Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Znáte jedinou knihu o ,,vedení " míru

3.4.2015 - Iniciativa Ne základnám

Uvádíme výčet smluv o odzbrojení, který dokazuje, že politici nejsou zárukou budoucnosti lidí, pokud je nehlídají ti, kteří je volí. Řada politických stran bez uzardění přiznává, že na prvním místě jsou vždy peníze, derivátem toho je moc. K dosažení moci přímo zneužívají své voliče. Každý má právo se rozhodnout podle svého přesvědčení.  Tím ale nedostává jakákoliv část společnosti právo ohrožovat životy jiných, nemá právo vnucovat jim svůj pohled:

,,Válka se stává mírem".

Skutečnosti jsou obráceny vzhůru nohama. Selhává úloha medií, u kterých mluvit o nezávislosti a objektivitě je nesmysl. Jako příklad lze uvést jednání z Rady České televize, když aktivista položil všem členům rady otázku ,,kdo z vás je proti válce". Nezvedla se jediná ruka. Byli snad tou otázkou zaskočeni? Iniciativa Ne základnám a její aktivisté mají před sebou hodně práce.  

 

Nelidskost, kterou činí jeden druhému, ničí ve mně lidskost“. Nesmíme nikdy dovolit, aby se to stalo.

 

 

Historie mezinárodních bezpečnostních smluv a odzbrojování

Celou historií lidské civilizace se táhnou období válek a míru. Tento přehled o snahách stanovit pravidla pro nastolení důvěry a bezpečnosti v mezinárodních vztazích je ojedinělý. Písemných dokladů o vedení válek jsou plné knihovny, ale znáte třeba jedinou knihu o "vedení" míru?

1283 př. n. l.

 • 21. dne prvního zimního měsíce v 21. roce vlády Ramsese II byla po delších diplomatických jednáních a redakční práci uzavřena první doložená mezinárodní mírová smlouva mezi nezávislými a rovnoprávnými partnery. Účastnické státy byly Egypt představovaný faraonem Ramsesem II. a chetitská říše v čele s králem Chattušilišem. "Dobrá smlouva o míru a bratrství" byla zpracována ve více pracovních jazycích. Byl nalezen nápis v egyptštině vytesaný na kameni v Thébách a hliněné tabulky v babylónštině, která byla v té době diplomatickým jazykem, v hlavním městě chetitské říše Chattušaši. Můžeme předpokládat, že existovala i verze v chetitštině. Zajímavé je, že tato smlouva byla úspěšná. Ani Ramses II., ani jeho následovníci nepřekročili řeku Nahr el Kelb (vlévá se do moře nedaleko Bejrútu) a střední i severní Sýrie zůstala (dodnes) mimo zónu vlivu Egypta - zóna aplikace. Smlouva byla doplněna i opatřeními k upevnění důvěry. Dcera chetitského krále se stala manželkou egyptského faraona. Doložena je i výměna odborníků. Panovníci si poměrně často posílali poselstva a snažili se vysvětlovat a urovnávat nedorozumění – komunikační a informační systém. Trvání smlouvy bylo "na věčnost". Text smlouvy se zabýval i kontrolou plnění závazků a postihování přestupků. Jako inspektoři byli ve smlouvě uvedeni nejvyšší bohové. Jejich verifikační činnost, tresty za neplnění ustanovení smlouvy a odměny za její dodržování (např. dobré zdraví a dlouhý život) byly hodnoceny jako účinné,

 • Chetité použili poprvé (doloženo písemně) biologickou zbraň. Poslali svým protivníkům berany nakažené tularémií (zaječí mor) a tím vyvolali epidemii. I v současné době se o tularémii uvažuje jako o potenciální biologické zbrani (15% nakažených umírá).

1134

 • papež Inocenc II. zakazuje použití kuše a dlouhých luků, později i pušek.

1462-4

 • vyjednávači českého krále Jiřího z Poděbrad podnikli několik cest po Evropě, aby šířili myšlenku „Všeobecné mírové organizace“ evropských panovníků - předchůdce OBSE. Návrh zahrnoval zřízení zákonodárného orgánu - kongresu (předchůdce Evropského parlamentu ve Strasbourgu) a soudního dvora (předchůdce Mezinárodního soudu Haagu). Některá ustanovení návrhu se značně podobají čl. 5 Washingtonské smlouvy. Tato iniciativa byla neúspěšná.

