Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Nese Česká televize znaky politické strany

10.4.2015 - Iniciativa Ne základnám

Univerzita Karlova v Praze
Rektor
Prof.. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

Věc: stížnost na porušení Etického kodexu University Karlovy

Vážený pane rektore,

Iniciativa Ne základnám dlouhodobě sleduje kvalitu zpravodajství České televize, a tak její pozornosti nemohla ujít pozvánka ,,Rozpravy SPECIÁL o zpravodajství České televize,, , pořádané na akademické půdě Fakulty sociálních věd University Karlovy dne 9.4. 2015 od 16,00 do 18,00 hodin.

Musíme konstatovat, a se stejným názorem vystoupil jeden z diskutujících, že vystoupení panelistů zcela míjelo smysl deklarované pozvánky, její obsah. Jednotlivé příspěvky panelistů byly pouhou citací Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2014. Toto lze doložit porovnáním natočeného videozáznamu z ,,Rozpravy“ a ,,Výroční zprávou o činnosti ČT v roce 2014“ ,  kterou si studenti mohou stahnout z portálu ČT http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/vyrocni-zpravy/.

Tato skutečnost by se dala tolerovat, kdyby tzv. ,,Rozprava“ nebyla zcela záměrně zneužita šéfredaktorem zpravodajství České televize Petrem Mrzenou ke kritice hlavy státu a zastřenou propagaci jedné politické strany.

Chyběla již jen červená karta.

Další vystoupení vedoucího zahraničního zpravodajství pana Michala Kubala pak již přešlo k sdělování nepravdivých informací, jak Česká televize přistupovala k informacím, vedoucím k útoku na Irák.

Ze strany ředitelky Institutu komunikačních studií PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D. , která ,,Rozpravu“ moderovala, i ze strany doc.MgA. Martina Štolla, PhD, který podle vyjádření pana Petra Mrzeny pozval pracovníky ČT na ,,Rozpravu“, mohli oba upozornit panelisty, že jsou na akademické půdě, která nemůže být zneužívána k vytváření jednostranného kritického pohledu na kteréhokoliv politika, či státníka.

Vážený pane rektore,

jsme názoru, že budoucnost naší společnosti bude záležet na schopnosti mladých lidí přemýšlet, na jejich vzdělanosti, přehledu a vnímání jednotlivých aspektů světového dění.

Fakulta sociálních věcí University Karlovy, Institut komunikačních studií a žurnalistiky má bezprecedentní postavení právě pro vytváření společenského klimatu, myšlení a neměla by nikdy dopustit, aby studenti byli pod jednostrannou orientací.

Očekávali jsme ,, Rozpravu ,, např. nad publikací Roberte W. McChesney ,,Problém Medií, Jak uvažovat o dnešních mediích“.

Z krátké debaty se studenty po skončení ,,Rozpravy“ vyplynulo, že jim nic tato publikace neříká, neříkají jim nic ani zahraniční portály, na kterých by mohli získat jiné pohledy na zpravodajství České televize a vlastním úsudkem docházet k poznání. Iniciativa Ne základnám je nezávislá a má i své odpůrce, kteří sahají k primitivnímu známkování se snahou tuto nezávislost, nestrannost napadat.

S pozdravem


Za Iniciativu Ne základnám
Václav Novotný

Příloha: pozvánka


Vložený obrázek 1

 

Doc. MgA. Martin Štoll, PhD. Režisér, scenárista, dramaturg a teoretik dokumentárního filmu a televize, pedagog a nakladatel. Absolvent katedry dokumentární tvorby FAMU (MgA., 1997, Ph.D., 2001). Natočil přes padesát autorských dokumentárních filmů, v odborné a publikační činnosti se zaměřuje na dokumentární film, dramaturgii a historii televize. Pracoval v České televizi jako dramaturg (1999-2008), vyučoval na FAMU (1997-2003) a na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého) (2004-2013), zde byl též prorektorem a rektorem. Vlastní nakladatelství Malá Skála (od 1999). Habilitoval na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě (2007), kde nyní přednáší o televizi a je členem Umělecké a vědecké rady. Na Fakultě sociálních věd UK působil jako externista (2009-2013), od 2014 jako zaměstnanec Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, katedry žurnalistiky.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD. (1981) působí na katedře žurnalistiky IKSŽ. Je také členkou Kolegia rektora UK v Praze. Zabývá se mediálním zpracováním menšinových témat a společně s doc. Lábem analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study. V minulosti byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní Redakce sportu České televize, se kterou dodnes spolupracuje. Pro Redakci aktuální publicistiky ČT spoluvytvářela několik dílů cyklu Fenomén Dnes a dva roky moderovala pořad Zprávičky, v roce 2013 připravila dva díly o historii televizní sportovní žurnalistiky pro Pozor, vysíláme. V roce 2005 založila a do konce roku 2012 vedla první český zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz.

