Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Komu došly náboje? A co meziánárodní smlouvy o obchodu se zbraněmi? Obcházení smluv darem?

16.10.2015

Vládo, Parlamente České republiky, když zabíjení, tak bez nás voličů!

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. července 2015 č. 581


k návrhu na darování vojenského materiálu vládě Spojených států amerických
za účelem podpory iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil
v boji proti ozbrojencům tzv. Islámského státu

 

Vláda

 1. souhlasí s darováním vojenského materiálu vládě Spojených států amerických za účelem podpory iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil v boji proti ozbrojencům tzv. Islámského státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že specifikace tohoto vojenského materiálu a základní podmínky darování jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení;

 2. ukládá ministrům obrany a zahraničních věcí, aby zabezpečili předání daru podle bodu I tohoto usnesení.

Provedou:
ministři obrany,
zahraničních věcí

 

 

Příloha
usnesení vlády
ze dne 22. července 2015 č. 581

Předmět daru:

1. 10 031 840 ks nábojů vz. 43 ráže 7,62 mm (označení Armády České republiky: NB 7,62-43, kmenové číslo materiálu: 0019999010808),

2. 5000 ks ručních granátů F1 (označení Armády České republiky: GRANÁT RUČNÍ RG-F1, kmenové číslo materiálu: 0019999017708).

Celková účetní hodnota daru činí 16 354 062,40 Kč.

Základní podmínky darování:

 1. Darování bude provedeno na základě Darovací smlouvy mezi Českou republikou-Ministerstvem obrany a vládou Spojených států amerických (příp. jiným orgánem Spojených států amerických, který je podle práva Spojených států amerických oprávněn v této věci jednat), která se bude řídit právem České republiky.

 2. Vláda Spojených států amerických se v Darovací smlouvě zaváže, že

  1. zařídí převzetí materiálu v místě předání a toto převzetí písemně potvrdí,

  2. využije materiál na podporu iráckých ozbrojených a bezpečnostních sil a nepřevede jej jiné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu České republiky-Ministerstva obrany,

  3. zajistí dodržení veškerých formalit týkajících se darování materiálu požadovaných právem Spojených států amerických.

 3. Přeprava darovaného vojenského materiálu z místa uložení do určeného místa na území České republiky, odkud bude tento materiál vyvezen, bude zajištěna Ministerstvem obrany České republiky. Přeprava darovaného vojenského materiálu z určeného místa na území České republiky bude zajištěna způsobem, který nebude vyžadovat vynaložení prostředků ze státního rozpočtu České republiky.

 4. Darování vojenského materiálu bude provedeno do 30. června 2016.

Samopal vzor 58[1] (dále jen Sa vz. 58) je československá samočinná puška určená k ničení živé síly a lehce obrněných cílů. Pracuje na principu odebírání plynů z hlavně a může střílet jednotlivými ranami, dávkou nebo plně automaticky. Používá puškový náboj středního výkonu 7,62 × 39 mm vz. 43, zásobník je konstruován na třicet nábojů. Je ve výzbroji Armády České republiky, Slovenské armádypolicejního sboru. Terminologicky nesprávně se vzoru 58 říká samopal, přičemž podle současné terminologie jde o útočnou pušku. Samopaly používají pistolové střelivo.

Smlouva o obchodu se zbraněmi

 

Připrava celosvětově závazné smlouvy o obchodu se zbraněmi - Arms Trade Treaty

Projekt celosvětově platné právně závazné smlouvy, která by regulovala obchod s konvenčními zbraněmi lze datovat přibližně do roku 2003, kdy koalice nevládních organizací zahájila kampaň s názvem Arms Trade Treaty. Cílem této kampaně bylo nastartovat diskusi na mezinárodních fórech a přesvědčit vlády co největšího počtu zemí o nezbytnosti takovéhoto nástroje pro kontrolu mezinárodního obchodu vojenským materiálem. Hlavními principy, které by tato právně závazná mezinárodní smlouva měla zahrnovat, jsou tyto: zodpovědnost jednotlivých zemí; omezení transferů zbraní v případech, kdy by mohly být zneužity k porušování mezinárodního práva a podpoře organizovaného zločinu a korupce, způsobit ohrožení regionální bezpečnosti, stability a udržitelného rozvoje nebo porušení mezinárodních, regionálních nebo národních závazků; transparentnost; komplexnost kontroly.

Dle názoru České republiky by Arms Trade Treaty (ATT) měla právně závazným způsobem upravovat obchod s veškerými konvenčními zbraněmi a příslušnou municí. Aby se smlouva stala základem pro důvěryhodný funkční systém kontroly zbraní, měla by dle názoru ČR upravovat veškeré typy mezinárodních transakcí jako import, export, re-export, transit a překládku (tj. transfery), ale i zprostředkování. Přijetím mezinárodně závazného právního nástroje bude možné zajistit, že se z ATT stane silný nástroj zaručující legalitu a transparentnost mezinárodního obchodu se zbraněmi.

Česká republika podporuje tuto iniciativu a snaží se napomáhat jejímu prosazování na bilaterální i multilaterální úrovni. V říjnu roku 2005 se na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Lucembursku k myšlence ATT přihlásila i Evropská unie jako celek.

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press