1494

 • papež Alexandr VI., aby předešel konfliktu mezi dvěmi námořními mocnostmi, přesvědčil Španělsko a Portugalsko k uzavření smlouvy v Tordesillasu. Smlouva počítala s rozdělením světa na dvě části: vše, co bude objeveno na východě od padesátého poledníku bude portugalské, všechny země objevené na západě připadnou právem koruně španělské.

1675

 • byla ve Strasbourgu mezi Francií a Německem uzavřena historicky první mezinárodní dohoda zakazující používání otravných látek.

1899

- první Haagská mírová konference měla za cíl dohodu o odzbrojení. V důsledku rozporů mezi státy nebylo žádné dohody dosaženo.

1907

- druhá Haagská mírová konference měla obdobné cíle a výsledky jako první.

1925

- 17. června přijat Ženevský protokol o zákazu použití plynů a bakteriologických prostředků ve válce.

1932

- první odzbrojovací konference skončila neúspěšně z důvodů rozporů mezi Německem a Japonskem na jedné straně a ostatními účastníky na straně druhé.

1932

 • druhá odzbrojovací konference skončila rovněž neúspěšně.

1959

 • 20. listopadu přijata rezoluce Valného shromáždění OSN č.1378. V této rezoluci byla vyjádřena myšlenka všeobecného a úplného odzbrojení pod účinnou mezinárodní kontrolou jako cíl úsilí OSN v oblasti odzbrojení,

 • 1. prosince Smlouva o demilitarizaci Antaktidy je první mezinárodní smlouvou, která vytváří trvale demilitarizovanou a neutrální zónu.

1963

 • Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou.

1967

 • 27. ledna Smlouva o využití vesmírného prostoru a nebeských těles,

 • Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Jižní Americe.

1970

 • 5. března Smlouva o nešíření jaderných zbraní (Non Proliferation Treaty -NPT).

1971

 • Úmluva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na mořském dně a v jeho podzemí,

 • první jednání Zanggerova výboru (Zangger Committee – ZC) a práce na Seznamu jaderného materiálu pod kontrolou MAAE (IAEA) v případě dodávek nejaderným státům.

1972

 • 26. května Smlouva mezi SSSR a USA o omezení systému jejich protiraketové obrany (zkráceně smlouva ABM),

 • 26. května podepsána Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I,

 • 3. října vstoupila v platnost Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I.

1973

 • v červeneci zahájena vrcholná konference v Helsinkách zahájení jednání o upevňování důvěry a bezpečnosti v Evropě.

1974

 • Smlouva mezi SSSR a USA o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní,

 • zahájena jednání o Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

1975

 • 26. března Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxických zbraní a jejich zničení (BTWC) - první mnohostranná odzbrojovací smlouva,

 • 1. srpna vrcholná konference v Helsinkách přijala Závěrečný akt, který obsahoval i zásady upevňování důvěry a bezpečnosti v Evropě (Mutual Balance Force Reduction),

 • poprvé se sešla Skupina jaderných dodavatelů (Nuclear Suppliers Group - NSG), která vytvořila Seznam kontrolovaných položek (Dual Use Regime – DUR).

1977

 • Úmluva o zákazu vojenského použití prostředků ovlivňující životní prostředí,

 • 3. října vypršela Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I.

1978

 • první zasedání Valného shromáždění OSN věnované odzbrojení. Nejreprezentativnější mezinárodní shromáždění, které se k otázce odzbrojení do té doby sešlo. Přijat Závěrečný dokument, obsahující Akční program, který měl být základem pro odzbrojení.

1979

 • 18. června podepsána Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT II (nevstoupila v platnost),

 • Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech.

1980

 • 10. prosince Konvence o zbraních s plošným účinkem a zvláště nebezpečných,

 • 12. prosince Rezoluce VS OSN 32/142 B (v prosinci 1985 doplněna Rezolucí 40/91 B) o předávání standardizovaných hlášení o vojenských rozpočtech za uplynulý fiskální rok.

1982

 • druhé zasedání Valného shromáždění OSN věnované odzbrojení. Bylo neúspěšné.

