Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva , předaná v kanceláři EU v Praze ( s komplikacemi ) o nepoužívání vojenské síly na Ukrajině

18.4.2014 - iniciativa Ne základnám

 

Vážená paní Novotná,

Abychom mohli vaši (Iniciativy Ne základnám v ČR o.s.) níže přiloženou výzvu předat do správných rukou, ptáme se, zdali je určena Evropské radě nebo Radě Evropy?

Prosím, ujasněte.  Děkuji.

 

S pozdravem, EVA PŘIBYLOVÁ , Representation in the Czech Republic

Jungmannova 24
111 21 Prague 1, Czech Republic
+420 255 708 231
eva.pribylova@ec.europa.eu

 

Odpověď inicativy Ne základnám:

Dobrý den,
podle našich informací je hlavním orgánem EU Evropská rada ( někdy nepřesně označována jako summit ), jejímž předsedou ( presidentem ) je pan Herman Van Rompuy. 

Evropská rada
RuedelaLoi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Evropská rada funguje jako strategický orgán odpovědný za základní politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování směru vývoje evropské integrace. Slouží jako fórum pro vrcholnou politickou diskuzi v krizových situacích a často napomáhá vyřešit případné spory a neshody mezi členskými státy. 

Rada Evropské unie
Rada bývá někdy chybně zaměňována s Evropskou radou či Radou Evropy. V Radě Evropské unie (neoficiálně se jí také říká Rada EU) se setkávají ministři členských států EU a přijímají právní předpisy a koordinují chod jednotlivých politik. Neplést si s: Evropskou radou – další orgán EU, který se schází čtyřikrát do roka a ve kterém vedoucí představitelé EU projednávají politické priority EU

Předsednictví Řecko

Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Obsah výzvy iniciativy Ne základnám je tudíž směřován do Evropské rady, nebo také Rady Evropy. 
V případě, že neodeslání naší výzvy způsobilo běžně používané označení Rada Evropy, místo Evropská rada, žádáme Vás v předaném dokumetu provést změnu:

Rada Evropy,                 přepsat na          Evropská rada
předseda Rady Evropy         přepsat na          předseda Evropské rady     
Herman Van Rompuy                                         Herman Van Rompuy
Rue de la Loi/Wetstraat 175                         Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel                                   1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België                                                  Belgique/België

 

Děkuji.

za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

 

Předaná výzva:

Rada Evropy,
předseda Rady Evropy
Herman Van Rompuy
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
V Praze dne 16. dubna 2014

Vážený pane předsedo,

jsme občanská iniciativa Ne základnám, které vznikla roku 2006 jako reakce proti umístění cizí vojenské základny na svrchovaném území České republiky. Dlouhodobě sledujeme geopolitické dění ve světě a současná situace na Ukrajině potvrzuje naše dřívější vyjádření o pokračování studené války v jiné, skryté formě do dnešních dnů. Bohužel.

Považujeme to za ohrožení míru nejen v ukrajinsko-ruském regionu, nýbrž - kvůli silám, které jsou na ukrajinské krizi zaangažovány - za ohrožení míru překračující i evropský rozměr, za ohrožení míru na celém světě. S politováním musíme konstatovat, že byl znehodnocen základní pilíř světového míru, dokument Charta OSN a jeho odkaz:

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI

uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvunevýslovné strasti,
• prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých,
• vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva,
• podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě.

Pro návrat k těmto hodnotám je nutné opustit všechny formy násilí ohorožující lidské životy, násilného zmocňování se či obsazování území a majetku ať státního, tak soukromého. Na druhé straně je nezbytné se se vší rozhodností postavit proti aroganci a pokrytectví některých politických sil a proti šířícímu se neonacismu a neofašismu kdekoliv ve světě. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina vnitrostátních i mezinárodních rozporů má diplomatická řešení.

