intenzivně globální prostředí Země).

V kapitalismu je člověk úspěšný podle svého majetku, bez ohledu jak k němu přišel. Zločinem, podvody, prací, která má pro lidstvo a společnost negativní důsledky či užitečnou prací. Přitom získat větší majetek je nejméně pravděpodobné pomocí užitečné práce. Nejúspěšnější jsou finančníci a bankéři, kteří svými podvodnými finančními operacemi přivedli svět do finanční a ekonomické krize a pak ještě jako bonus prostřednictvím „svých politiků“ (oni rozhodují svými financemi, kdo bude zvolen), si vzali nejen to, co normální Američané svými daněmi dali do státního rozpočtu, ale deficitem si zajistili, že Američané na ně budou dělat ještě v daleké budoucnosti. To co uplatňovali pomocí Světové banky a Mezinárodního měnového fondu na zemích třetího světa, použili nyní na lid své vlastní země.

Kritériem úspěšnosti v socialismu není majetek, ale význam práce a dosažených výsledků pro celek a druhé lidi. Nic nezačíná, vše můžeme najít v nějaké podobě v historii. Pro lidstvo mají největší význam jedinci, podle kapitalistických kritérií naprosto neúspěšní. Ježíš byl zcela chudý, Buddha dokonce opustil svůj královský dvůr, Mozart skončil v masovém hrobě pro chudinu, chudý byl i Beethoven, Albert Schweitzer věnoval svůj talent a obrovský potenciál vědce a hudebníka vybudování nemocnice pro chudé Afričany.

Kritéria úspěšnosti v kapitalismu ukazují na to, že kapitalismus je slepou uličkou vývoje lidstva. Jedná se o spirituální chudobu či omezenost. Je ve stejném postavení jako hluchý vůči světu hudby. Nic není v projeveném jsoucnu, ve vesmíru takovou ilusí jako majetek, zisk, kapitál. Kdybych použil kategorií východní spirituality, která mluví o světě jako o máje-ilusi, pak majetek, kapitál, zisk jsou ilusí v ilusi. Lidé, kteří jsou v tomto hodnotově zakořeněni jsou buď relikty vývoje člověka, který bude muset být překonán anebo lidé nemocní.

Závěrem: S Vaší úvahou souhlasím, podle knihy Chapra „Bod obratu“ se nacházíme v klíčové době bodu obratu, kdy se mění civilizační paradigma. Ovšem tato změna se uskutečňuje proti vůli reliktů, kteří jako brontosauři přežili svou dobu a velké skupiny lidí nemocných „nenažraností“.
OTÁZKA | Jakub
Jednou jsem se už zeptal, ale částečně jako reakci na dotaz pana Jiřího Nováka se Vás zeptám znovu. Čím si myslíte že to je, že většina lidí - jako zmíněný pan Novák - si myslí, že ty dluhy si způsobujeme (my, lidé) svojí zmlsaností? Jakto, že lidé nevědí, že peníze se už principielně tvoří z dluhu a jsou na trh pouštěny ve formě úvěrů zatížených úroky, které není možné splatit. Celé je to potom tedy jen hra o černého petra, která jednou zákonitě musí vyústit v depresi charakteristickou hrozící deflační spirálou. Myslíte, že média a vlády schválně matou společnost? Že je záměrem světových mocipánů nakukat veřejnosti, že peněžní systém je v pořádku a pokud jsou tu nějaké dluhy, tak si je způsobujeme sami?
ODPOVĚD | 13:31
Dobrý den, Jakube máte v té věci naprosto jasno. Ani nemám co odpovídat, jen k závěru Vaší otázky. Zprivatizovány nejsou pouze firmy, ale také státy (i EU), které jsou nástrojem nadnárodních korporací a světové oligarchie. Člověk, který je zatížen úvěrem a každý měsíc ho svírají splátky z úvěrů, moc svobodný není, ale myslí si, že je. Mladí lidé jsou přesvědčeni, že je svobodnou vůle občana zda si půjčku vezme. Půjčování peněz (a na co jsou půjčovány) je závislé na inteligenci a vzdělání člověka. Čím menší inteligence a vzdělání, tím snáze se člověk rozhodne k půjčce na naprosto zbytné věci (dovolená, mikrovlná trouba). Uvědomte si, že proti takovému člověku stojí týmy odborníků nadnárodních korporací a bank (PR, marketing, reklama, psychologové). Jakou má proti nim takový člověk šanci? A stát, který by měl občana ochránit, je na straně těch, kteří chtějí z občana udělat finančního otroka.
OTÁZKA | S. Pes
Na Organizaci ne základnám jsem se přesvědčil, že demonstrace v demokacii jsouk pěkné ale k ničemu (a hlavně pří embargu zdělovacích prostředku ) Kdyby nebyly Americké volby, ták radar tady je ,naši poslanci by se přizpůsobili .
Nechtělo by to něco víc. Třeba jako dělnická strana ? Která při své hlouposti tuposti a primitivnosti dosáhla na příspěvekv Eurovolbách ? Ták to vypadá že organizaci ne základnám embargo zdělovacích prostředku ATD. dotáhlo tám kám chtělo. To je do vyšumění .
ODPOVĚD | 13:35
Mám na iniciativu Ne základnám odlišný názor. Myslím, že šlo o mimořádný projev autentické občanské společnosti. Nejde jen o radar, ale především o projevení vůle občana. Navíc jde především o aktivity mladých lidí, tedy příslušníků generace, kterou společenská dimenze života převážně nezajímá. Úspěch vidím i v tom, že se nepodařilo mocenské elitě a kryptokracii s použitím všech nástrojů (médií, státu, který má zprivatizovaný) vymýt většině populace mozek a indoktrinovat je absurdní ideologií ve prospěch radaru. Stále kolem dvou třetin české společnosti radar odmítá. Je to precedens k vytváření rezistence proti mediálním manipulačním aktivitám a státní propagandě.