1983

 • první jednání skupiny států ke Kontrolnímu režimu raketových technologií (Missile Technology Control Regime – MTCR),

 • Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobit nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (CCWC) (nezjistitelné střepiny, miny, zápalné zbraně proti civilním objektům (rozšířeno v roce 1998), oslepující laserové zbraně (přijato v roce 1995).

1985

 • Smlouva o nejaderném pásmu v Jižním Tichomoří

 • zahájila práci Australská skupina (AG), která se zabývá Kontrolním režimem exportu chemikálií a technologií pro výrobu chemických a biologických zbraní.

1986

 • 18. září mezinárodní konference na nejvyšší úrovni ve Stockholmu přijala Dokument o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti.

1987

 • 8. prosince podpis Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu (tj. od 500 do 5500 km) (INF),

 • 11. prosince podpis Dohody mezi SSSR, ČSSR a NDR k provádění inspekcí podle Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu.

1988

 • historie národního verifikačního střediska začíná založením Skupiny pro zvláštní úkoly Správy zahraničních vztahů generálního štábu. Tato složka byla vytvořena pro zabezpečení plnění závěrů Dokumentu stockholmské konference a Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu,

 • proběhla první inspekce USA na území ČSSR podle Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu.

1989

 • 14. června provedla Kanada první inspekci podle Stockholmského dokumentu 1986 na území ČSSR.

1990

 • v březnu byla Skupina pro zvláštní úkoly reorganizována na Oddělení pro kontrolu odzbrojení,

 • 11. března proběhla historicky první inspekce podle Smlouvy o KOS u 18. tankového pluku v Táboře – Klokotech a u 11. stíhacího pluku v Žatci. Proběhla jako cvičná a ukázková za účasti asi 50 představitelů účastnických států a diplomatů z jednání ve Vídni. Provedl jí tým SRN a československý tým provedl následně inspekci německých a amerických jednotek v SRN,

 • 17. listopadu podpis Vídeňského dokumentu 1990,

 • 19. listopadu podpis Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Závěrečného aktu jednání o početních stavech osob v konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Podpisu předcházelo 16 let jednání.

1991

 • 11. března byla na území ČSFR a SRN organizována ČSFR, SRN, USA a Maďarskem historicky vůbec první zkušební a ukázková inspekce podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě pro ostatní účastnické státy,

 • do 1. června bylo při plnění Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu zlikvidováno 846 raket USA a 2 692 raket SSSR,

 • 19. července byla Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ratifikována sněmovnou ČSFR,

 • 31. července podepsána Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START I (Strategic Arms Reduction Talks),

 • 1. prosince bylo Oddělení pro kontrolu odzbrojení reorganizováno a přejmenováno na Úřad pro kontrolu odzbrojení. V této době vznikla většina verifikačních středisek ostatních států. Úřad pro kontrolu odzbrojení byl doplněn na 97 osob. Inspektoři byli vybíráni na základě jazykových znalostí, podle výsledků psychologických testů a prošli speciální deseti měsíční přípravou ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku v Komorním Hrádku,

 • 9. prosince Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 46/36L o transferu zbraní, definuje 7 kategorií zbraní a stanovuje způsob hlášení jejich transferu mezi státy, počtů v ozbrojených silách a počtů vyrobených v uplynulém kalendářním roce (rozšířena Rezolucí VS OSN 43/63L),

1992

 • 1. ledna založení Registru konvenčních zbraní OSN Rezolucí VS OS N 47/52 L,

 • 4. března byl podepsán Vídeňský dokument 1992,

 • 24. března podepsání (po 38 letech od prvního návrhu) a zahájení prozatímního uplatňování Smlouvy o otevřeném nebi,

 • 17. července vstoupila v platnost Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Byl zahájen proces snižování počtů výzbroje a techniky, vzájemné výměny informací a verifikace. Začalo období intenzivní inspekční činnosti (během 120 dní bylo na území ČSFR provedeno 43 inspekcí),

 • 13. října byl uveden do provozu komunikační počítačový systém spojující Středisko pro předcházení konfliktů a účastnické státy OBSE pracující na principu paketového přenosu dat s centrálním zasilatelským zařízením v Haagu,

 • Lisabonský protokol o jaderném odzbrojení Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu.

