Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

NATO

1.8.2011 - Iniciativa Ne základnám

V preambuli Washingtonské smlouvy, o kterou svojí existenci NATO opírá, potvrzuje NATO touhu žít v míru se všemi národy světa a všemi vládami.

 

Tato touha má několik podob.

Jedna z nich je bezletová zóna. Bezletová zóna je zóna, ve které se mohou letadla NATO bezpečně pohybovat a bombardovat cíle. Satelitní civilní vysílače jsou jedním z cílů. Občas se stane, že bomba svržená za účelem zabít vojáky, zabije jiné a je docela jedno které. Velitel, člověk, vydá rozkaz a bomba zabije místo vojáků civilisty, děti. Media a zejména televizní zpravodajské stanice to prohlašují za politováníhodný omyl, došlo k usmrcení civilistů. Slovo vražda novináři, moderátoři používají zcela nevyzpytatelným způsobem podle vlastního trestního práva a vynášejí v té souvislosti svá vlastní soudní rozhodnutí.

Je zabití dětí bombardováním vraždou?

V právu se vraždou (zastarale také mord) rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Ve většině zemí se jedná o nejzávažnější zločin a bývá trestán nejvyššími dostupnými tresty.

Jaká mají tetevizní zpravodajství, které dělá také člověk, morální ospravedlnění místo zločinu vraždy mluvit o zabití dětí.? Z jakého důvodu tomu neříkají vražda? Je divák, člověk, ovlivněn medii v posouzení co je vražda a co ne? Vyvolávají media sofistikovaně ve společnosti nenávist? Je možné války, válečné konflikty v dnešní době rozpoutat bez např.agentury Reuters, bez medií? Jaké je vlastně poslání NATO?

,, Mise""

1.

Sharp Guard

Bývalá Jugoslávie/Bosna a Hercegovina

1992 - 1996

2.

Deny Flight

Bývalá Jugoslávie/Bosna a Hercegovina

1993 - 1995

3.

IFOR

Bosna a Hercegovina

1995 - 1996

4.

SFOR

Bosna a Hercegovina

1996 - 1998

5.

SFOR II

Bosna a Hercegovina

1998 - 2004

6.

Allied Force

Kosovo/ SFR Jugoslávie

1999

7.

AFOR

Albánie

1999

8.

KFOR

Kosovo

1999 - nyní

9.

Essential Harvest

Makedonie

2001

10.

Amber Fox

Makedonie

2001 - 2002

11.

Allied Harmony

Makedonie

2002 - 2003

12.

Active Endeavour

Středomoří

2001 - nyní

13.

Display Deterrence

Turecko

2003

14.

ISAF

Afghánistán

2003 - nyní

15.

NTIM

Irák

2004

16.

NTM-I

Irák

2004 - nyní

17.

Podpora Africké unii

Súdán (Dárfúr)

2005 - 2007

18.

Pomoc po hurikánu

Spojené státy americké

2005

19.

Operace Pákistán

Pákistán

2005 - 2006

20.

Allied Protector

Adenský záliv

2009 - nyní

21.

Unified Protector 

Libye

2011 - nyní

Pokračování války?

Severoatlantická smlouva (Washington D.C., 4. dubna 1949)

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivě nebo společně.

ČLÁNEK 3

Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

ČLÁNEK 6

Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok najednu nebo více smluvních stran pokládá ozbrojený útok
- na území kterékoli smluvní strany v Evropě nebo Severní Americe, na alžírské departementy Francie, na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severné od obratníku Raka;
- na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jiném území v Evropě, kde byla umístěna okupační vojska které-koli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v platnost, nebo ve Středozemním moři nebo v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press