Není pravda, že šlo o „pouhé vyšumění“. Člověk a společnost se neustále „rekonstruuje“ – „redefinuje“, svými aktivitami. Lidé a organizace, které se na činnosti Ne základnám podíleli současně přetvářeli i sebe sama. Jsou bohatší o kompetence, zkušenosti a emoce, které získali touto angažovaností. Říká se, že Amerika po zkušenosti šedesátých let již nikdy nebyla taková jako před tím vším, co se dělo v šedesátých letech. Stejně tak česká společnost po činnosti Ne základnám již vždy bude trochu jiná. Možná, že než dosažený výsledek jsou důležitější prostředky jakými Ne základnám prosazovala své názory. Přestože protivník používal ty nejodpornější prostředky (manipulace, lež, zastrašování, korupce), Ne základnám zůstalo na pozici korektního prosazování svého přesvědčení a je jednoznačným morálním vítězem. Minimálně stejně důležité jako cíl, jsou prostředky, kterými se cíle dosahuje. Také demaskovali kvalitu různých politiků (Topolánek, Parkanová, Bursík), takže pokud budou lidé tyto politiky volit, tak jen proto, že jsou darebáci či hlupáci. Navíc demaskovali charakter nejen soukromých, ale i veřejnoprávních médií.
OTÁZKA | Jiří Novák
Dobrý den, v současnosti se kloňuje ve všech pádech slovo krize. Už bylo napsáno nespočet analýz, chtěl bych se však na krizi zeptat z jiného úhlu. Jedním z faktorů bylo bezesporu to, že nízkopříjmové vrstvy si půjčovaly a žily nad svoje poměry, zřejmě poblázněny sliby některých politiků, že dluhy se neplatí. Je současné mladá generace dostatečně vychovávána k sebezodpovědnosti a samostatnosti? Není příliš navyklá na dávky a různé sliby?
ODPOVĚD | 15:19
Říkáte dostatečně vychovaná k „sebezodpovědnosti a samostatnosti“ a dáváte to do protikladu s pořizováním úvěrů. Vždyť vzít si hypotéku je dáváno mladým lidem přímo jako projev odpovědnosti a samostatnosti. Na jaké dávky může být navyklá? Tedy pokud nebyly nezaměstnaní. Naopak v médiích probíhá již řadu let masivní kampaň ve prospěch života na dluh, úvěrů na cokoliv. Opět se v médiích používalo, že zaostáváme za Evropou, lidé ve vyspělých zemích jsou daleko více zadluženi než Češi. Růst zadluženosti lidí se interpretoval jako „návrat do Evropy“.
Souhlasil bych s Vámi, že mladí lidé jsou snadnou obětí reklamních kampaní a marketingových ataků. Pořizují si věci, jejichž potřeba není skutečná, ale byla jim vnucena. Již u dětí mají velkou prestiž značkové výrobky. To znamená, že již děti jsou reklamou „domestifikováni“ a budou celý život poslušnými konzumenty.
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press