1993

 • při dělení armády byl Úřad pro kontrolu odzbrojení rozdělen na dvě části, česká zůstala v Praze a slovenská se přestěhovala do Bratislavy,

 • 1. ledna byla ČR přijata za člena KBSE,

 • 1. ledna byl Parlamentem ČR přijat zákon 4/1993 Sb. o převzetí mezinárodních závazků ČSFR Českou republikou,

 • 3. ledna podepsána Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START II (nevstoupila v platnost),

 • 14. ledna byla po 22 letech jednání podepsána Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení,

 • 5. února na Mimořádné konferenci účastnických států Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě byly ČR a SR uznány jako členské státy,

 • 3. května Konzultativní komisí otevřeného nebe schváleno nástupnictví ČR a SR jako samostatných smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi.

1994

 • 3. prosince byl podepsán Vídeňský dokument 1994, který nově zavazuje státy k předávání Roční informace o obranném plánování, bylo přijato ustanovení o předávání Globální výměny vojenských informací a Kodex chování ve vojenskopolitických aspektech bezpečnosti,

 • 5. prosince vstoupila v platnost Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START I.

1995

 • 1. ledna vznik OBSE (z KBSE),

 • 14. prosince byla podepsána Daytonská úmluva (regionální smlouva o bezpečnosti států bývalé Jugoslávie),

 • na trvalo byla prodloužena platnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (podepsána v roce 1970),

 • Smlouva o bezjaderném pásmu v Africe.

1996

 • 6. března byla parlamentem ratifikována Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení,

 • 15. března bylo ukončeno období snižování výzbroje a techniky a účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě dosáhly národních limitů výzbroje a techniky. Státy zlikvidovaly 50 426 ks těžké konvenční výzbroje a techniky,

 • 26. dubna podepsána Dohoda o důvěře ve vojenské oblasti v příhraničním pásmu Ruska a Číny (podobná Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách ve 100 km příhraničním pásmu),

 • 12. července Dohoda o kontrole exportu konvenčních zbraní (Wassenaar Arrangement),

 • září podepsána Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty). Dosud nebyla ratifikována (Čína, Egypt, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, KLDR, Pákistán a USA),

 • rozhodnutí Fóra pro bezpečnostní spolupráci č. 4/96 Osnova pro standardizované mezinárodní hlášení vojenských výdajů,

 • po ukončení 120 denního období kontroly snižování počtů výzbroje a techniky, po dosažení počtů osob, výzbroje a techniky stanovených pro ČR, byly také výrazně sníženy počty příslušníků Úřadu pro kontrolu odzbrojení,

1997

 • 29. dubna vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (CWC), která rozšiřuje Ženevský protokol o zákazu chemických zbraní z roku 1925. Ke kontrole její implementace je v Haagu zřízena Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW),

 • 16. července rozhodnutí Fóra pro bezpečnostní spolupráci č. 13/97 o transferu zbraní,

 • do 1. listopadu státy Daytonské úmluvy splnily své závazky a zlikvidovaly 8 194 ks těžké konvenční výzbroje a techniky,

 • 3. prosince podepsána Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby, převádění a o zničení nášlapných min určených proti osobám (Otawská konvence).

1998

 • Kongres USA zablokoval ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu jaderných pokusů (CTBT,

 • reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení na novou strukturu a snížení počtů osob (42).

1999

 • 16. listopadu v Istanbulu podepsal prezident ČR V. Havel Vídeňský dokument 1999,

 • 17. listopadu v Istanbulu podepsal prezident ČR V. Havel Dohodu o adaptaci Smlouvy o KOS v Evropě.

2000

 • 30. října Rozhodnutí Vojenského výboru NATO číslo MC 453 k opatřením v oblasti kontroly zbrojení při vojenských aktivitách,

 • 24. listopadu na Ministerské radě byl přijat Dokument OBSE k ručním a lehkým zbraním SALW (Document on Small Arms and Light Weapons) a dohodnuto předávání informací o počtech vyřazených, zabavených a zlikvidovaných ručních a lehkých zbraní,

 • státy OSN přijaly v Palermu Úmluvu proti nadnárodnímu organizovanému zločinu jejíž součástí je Protokol proti nezákonné výrobě palných zbraní, jejich částí, dílů a munice a proti nezákonnému obchodování s nimi,

 • reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení na novou strukturu a snížení počtů osob (36).

