Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Protest proti průjezdu ozbrojených sil cizích států Praha - Klárov 8.9.2015

6.9.2015 - Iniciativa Ne základnám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protest proti průjezdu ozbrojených sil cizích států

8.9.2015 na Klárově v 17,00 hodin,
požadavek na obnovení územní suverenity České republiky

Současné dění v Evropě je výsledkem válečných konfliktů. Všichni o tom mluví, všichni to uznávají. To je ale všechno. Neprostupná zeď se jménem vojenské základny, zbrojařské firmy a jejich zisky, neumožní hledat skutečné příčiny a nezbytnou prevenci. Stačí si položit otázku, odkud se bere zbrusu nová vojenská výzbroj té, či oné, ozbrojené skupiny. Televizní štáby ve svých reportážích tyto zbraně ukazují, ale neptají se, jak k nim bojovníci přišli.

Válečné konflikty není možné rozpoutat bez amerických vojenských základen. Pro oponenty je třeba připomenout např. napadení Iráku provedeného bez mandátu OSN a skutečnost, že válka vedená proti suverénímu státu byla zahájena na základě sofistikované smyšlenky o existenci zbraní hromadného ničení.

Zvyšování počtu amerických základen, nebo základen NATO nevede k menšímu počtu vojenských konfliktů. Je tomu naopak.

Důsledek toho je, že zbrojařské firmy, v řadě případů mimo kontrolu státu, dosahují neuvěřitelných zisků a jásají. Civilní obyvatelstvo volá o pomoc a z míst válečných konfliktů utíká.

Jsou to zejména vlády těch států, jenž tvrdí, že hájí demokracii, přičemž svými postoji neukazují na příčiny, nepříjmají konkrétní rozhodnutí k prevenci, nepředcházejí vzniku a eskalaci válečných konfliktů.

Neměly by se podílet na dodávce zbraní, které se stávají nekontrolovatelným zbožím. Bez zbraní, bez munice nemohou konflikty přežít, nebo eskalovat.

Neměly by mezinárodní napětí zvyšovat pořádáním vojenských cvičení, spoluúčastí na nich s tvrzením, že se jedná o obranná cvičení jednotek rychlého nasazení a jejich použití kdekoliv na světě.

Neměly by dovolit, aby se jejich země stala tranzitem válečného materiálu a v pohledu vojenského mezinárodního práva tak odpovědnou za zabíjení civilního obyvatelstva jiného státu.

Neměly by se zbavovat vlastní územní suverenity.

K prevenci proti vojenským konfliktům přistupují zákonodárci a naše vláda takto:


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. prosince 2014 č. 1049
k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v roce 2015

Vláda

I. souhlasí s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015, uvedenými v části III materiálu č.j. 1274/14;
II. pověřuje předsedu vlády
1. informovat neprodleně o rozhodnutí uvedeném v bodě I tohoto usnesení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky,
2. předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných na základě tohoto usnesení, a to do 25. září 2015 za 1. pololetí 2015 a do 25. března 2016 za 2. pololetí 2015;
III. ukládá ministru obrany
1. zabezpečovat ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí, 1. místopředsedou  vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministry vnitra a dopravy požadavky na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států uskutečňované na základě tohoto usnesení,
2. odůvodnit v Parlamentu České republiky rozhodnutí uvedené v bodě I tohoto usnesení a odůvodňovat v Parlamentu České republiky informace předkládané podle bodu
II/2 tohoto usnesení,
3. zpracovat a vládě do 30. dubna 2015 předložit analýzu stávající právní úpravy dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky s návrhem možné další právní úpravy.

Provedou:předseda vlády, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři obrany, zahraničních věcí, vnitra, dopravy

V předkládací zprávě ministr obrany Martin Stropnický uvádí:

S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně. V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojensko operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenc důvodně vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého partnera. Nejschůdnějším řešením problému vydávání přeletových a průjezdových povolení ve lhůtách umožňujících realizaci těchto přeletů a průjezdů ozbrojených sil v požadovaných termínech se podle zkušeností z předchozích let jeví vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které se uskuteční v nadcházejícím kalendářním roce.

 

Takové zdůvodnění je nepřijatelné. Příprava jakéhokoliv vojenského cvičení spojeného s průjezdem ozbrojených sil cizího státu není to samé, jako souhlas k pozvání do kina, nebo na ples. Od záměru k jeho realizaci je dostatek času, aby tyto záměry byly jednotlivě projednány a vládou rozhodnuty, předloženy k odsouhlasení Parlamentu České republiky.

Uvedeným usnesením č.1049 z 15.12. 2014 se vláda zbavila odpovědnosti za suverenitu území České republiky, odsouhlasila průjezd a průlet stovce ozbrojených sil cizích států zúčastňujících se jakýchkoliv cvičení, případné agrese s nekontrolovatelným přesunem vojenského materiálu, munice a nových bojových prostředků. Česká republika neratifikovala zákaz používání ochuzeného uranu ve vojenské munici.

