Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

S T A N O V I S K O Asociace Vojáci proti válce

18.9.2015 - plk.v.v. Jiří Bureš


 
S T A N O V I S K O Asociace Vojáci proti válce

K bezpečnostní situaci na evropském kontinentě v globálních souvislostech s možným negativním dopadem na ČR


Po ukončení bipolárního ( ideologického) rozdělení světa, rozpuštění Varšavské smlouvy a dohodách 2 hlavních světových velmocí (USA SSSR) o odzbrojení, očekávaly národy všeobecné uklidnění, ukončení „studené války“ reciproční rozpuštění Severoatlantické Aliance (NATO), která odstraněním hrozby „šíření komunismu“ ztratila své opodstatnění. Lidé očekávali mírový rozvoj mezinárodních vztahů. Opak je pravdou. Zrodila se nová hrozba „ mezinárodního terorismu“. Válka proti němu není vedena jenom policejními složkami států, ale vojenskými silami. Je zde nové zadání – nový nepřítel, kterým je zdůvodňována nejen další existence, ale naopak rozvoj, posilování a expanze NATO. Svět se tak stává stále více nebezpečnějším.

Místo všeobecně očekávaného období mírového rozvoje a porozumění mezi státy, vzniká období nedůvěry, „ barevných revolucí“, lokálních ozbrojených konfliktů, uměle vyvolaných destabilizací ve stále více státech. Pod tlakem USA se původně deklarované poslání NATO „Společná obrana severoatlantického prostoru, území členských států aliance a společně sdílených hodnot“ - postupně mění a deformuje. Prvním projevem této změny byla agrese USA proti socialistické Jugoslávii, formálně zahalená praporem NATO.

Po 44 letech mírového života v ideologicky rozděleném světě, začíná opět nové kolo šíleného zbrojení a to nyní ve světě s převážně stejným politicko-ekonomickým systémem. Svět znovu stojí na prahu války globálních rozměrů s nedozírnými důsledky na pokraji možné katastrofy.

V souladu s Programovým prohlášením a Stanovami asociace pozorně sledujeme a vyhodnocujeme vývojové trendy v oblasti zajištění bezpečnosti nejen České republiky, ale i na evropském kontinentě a v globálních souvislostech od roku 1999. Zaznamenali jsme několik negativních jevů, které podstatně narušují pokojný demokratický mírový vývoj v mezinárodních vztazích a vytvářejí podmínky pro zvýšení mezinárodního napětí. To vede k ozbrojeným konfliktům a lokálním válkám s nebezpečím globální katastrofy. Několikrát jsme na to upozornili odpovědné ústavní činitele.

Analýzou příčin vzniku krizových situací hraničících s hrozbou vzniku válečného konfliktu vychází (poněkud) jiné než oficielně deklarované závěry. Jde jednoznačně o naplňování geostrategických zájmů především USA a NATO – strategie přibližování a rozšiřování euro-atlantického prostoru k bezprostředním hranicím Ruska. Dosavadní zkušenosti ukazují, že naplňování těchto cílů se děje stále stejnými „osvědčenými“ metodami šíření smyšlených, nepravdivých a překroucených informací k rozpoutání hysterie a antipatie hraničící s nenávistí vůči nově označenému nepříteli. To bylo dosud praktikováno ve všech válečných konfliktech vedených Spojenými státy a jejich satelity v NATO. Hrubé porušování, pošlapávání a obcházení dosud platných základních mezinárodních právních norem zejména Charty OSN, Mezinárodního humanitárního práva, Závěrečného aktu helsinské konference, ale i některých článků Washingtonské smlouvy. To je možno shrnout následovně:

 • Cílem USA je dosáhnout a ovládnout významné zdroje ropy a nerostných surovin kdekoliv ve světě. K tomu využívají všemožné nástroje a prostředky ke kterým patří především bezohledný rozvrat mocenských politických a sociálních struktur, vyvolání náboženské nesnášenlivosti, vnucování vlastní mocenské ideologie včetně teroristických akcí s využitím ozbrojené agrese.

 • NATO si přisvojuje právo vměšovat se do záležitostí suverénních států, včetně vojenské agrese bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

 • Ze strany USA je vedena snaha o prolomení zákazu použití ozbrojené síly ve vztazích mezi státy s výjimkou sebeobrany proti ozbrojenému útoku.