2001

 • 1. ledna ukončeno kontrolní období Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu,

 • 15. června ČR splnila závazek podle Úmluvy o zákazu protipěchotních min a zlikvidovala
  320 162 ks protipěchotních min,

 • červenec 2001 proběhla Konference OSN k nezákonnému obchodu s ručními a lehkými zbraněmi, která schválila Akční program k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi,

 • 1. listopadu reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení, snížení počtů osob (27), podřízení
  1. ZNGŠ,

 • odstoupení USA od Smlouvy ABM (Anti-Ballistic MissileTreaty).

2002

 • 1. ledna vstup v platnost Smlouvy o otevřeném nebi,

 • 24. května podpis smlouvy SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) mezi USA a RF,

 • vypovězena Smlouva o omezení strategických zbraní SALT I ze strany USA.

2003

 • 1.června vstup v platnost smlouvy SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) mezi USA a RF,

 • listopad přijat Dokument OBSE o nadbytečných zásobách konvenční munice (Document on Stockpiles of Conventional Ammunition) o její indikace a způsobech likvidace,

 • 30. listopadu zrušen Úřad pro kontrolu odzbrojení,

 • 1. prosince vznikl odbor kontroly odzbrojení (21 osob) v podřízenosti Úřadu zahraničních aktivit a kontroly odzbrojení.

2004

 • květen rozhodnutí FBS OBSE o exportu přenosných protiletadlových systémů (MANPADS),

 • 1. září podřízení odboru kontroly odzbrojení (19 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2005

 • ukončení platnosti smlouvy START 1.

2006

 • září uzavřena smlouva o bezjaderné zóně ve Střední Asii,

 • 1. prosince 15. výročí založení Úřadu pro kontrolu odzbrojení, překročení hranice 800 inspekčních aktivit ČR na území jiných států, 500 doprovodů inspekcí na území ČR a předání 60 souhrnných dokumentů o ozbrojených silách ČR ostatním účastnickým stranám.

2007

 • 26. dubna prezident Ruské federace Putin vyhlásil zmrazení Smlouvy o KOS,

 • 11.-15. června se uskutečnila na žádost RF Mimořádná konference států Smlouvy o KOS,

 • 12. prosince RF oficiálně pozastavila plnění Smlouvy o KOS.

2008

 • do 1. ledna bylo podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Daytonské úmluvy zlikvidováno 95 491 ks těžké konvenční výzbroje a techniky a počty osob ozbrojených sil účastnických států se byly sníženy o 6 058 573.

 • 3. prosince v Oslu podepsána Úmluva o zákazu a likvidaci kazetové munice.

2009

 • 21. března vstoupila v platnost smlouva o zóně bez jaderných zbraní ve Střední Asii,

 • 5. prosince vypršela Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní START I,

 • 31. prosince snížení počtů odboru kontroly odzbrojení (18 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2010

- 8. dubna podpis americko-ruské smlouvy NEW START (START II) o snížení počtu strategických jaderných zbraní,

- 1. srpna vstoupila v platnost Úmluva o zákazu a likvidaci kazetové munice (CCM Convention on Cluster Munition),

 • 31. prosince snížení počtů odboru kontroly odzbrojení (17 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2011

 • 5. února vstoupila v platnost Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení počtu strategických jaderných zbraní START II, která zároveň nahradila Smlouvu mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní SORT,

 • 22. listopadu ČR (a další státy NATO) oznámila na jednání Společné konzultativní skupiny účastníků Smlouvy o KOS, že v reakci na pozastavení plnění Smlouvy ze strany Ruské federace (3. prosince 2007) přestává Ruské federaci předávat informace, vyžadovat a přijímat inspekce.

 • 1. prosince vstoupil v platnost Vídeňský dokument 2011.

 • 1. prosince 20. výročí založení Úřadu pro kontrolu odzbrojení a 8. výročí vzniku odboru kontroly odzbrojení. Byla překročenä hranice 1000 inspekčních aktivit ČR na území jiných států, 575 doprovodů inspekcí na území ČR, předáno 75 souhrnných dokumentů o ozbrojených silách ČR ostatním účastnickým stranám. Pod dozorem Úřadu/odboru bylo předepsaným způsobem zlikvidováno 6748 kusů výzbroje vyřazené z armády.

2012

 • 31. prosince vyprší Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní SORT.


 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press