Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zvolte nás a my vámi budeme pohrdat.

23.6.2017 - Iniciativa Ne základnám
Vážení přátelé,

níže uvádíme odpověď Sobotky, tedy psal ji Špidla. Je to k neuvěření, co si o nás určitá skupina nadlidí myslí.
Náš požadavek byl ukončení účasti v něčem, co nerespektuje vlastní pravidla. Co z toho udělal jménem Sobotky Špidla, to svět ještě neviděl.
Odstrašení je Vládou ČR používáno. Podle Špidly to není hrozba silou, je to novinářský výmysl.

((z sněmovního tisku 1121, stejný je materiál, usnesení Vlády ČR  - vyslání  290 vojáků, Litva, Lotyšsko na 276 dní - (Ústava ČR umožňuje na 60 dní)
Jedná se z vojenského pohledu o malou přítomnost, jejímž hlavním účelem je posílit kolektivní odstrašení demonstrací alianční solidarity a odhodlání bránit členy aliance. Napadení hostitelské země by tak díky přítomnosti sil eFP pro agresora podstatně navýšilo riziko iniciace válečného konfliktu i se všemi přispěvatelskými státy se všemi politickými, vojenskými a hospodářskými dopady z toho vyplývajícími. Tímto způsobem je tak viditelně demonstrován a posílen závazek kolektivní obrany členských států NATO zakotvený v článku 5 Severoatlantické smlouvy. Uvedený koncept eFP by tak měl zaručit dostatečnou úroveň odstrašení před jakoukoli agresí proti spojencům na východním křídle Aliance.
V případě, že by toto odstrašení selhalo a k napadení hostitelského státu by i přesto došlo, se pak počítá s použitím bojových uskupení eFP ve prospěch obrany konkrétní napadené hostitelské země))
 
Pan Špidla je pravděpodobně držitel ceny světového fabulátora. Vyfabuloval tvrzení, které jme nikde nepoužili, ani si to nemyslíme: 
- že existence jakékoliv armády znamená hrozbu silou.
- nelze tedy realisticky očekávat ani rozpuštění Armády České republiky
 
Jaká asi bude za měsíc odpověď Vlády ČR na : Vyzýváme Vládu České republiky, aby ustala v podílu na podpoře tzv. vojenských cvičení, jejichž skutečným cílem je  Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí (JOA) viz příloha.

Marně hledáme důvod jeho jednání v okamžiku, kdy padají preference ČSSD  a na obzoru je hranice  5%.
Kdo z vás by si nechal ve svých řadách člověka, který se snaží co nejvíce škodit. Propad preferencí ČSSD nelze považovat za výmysl, či konspiraci.
Prapodivné jednání nese to znaky, po nás potopa a zánik.

Pod odpovědí Vlády ČR je uveden text,  Výzva před cestou do Bruselu 2017.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Odpověď Vlády:

Úřad vlády České republiky
Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády  
 
Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33 
 
 
Eva Novotná  Iniciativa Ne základnám
Petr Vlček  České mírové hnutí
Vladimíra Vítová České mírové fórum
Lubomír Lédl  první místopředseda SDS
Neudorfová Marie historička

                                                                                                                           V Praze 22. června 2017 Čj. 16216/2017-OPP 
 
Odpověď na dopis Výzva před cestou do Bruselu 2017


Vážení,
 
byl jsem předsedou vlády pověřen odpovědět na vaší výzvu vedenou pod naším č. j. 16216/2017 ohledně vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance.
 
Současná vláda ani ČSSD o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance neuvažuje, naopak členství v ní považuje za jeden ze základních pilířů zajištění bezpečnosti a dalších zájmů České republiky. 
 
Pokud se jedná o domnělé porušování zákazu hrozby silou, k tomu mohu pouze uvést, že formulace, na kterou odkazujete, v žádném případě neužila vláda, ale je dílem novinářů. 
 
Z věcného hlediska dodávám, že argumentace, kterou užíváte, vede nutně k závěru, že existence jakékoliv armády znamená hrozbu silou. Nebylo by možné jinak, než uvítat svět, v němž by existence ozbrojených sil nebyla nutná, ale nyní k němu máme bohužel daleko.  

Stránka 2 z 2 
 
Nelze tedy realisticky očekávat ani rozpuštění Armády České republiky, ani vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Nebylo by to v zájmu České republiky a její samostatné existence. 
 
S pozdravem  
 
PhDr. Vladimír Špidla v.r. ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády


Výzva před cestou do Bruselu 2017


Poslanecká sněmovna ČR 
Na vědomí: Kancelář prezidenta republiky
                                                                                                           Praha 22.5.2017

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jste to Vy, kdo tvrdíte, že žijeme v demokratickém a svobodném státě. Bereme Vás za slovo.

Využíváme toho a dovolíme si Vás informovat o našem stanovisku zformulovaném do výzvy, a jelikož demokracie je o respektu k názoru druhých, vyzýváme Vás k zařazení naší výzvy jako jednoho bodu pokračující 57. schůze Poslanecké sněmovny České republiky (dáváme souhlas k tomu, aby si kterýkoliv poslanec naší výzvu osvojil).

Na Vaší předpokládanou reakci, že by se Poslanecká sněmovna ČR musela zbláznit, kdyby do programu zařadila každý bod, který navrhuje aktivní iniciativa, nebo hnutí si myslíme, že porušování mezinárodní smlouvy s důsledkem zatažení České republiky do válečného konfliktu, je nebezpečné. Ochrana míru a životů občanů by měla být v demokratickém státě prioritou.

Protože řada poslanců emaily od některých iniciativ nečte, protože se bojí závažnosti sdělení - například dlouhodobé porušování Ústavy České republiky (konkrétně čl. 43 odst.4), - dovolujeme si Vám naší výzvu předat v listinné podobě do podatelny Poslanecké sněmovny ČR, a jelikož nás občany zastupujete, tak očekáváme Vaší reakci.

Zda bude platit, že demokracie je o respektování názoru druhých, ale zejména, že se o názoru nemlčí a nezametá se pod koberec, ukáže právě jednání 57. schůze Poslanecké sněmovny ČR.

Bude i odpovědí, zda opravdu žijeme v demokracii a svobodě, nebo v nadvládě mocenských uskupení.

Paní poslankyně, pane poslanče,

Vládou ČR byla přijata řada mezinárodních smluv v rozporu s Ústavou ČR. Řada poslankyň a poslanců vidí řešení ve změně Ústavy, například škrtnutím obranného charakteru Armády České republiky. Taková a tomu další podobná rozhodnutí nejsou řešení. Navrhujeme ukončit tento stav tím, že Parlament České republiky nebude dělat slepce, který nevidí, jak je porušována dokonce i zakládající smlouva Severoatlantické aliance zejména v článku 1.

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Aby Vláda ČR nebyla s mlčícím Parlamentem ČR nadále nucena vydávat prohlášení ,,Vláda posílá do Pobaltí dvě vojenské jednotky k odstrašení Ruska“, což je hrozba silou, vyzýváme zákonodárce, aby projednali a uplatnili na jednání Poslanecké sněmovny České republiky využití článku 13 smlouvy.

Článek 13

Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby svým usnesením zavázala ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, ministra obrany Martina Stropnického k odmítnutí závěrů Summitu NATO v Bruselu 2017, nepřipojení podpisů za Českou republiku k předloženým dokumentům s odůvodněním, že porušování Severoatlantické smlouvy nebudou dál podporovat.

Prezidenta Miloše Zemana žádáme o podporu naší výzvy, jejímž smyslem je návrat k prosazování mezinárodního míru.

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press