Za článek 43 Ústavy ČR odst.5) Vláda dále rozhoduje písm.a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států nebo o jejich přeletech nad územím České republiky a zákon. č. 310/1999 (375/2011) Sb. § 2

h) pobytem přítomnost ozbrojených sil jiných států na území České republiky; za pobyt se nepovažuje průjezd těchto ozbrojených sil přes území České republiky, který zpravidla nepřekročí 48 hodin, a jejich přelet nad územím České republiky, učinila zodpovědným Matrina Stropnického.

Dunajská jizda:

Ozbrojené síly Spojených států amerických (OS USA) se v měsíci srpnu 2015 obrátily prostřednictvím Úřadu přidělence obrany USA v České republice (ČR) na Ministerstvo obrany se žádostí o povolení průjezdu jednotek OS USA (2nd Cavalry Regiment /2. mechanizovaný pluk), která se přes území ČR bude přesouvat na cvičení NATO – Brave Warrior 2015 v Maďarsku. Během následných konzultací expertů OS USA a Armády ČR bylo dohodnuto, že požadované průjezdy budou realizovány po pozemních komunikacích ve třech přesunech.

První přesun jednotek se uskuteční ve dnech 9. září až 10. září 2015.

1. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 –Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 –Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademieVyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR

Druhý přesun bude organizován ve dnech 11. září až 12. září 2015. Jedná se o jednotku, která je zodpovědná zarekognoskaci ve vojenském výcvikovém prostoru a jeho přípravu v Maďarsku. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 62 osob a 21 vozidel + 7 vleků.

2. HP SR Lanžhot – D2 – Brno – D1 – R46 – Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D1 – Bernartice(SSÚD) přestávka a tankování – D1 – Praha R1 – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD)zastávka a přestávka – D5 – HP DEU Rozvadov

Třetí přesun (hlavní síly) je realizován ve dnech 13. září až 14. září 2015. Projíždějící jednotka OS USA bude tvořit max. 550 osob a 150 vozidel + 54 vleků (návěsů).

3. HP DEU Rozvadov – D5 – Ostrov u Stříbra (SSÚD) tankování a přestávka – D5 –Praha R1 – D1 – Bernartice (SSÚD) tankování a přestávka – D1 – Brno – D1 – R46 –Vyškov (odpočinek a tankování v areálu Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov) – R46 – Brno – D2 – Lanžhot HP SR

Vláda České rpubliky svým usnesením č.723 z 31.8.2015 bere na vědomí, co jí bylo Úřadem přidělence obrany USA v České republice, experty OS USA (panem Stropnickým) předloženo.

Přesun č.1 a přesun č.2 je ukázkou, jak se dá obejít Ústava ČR a podmínka 48 hodin, při kterém průjezd ozbrojených sil cizích států přes naší republiku v trvání 48 hodin není považován za pobyt.

Za neověřitelné lze označit tvrzení, že v měsíci srpnu roku 2015 byla AČR požádána o povolení průjezdu amerických ozbrojených sil, když pořádání cvičení NATO – Brave Warrior 2015 je známo minimálně od června.

Za zcela nevhodné a provokující lze označit průjezd americké armády přes území ČR a její pobyt pod označením Dunajská jízda.

Demokratická společnost si klade otázku, co americká vojenská jednotka přes Českou republiku převáží?
Komu to veze?
Co se bude v České republice vykládat nebo nakládat?
Lze pod hlavičkou plnění závazků mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení ( NATO ) označit ,,cvičení, či transport čehosi“?

Vládu České republiky kontroluje Poslanecká sněmovna České republiky. Jak je zabezpečována suverenita území České republiky, když přijme dne 2.dubna 2015 na 26. schůzi usnesení č. 668 - poslanecká sněmovna bere na vědomí rozhodnutí vlády o přeletu a průjezdu ozbrojených sil cizích států v pohledu se zhoršující se mezinárodní situace s hrozbou eskalace válečných konfliktů.


Které poslankyně a kteří poslanci, z kterých politických stran nesouhlasí se stavem, ve kterém je článek 43. Ústavy České republiky vykládán tak, že je zpochybněna územní suverenita České republiky, čl. 1 Ústavy České republiky odst.1), Česká republika je svrchovaný, jednotnýa demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Výsledky hlasování k usnesení č.668 , přítomno 124 poslankyň a poslanců ( k přijetí bylo třeba 63 hlasů ), pro bylo 94 poslankyň a poslanců ( ČSSD 26, ANO 26, TOP09-S 11, ODS 14, KDU-ČSL 11, Úsvit 6 ) proti 27 ( KSČM).

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu, aby jednala v duchu Ústavy České republiky a chránila územní suverenitu České republiky, přicházela s preventivními kroky k zastavení válečných konfliktů, odmítla, aby přes naší republiku vedla cesta k zásobovavní oblasti válečných konfliktů municí a zbraněmi.


Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press