 • USA, za účasti Francie, Německa a dalších satelitů NATO, rozvrátily byť nedemokratické ale stabilní režimy v Iráku, státech severní Afriky a také Ukrajiny. Toto je bezprostřední příčinou hromadného exodu obyvatel těchto států do Evropy zejména Německa přes státy bývalého východního bloku. Lid těchto zemí vystavují potenciálně vysokému bezpečnostnímu riziku a způsobují jim nesmírné materiální škody.

Na základě našich analýz mezinárodní situace a bezpečnostních rizik se domníváme, že

 • Závěrečný akt Helsinské konference je dobrým východiskem pro činnost OBSE jako jediné univerzální organizace sdružující kromě všech evropských států i USA, Kanadu a neevropské země Společenství nezávislých států.

 • Jsme přesvědčeni, že nastal čas ke změně v otázkách zajištění bezpečnosti ČR volbou jiné cesty, než je účast a aktivity ČR ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO.

 • Hlavní bezpečnostní riziko pro ČR je přetrvávající existence NATO a aktivní vojenská účast České republiky v alianci, včetně vojenské účasti na akcích, misích a operacích NATO v rozporu s mezinárodním právem .

 • Vtažení ČR a příslušníků AČR do ozbrojeného konfliktu za cizí zájmy a v cizích službách, především ve službách USA, bez příslušného rozhodnutí RB, v rozporu s Chartou OSN a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva, ohrožuje mírový život v ČR.

 • Existuje reálná hrozba „ teroristických“ útoků, resp. odvetných akcí postižených nebo ohrožených států, proti objektům USA nebo NATO na našem území nevyjímaje objekty AČR.

Současné harašení zbraněmi a permanentní provádění velkých vojenských cvičení armád USA a členských států NATO v pásmu od Baltického po Černé moře, spolu se snahou o rozmístění vojsk „ rychlé reakce“ a vojenských základen USA na území států bývalé VS nepřispívá k uklidnění situace. Zostřuje mezinárodní napětí a jeví se jako pokus o vytvoření „ sanitárního kordonu“ kolem Ruské federace.

Proto od vlády ČR žádáme:

Legislativní iniciativou dosáhnout doplnění Ústavy ČR o článek k ochraně míru, nebo přijetí Ústavního zákona na ochranu míru.

 • Za otevřený akt proti míru považovat jakoukoliv vojenskou doktrínu, založenou na vedení preventivní války.

 • Distancovat se od agresivní politiky USA a ve svém prohlášení je označit za původce zhroucení režimů výše jmenovaných států a exodus jejího obyvatelstva do Evropy.

 • Nepřipustit vytvoření sanitárního kordonu kolem Ruské federace;

 • Nepřipustit rozmístění cizích ozbrojených sil a základen na území ČR

 • Zastavit a dále nepřipustit průjezdy a přelety cizích ozbrojených sil přes území ČR;

 • Zastavit účast ozbrojených sil ČR v misích NATO

 • ZAHÁJIT VĚROHODNĚ PROCES VYSTOUPENÍ ČR Z NATO;

 • Vyhlásit k těmto otázkám referendum s využitím příslušných článků Ústavy ČR.

V Praze 8.10.2015.

Republiková Rada Asociace Vojáci proti válce:

Předseda: plk.v.v. Jiří Bureš

Členové Rady:generál-poručík v.v. Oskar Marek, generál-major v.v. Michal Gondek, plk.v.v.profesor Ing. Bohumil Svoboda DrSc, plk.v.v. Otakar Veselý, pplk.v.v.Zdeněk EretStanovisko bude předáno:

Prezidentu ČR a vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR; předsedovi vlády a ministrům vlády ČR – Obrany, Zahraničních věcí a vnitra; předsedům obou komor PČR; předsedům výborů PČR Petičního, Zahraničního, pro Obranu a bezpečnost; předsedům poslaneckých klubů PČR; ČTK ; Prezidentu a sekretariátu Světové Rady Míru a členským organizacím SRM; Prezidentu a sekretariátu Mezinárodního výboru důstojníků v záloze;organizacím a spolkům v ČR .

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press