Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Odstoupit od smlouvy - pokyn zdravého rozumu

20.5.2017 - Iniciativa Ne základnámV posledních dnech je z oficiálních médií slyšet o tom, jak se u nás nedodržuje ústava – zejména ze strany pana prezidenta Miloše Zemana. Podívejme se tedy co se s naší Ústavou dějě potichu, bez účasti médií, bez jakékoliv diskuze s odborníky či s veřejností. Je to změna článku ústavy 43, který se týká AČR.

Když vznikala nová Ústava ČR, asi nikoho nenapadlo, že budeme rádi a ochotně válčit za cizí zájmy kdekoliv. Proto je článek ústavy pojednávající o Armádě České republiky psán tak, jak je - a naším vstupem do NATO se stal nevyhovujícím. Každé vysílání našich vojáků do zahraničních bojů - říká se jim nadneseně mise - jde mimo rámec Ústavy.

Skupina poslanců v čele s ministrem války Stropnickým a navrhovatelkou paní Černochovou (ODS) za podpory pánů Hamáčka, Gabala, Kádnera a Ženíška se rozhodla ústavu přizpůsobit.

Původní text Ústavy:

Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, zůstává beze změny a následující je škrtnuto jde-li o:

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,  (to slovo obrana bylo jedinou zmínkou o obranném charakteru naší armády – proto výše ministr války)

Dále je škrtnuta:
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,

c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

Protože jsme se nikde z médií nedozvěděli o nějaké diskuzi s odborníky, natož pak s veřejností – a obrana republiky by měla zajímat každého občana, požádala iniciativa Ne základnám o vyjádření pány Jana Schneidera, Jaroslava Štefce, Jaroslava Baštu, Miroslava Polreicha, Stanislava Novotného, a Marka Obrtela. ( Posledně jmenovaného, zdravím do Kroměříže, kde beseduje s levicovými kluby žen, a přeji úspěch jeho snaze vytvořit národní domobranu. )

Výše zmínění pánové u kulatého stolu vedli nad článkem 43 ústavy diskuzi moderovanou paní Viktorií Hradskou.

Z toho čerpáme další všetečné dotazy, které pokládáme zákonodárcům a dalším zainteresovaným.

Pan Stropnický, zastižen před poslaneckou sněmovnou nám řekl, že jsme hloupí, a že tomu nerozumíme, a že nám do toho nic není.

Řada námi oslovených poslanců ani nevěděla, čeho se změna článku 43 Ústavy týká. Na jednání Poslanecké sněmovny byl tento bod - změna ústavy čl. 43 - několikrát zařazen, naštěstí zatím nedošlo ani k prvnímu čtení.

Důvodem našeho požadavku ukončení účasti České republiky v NATO je skutečnost, že toto mocenské vojenské uskupení nerespektuje smysl Severoatlantické smlouvy zejména

ČLÁNEK 1,

ve kterém se zavazuje urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou .

Politická a vojenská reprezentace České republiky, jako účastník této smlouvy, není schopna prosadit její dodržování. Řešením je použití

ČLÁNKu 13 smlouvy,

ve kterém se píše: Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.

Nejnověji jsme porušení Článku 1 Severoatlantické smlouvy a zejména Ústavy ČR, zaznamenali 10.5.2017

Vláda ČR přijala níže uvedené usnesení k odstrašení jiného státu silou, ve kterém odsouhlasila vyslání vojáků AČR, na dobu delší než 60 dnů.

Vláda bez skrupulí porušila Ústavu ČR čl. 43 odst. 4)

Cituji z usnesení vlády:

I. schvaluje návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob;

    II. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;

III. ukládá

1. ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany podle bodu I tohoto usnesení, odhadované na 362 mil. Kč, z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,

2. ministrům obrany a zahraničních věcí odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení v Parlamentu České republiky;

konec citace. To odůvodnění bude určitě zajímavé.

Nikdo nebere na vědomí, že občané České republiky chtějí žít v míru, klidu a s vládou, která hájí jejich zájmy a ne mocenské zájmy jiných států.

Žádáme poslance aby vyvolali schůzi Sněmovny s vyslovením nedůvěry vládě a to z důvodu, že podobné kroky vláda může opakovat, ohrozit životy vojáků AČR, a podílet se na vyvolání válečného konfliktu.

A ke dvěma procentům navýšení výdajů na zbrojení (formou zákona prosazovaný požadavek ODS) si vypůjčím vyjádření profesora Oskara Krejčího z 12.4.2017 cituji 

v NATO neexistují žádné tabulky. Filozofická představa, že Spojené státy jsou tu, aby chránily Německo, je zcela falešná. Jsou tu proto, že jim to vyhovuje. Kdyby jim to nevyhovovalo, je jim Německo ukradené. Samozřejmě, je to náklad. Z toho si chlapci odvodili myšlenku: Proč by nám na to naše plýtvání neměli připlatit?

Napřed prosadili přes naše trouby tezi o tom, že by se mělo vydávat 2% HDP na armádu, teď se tváří že jim ubližujeme, když tak nečiníme.


JE TO ABSOLUTNĚ ZBYTEČNÉ.


Američané dávají příliš mnoho, ne že Evropané dávají málo. 15,5 x dává NATO víc, než Rusko. Evropské státy v NATO bez USA a Kanady dávají 4,1 x víc na vojenské výdaje než Rusko. Když zvedneme výdaje na zbrojení na úroveň 2% HDP ve všech státech NATO, zvedneme výdaje NATO o 40% !

PROČ ?

V Evropě, vzhledem k HDP, na zbrojení nejvíce vydává to nešťastné Řecko. Jinak by nedostalo půjčky za které kupuje německé a francouzské zbraně – to je kapitalismus – to je to nebezpečí, válka se přibližuje sama, protože to je kšeft. Za mír je třeba bojovat. Proč máme vydávat 2% HDP na zbrojení? Ne proto, abychom měli víc vojáků, ale na nákup zbraní.“ Konec citace.

Naši představitelé jedou do Bruselu a měli by na summitu NATO uzavřít nebezpečnou kapitolu našich dějin – a ukončit naše členství v organizaci která není schopna ani dodržovat svoje vlastní smlouvy.« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press