UNIVERSITA KARLOVA

Etický kodex

Preambule

V odpovědnosti ke své tradici a svěřenému dědictví, v otevřenosti k výzvám současné univerzitní výuky a k nárokům vědecké práce, jakož i v zájmu předávání a dalšího rozvíjení vzdělanosti a lidského poznání očekává Univerzita Karlova od všech členů své akademické obce, studentů a absolventů, od akademických a vědeckých pracovníků, stejně jako od svých ostatních zaměstnanců, vysoký standard etického jednání.

Veškerá vědecká, pedagogická a další odborná činnost na Univerzitě Karlově má být založena na úctě k pravdě, na svobodě bádání, na prověřování a čestném zveřejňování jeho výsledků, na otevřeném předávání znalostí a na kritické rozpravě o všech aspektech akademické práce. Veškerý výzkum a výuka prováděné na člověku a zvířatech podléhají obecně uznávaným etickým standardům.

Principy akademických svobod a zásady autonomie vědeckého poznávání, akademického vzdělávání i samosprávy univerzitní obce vyjadřuje Univerzita Karlova směrodatným způsobem v preambuli svého Statutu. K uplatňování těchto zásad, jež náleží k pilířům evropské kultury a jež platí bez ohledu na hranice národní či na členění vědních oborů, nezbytně patří čestné a poctivé jednání všech členů akademického společenství u sebe samých, vůči sobě navzájem, ve vztahu k veřejnosti i v ohledu nejširším, univerzálním. Jako východiska, principy a základní směrnice musejí tyto zásady orientovat, určovat a utvářet veškerou činnost akademické obce.

Obecný etický konsensus je chápán jako cíl společného snažení založeného na rozličných vědeckých, filozofických a teologických východiscích, jako kolegiální snaha o vzájemné pochopení bez předsudků, předpojatostí a vášní.

Pro zřetelnější vyjádření a podrobnější rozvedení těchto zásad v oblasti etického jednání svých akademických a vědeckých pracovníků, studentů i ostatních zaměstnanců vydává univerzita tento kodex.

Část I. - Společné zásady

 1. Společné zásady se týkají členů akademické obce (akademických a vědeckých pracovníků, studentů) a ostatních zaměstnanců Univerzity Karlovy.

 2. Člen akademické obce a zaměstnanec dodržuje zákony a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy Univerzity Karlovy a fakult.

  Nad to však také ctí mravní principy a zásady, zachovává ustanovení složených akademických slibů, dodržuje základní pravidla mezilidských vztahů a slušného chování. Ctí zásady kolegiality a akademické spolupráce.

 3. Jedná charakterně a čestně, ve vší své činnosti se varuje nepoctivého a neetického jednání.Vůči členům akademické obce i ostatním zaměstnancům nevyvíjí nevhodný či nemístný nátlak. Případné kritické podněty podává věcně podložené.

 4. Snaží se zjednat nápravu v rámci dobrých mravů, pokud se u členů akademické obce setká s jednáním, jež odporuje tomuto kodexu. Soustavně usiluje o prevenci takového jednání.

 5. Obhajuje svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňuje korektně.

 6. Nevyužívá akademickou půdu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.

 7. Chrání poslání univerzity zakotvené v jejím Statutu. Nenadřazuje nad něj své soukromé zájmy.

 8. Ctí svou alma mater a svým jednáním se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno v akademické obci i u nejširší veřejnosti. Je si vědom toho, že jako člen akademické obce svým působením reprezentuje Univerzitu Karlovu navenek.

 9. Pečuje o majetek univerzity a používá ho řádně. Nezneužívá majetek univerzity k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby.

 10. Odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, národní příslušnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu.

 11. Odmítá sexuální obtěžování i nátlak.

 12. Pedagogické a vědecké činnosti nebo studiu se věnuje s plným pracovním nasazením. Poctivě dbá na přiměřenost a únosnou míru svých pracovních nebo studijních závazků na univerzitě i mimo ni. Ctí svou univerzitu i tím, že svými dalšími aktivitami neohrožuje její hlavní činnosti.

