Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jak čte Vláda ČR Ústavu ČR a koho poslouchá

20.3.2015 - Iniciativa Ne základnám

Žádný konflikt ani válku nelze zahájit bez řádně připravených a hlavně souhlasíjících medií. Další podmínkou přípravy a uskutečnění jakékoliv akce, kterou vždy zaplatí nejvíce prostí občané i vlastními životy, je zamlčovat pravdu. Konkrétní příklady, o kterých media nemluví, správněji, nesmí mluvit následují níže:

Nikde v našich médiích nebylo vysvětlení, proč byla avizovaná "Dragoon ride" nejprve oznámena v zahraničním tisku a teprve po té schvalována naší vládou.
Podrobnosri o přesunu byly uveřejněny v zahraničních médiích dříve než na portálu Ministertva obrany army.cz (16.3.2015), schválení vládou zveřejněno na vláda.cz 16.3.2015 naproti tomu první informace v zahraničních médiích CNN cnn.com 13.3.2015, stripes.com 12.3.2015.

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prijala-usneseni--ve-kterem-schvalila-prujezd-aliancnich-vojsk-pres-cr-na-konci-brezna-2015-127681/

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/pres-cesko-projede-konvoj-americke-armady--107865/

http://edition.cnn.com/2015/03/13/world/army-convoy-through-europe/index.html

http://www.stripes.com/news/dragoon-ride-will-send-us-troops-through-eastern-europe-in-show-of-support-1.334021

Selhala vláda v komunikaci a průjezd byl schválen mnohem dříve? Nebo byl schválen dodatečně? Je naše vláda natolik nesvéprávným vazalem, že není třeba s ní jednat a prostě jen NATO oznámí v tisku co má naše vláda dělat?"

 

Ústava České republiky

 

Článek 43


(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jeh přeletu nad územím České republiky,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Výklad článku 43 Ústavy ČR Vládou České republiky je obdivuhodný a budeme žádat poslance a senátory, aby k Ústavnímu soudu vznesli stížnost na porušení Ústavy ČR Vládou ČR. 

Tak co voliči, už chápete, kdo tu vládne.

za Iniciativu Ne základnám
Václav Novotný

 

 

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press