Krize na Ukrajině má především vnitřní kořeny s neuspokojivém sociálním, ekonomické a politickém vývoji země v posledních desetiletích. Za vyhrocení tamní situace však nese největší zodpovědnost reprezentace EU, která nebyla schopna při svých krocích k snaze o rozšíření Unie vycházet z reálných podkladů. Je znakem pokrytectví představitelů EU, když ty ukrajinské politiky, s nimiž roky vyjednávali asociační dohodu, dnes odsuzují a vyčítají jim mnohaletou korupci a klientelismus. Část viny ovšem padá i na některé ukrajinské síly, když násilím svrhly legální vládu vzešlou z voleb, které osvědčily mezinárodní kritéria férových, demokratických voleb, včetně pozorovatelů ze států EU. Evropskou hodnotu občanského vzdoru proti takové vládě je podle nás požadavek a uskutečnění referenda, nikoli ozbrojené násilí, zabíjení, nedodržování dohod ap., nechť si někteří představitelé EU prohlašují cokoli. Za velmi nebezpečné máme podporování extrémistických, fašizoidních a nebo i přímo fašistických skupin. Netolerance, agresivita, klacek či samopal nejsou demokratickými argumenty a nemohou nastolit dlouhodobý klid a být základem pro rozvoj společnosti. Platí to pro obě strany barikád, pro každou vládu, ať již vzešlou z voleb či převratu.

Místo vylučování subjektů zatažených do nepokojů vyvolaných na Ukrajině vyzýváme Vaším prostřednictvím Radu Evropy k hledání diplomatických řešení k ochraně lidských životů i míru v Evropě a ve světě. Představitele EU a členských států EU ve velmi krátké době dostihl džin, kterého vypustili na Majdanu. Nová ukrajinská vláda i zástupci tzv. separatistů nemají jiný mandát, než mandát pouličního násilí vůči spoluobčanům, politikům či dokonce parlamentu posvěcený ozbrojenci a zbraněmi. Ti, které vynesl do popředí Majdan, nelze poměřovat s oponenty jiným, než majdanským metrem. Jakou laťku si noví představitelé Ukrajiny za souhlasu EU a USA nastavili, takovou ji budou mít. Do té doby, než podstoupí řádné, demokratické, svobodné a čestné volby.
Každému násilí a aroganci dříve nebo později dojde dech a jejich strůjcům je vystaven účet, často s trpkými úroky. Vyvarujte se podněcování nenávisti k jiným národům, zdržte se podpory cizí vojenské zainteresovanosti na Ukrajině a naopak veďte nové vedení Ukrajiny, aby využilo demokratických práv svých občanů a uklidnilo znejistěné či rozvášněné občany uspořádáním férových prezidentských a parlamentních voleb. Takové volby ukáží skutečné rozložení názorů obyvatel a načrtnou možnosti dalšího politického vývoje Ukrajiny. 
EU má velkou politickou a ekonomickou moc - a z toho také plynoucí odpovídající zodpovědnost. Vznikla jako mechanismus předcházení válkám, je proto s podivem, že z prostoru Unie znějí od politických představitelů  prohlášení přilévající olej do ohně konfliktu. EU naopak musí místo konkurenčního, konfrontačního přístupu volit přístup kooperační, vzájemně výhodou spolupráci.
Zasedněte k jednacím stolům a politický a ekonomický potenciál využijte ve vztazích s Ukrajinou a Ruskem partnersky. Získáte přínos větší a dlouhodobější, než drsným politickým či dokonce vojenským nátlakem. K odtržení Krymu od Ukrajiny, možná pochybným způsobem, by nedošlo bez předchozí agresivity původní opozice a jejích scestných kroků, když se stala - právě s podporou EU a USA - novým politickým vedení Ukrajiny. Prohloubení krize stupňováním odvet či novými provokacemi je hrou s nebezpečným ohněm přinejmenším evropské, ale spíše globální konfrontace. Již nepřímé konflikty způsobily obrovské lidské ztráty a škody na různých místech světa a střet těchto velmocí v Evropě by byl pro Evropany fatální. Proto apelujeme na politické činitele všech zúčastněných stran, aby s největší obezřetností zvažovali každý krok a každou reakci, každé slovo, každý skutek, zvláště na možné provokace, aby tak zabránili eskalaci konfliktu. Pokud EU dopustí nebo dokonce přispěje k narušení míru v Evropě, ztratí valnou část svého smyslu. Její představitelé se stanou nedůvěryhodní a bude na místě je volat k zodpovědnosti.

Naše iniciativa se Vaším prostřednictvím obrací na Evropský parlament, Radu Evropy, Evropskou komisi s výzvou, aby nepřipustily použití vojenské síly při řešení nepokojů na Ukrajině a naopak udržely všechny strany sporu na poli diplomacie a vedly je k politickému řešení. To by měla být vaše prioritní politická povinnost.

S úctou

za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press