 13. Přijme-li člen akademické obce akademickou funkci, členství v akademickém orgánu nebo vedoucí funkci, vykonává svou pozici řádně, slušně a odpovědně a jedná s vědomím, že s přijetím vyšší odpovědnosti je spojen závazek zvlášť důsledně dodržovat tento kodex.

Část II. - Zásady v pedagogické činnosti

 1. Akademický pracovník jedná se studenty čestně, spravedlivě, kolegiálně a otevřeně. Nedopouští se znevažování jejich studijního úsilí či osobního ponižování, nemorálního chování a nátlaku.

 2. Svým chováním jde studentům příkladem, učí je zásadám týmové i individuální akademické práce. Vyučuje svůj obor na adekvátní úrovni současného poznání. Učí studenty pracovat s poznatky a metodami oboru kriticky a v souvislostech.

 3. Napomáhá rozvoji tvůrčího myšlení studentů. Podporuje jejich osobnostní a odborný růst. Učí je navazovat osobní i pracovní kontakty s odborníky doma i v zahraničí a podporuje jejich odborné publikační aktivity.

 4. Při hodnocení studijních výsledků studentů postupuje objektivním a transparentním způsobem.

 5. Nezneužívá vůči studentům učitelskou autoritu a nevyžaduje od nich činnosti, které jsou předmětem jeho vlastních povinností. V žádném ohledu si nepřivlastňuje výsledky jejich práce.

 6. Vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického chování nebo jednání studentů.

 7. Student při kontrolách studia nepodvádí a nedává příležitost k podvádění druhým. Neznevažuje výsledky své práce, práce svého vyučujícího či jiných.

Zásady ve vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti

8.

Akademický a vědecký pracovník a student je přístupný týmové spolupráci a odbornému diskursu. Komunikuje věcným a otevřeným způsobem s korektní argumentací, bez ponižování druhých či znevažování jejich činnosti.

9.

Neznevažuje vědecké postupy a respektuje jiný vědecký názor.

10.

Ke svým kolegům se chová s přiměřenou kritičností, kterou v nemenší míře uplatňuje i vůči veškeré vlastní vědecké a tvůrčí práci.

11.

Při své vědecké práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá, aby nedošlo k jejich zkreslování. Obdobným způsobem dbá o data či zkoumané materiály, o jejich přesný popis a standardní způsoby archivace. Dbá o to, aby postupy i výsledky vědecké práce byly přezkoumatelné.

12.

Prohlubuje své odborné znalosti a dovednosti. O nabyté vědomosti a zkušenosti se vhodným způsobem dělí s akademickou obcí.

13.

Pečlivě dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i při nakládání s tvorbou druhých, a dbá na uvádění správné afiliace výsledků vědní a tvůrčí činnosti. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých.

14.

Vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se autokratických metod řízení. Brání tomu, aby požadavky na výkon a odborná soutěživost vedly k nepoctivému jednání.

15.

Je-li požádán o odborné posudky či vědecká, umělecká či jiná expertní stanoviska, podává je vždy s plnou odpovědností, nestranností, se snahou o objektivitu a ve světle současné úrovně poznání. Nepřipouští účelová zkreslování ani ovlivňování své osoby vnějšími zájmy a vlivy. Při hodnocení postupuje věcně, používá standardní kritéria, argumentativní postupy a za hodnotící závěry ručí svou odbornou ctí.

16.

Vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického jednání kolegů.

Část III. - Odpovědnost absolventů a nositelů vědeckých a pedagogických titulů

 1. Absolventi Univerzity Karlovy a absolventi rigorózního řízení ctí závazek promočního slibu a naplňují jeho intenci.

 2. Od osob, které své vědecko-pedagogické tituly a hodnosti získaly na Univerzitě Karlově, se očekává, že nadále působí tak, aby přispívaly k dobrému jménu univerzity, a ať pak působí kdekoli, jednají ve shodě s tímto kodexem.

Část IV. - Etická komise

 1. K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu se ustavuje Etická komise.

 2. Podrobnosti o Etické komisi a o přijímání podnětů upravuje Jednací řád Etické komise, který po projednání v Akademickém senátu vydává svým opatřením rektor.
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press