Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Přehled mezinárodních bezpečnostních smluv a odzbrojování. Porušily Spojené státy americké smlouvu KOS?

12.2.2019 - Iniciativa Ne základnám

 

 

 

1932

 • druhá odzbrojovací konference skončila rovněž neúspěšně.

1959

 • 20. listopadu přijata rezoluce Valného shromáždění OSN č.1378. V této rezoluci byla vyjádřena myšlenka všeobecného a úplného odzbrojení pod účinnou mezinárodní kontrolou jako cíl úsilí OSN v oblasti odzbrojení,

 • 1. prosince Smlouva o demilitarizaci Antaktidy je první mezinárodní smlouvou, která vytváří trvale demilitarizovanou a neutrální zónu.

1963

 • Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou.

1967

 • 27. ledna Smlouva o využití vesmírného prostoru a nebeských těles,

 • Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Jižní Americe.

1970

 • 5. března Smlouva o nešíření jaderných zbraní (Non Proliferation Treaty -NPT).

1971

 • Úmluva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na mořském dně a v jeho podzemí,

 • první jednání Zanggerova výboru (Zangger Committee – ZC) a práce na Seznamu jaderného materiálu pod kontrolou MAAE (IAEA) v případě dodávek nejaderným státům.

1972

 • 26. května Smlouva mezi SSSR a USA o omezení systému jejich protiraketové obrany (zkráceně smlouva ABM),

 • 26. května podepsána Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I,

 • 3. října vstoupila v platnost Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I.

1973

 • v červeneci zahájena vrcholná konference v Helsinkách zahájení jednání o upevňování důvěry a bezpečnosti v Evropě.

1974

 • Smlouva mezi SSSR a USA o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní,

 • zahájena jednání o Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

1975

 • 26. března Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxických zbraní a jejich zničení (BTWC) - první mnohostranná odzbrojovací smlouva,

 • 1. srpna vrcholná konference v Helsinkách přijala Závěrečný akt, který obsahoval i zásady upevňování důvěry a bezpečnosti v Evropě (Mutual Balance Force Reduction),

 • poprvé se sešla Skupina jaderných dodavatelů (Nuclear Suppliers Group - NSG), která vytvořila Seznam kontrolovaných položek (Dual Use Regime – DUR).

1977

 • Úmluva o zákazu vojenského použití prostředků ovlivňující životní prostředí,

 • 3. října vypršela Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT I.

1978

 • první zasedání Valného shromáždění OSN věnované odzbrojení. Nejreprezentativnější mezinárodní shromáždění, které se k otázce odzbrojení do té doby sešlo. Přijat Závěrečný dokument, obsahující Akční program, který měl být základem pro odzbrojení.

1979

 • 18. června podepsána Smlouva mezi SSSR a USA o omezení strategických zbraní - SALT II (nevstoupila v platnost),

 • Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech.

1980

 • 10. prosince Konvence o zbraních s plošným účinkem a zvláště nebezpečných,

 • 12. prosince Rezoluce VS OSN 32/142 B (v prosinci 1985 doplněna Rezolucí 40/91 B) o předávání standardizovaných hlášení o vojenských rozpočtech za uplynulý fiskální rok.

1982

 • druhé zasedání Valného shromáždění OSN věnované odzbrojení. Bylo neúspěšné.

1983

 • první jednání skupiny států ke Kontrolnímu režimu raketových technologií (Missile Technology Control Regime – MTCR),

 • Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobit nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (CCWC) (nezjistitelné střepiny, miny, zápalné zbraně proti civilním objektům (rozšířeno v roce 1998), oslepující laserové zbraně (přijato v roce 1995).

1985

 • Smlouva o nejaderném pásmu v Jižním Tichomoří

 • zahájila práci Australská skupina (AG), která se zabývá Kontrolním režimem exportu chemikálií a technologií pro výrobu chemických a biologických zbraní.

1986

 • 18. září mezinárodní konference na nejvyšší úrovni ve Stockholmu přijala Dokument o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti.

1987

 • 8. prosince podpis Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu (tj. od 500 do 5500 km) (INF),

 • 11. prosince podpis Dohody mezi SSSR, ČSSR a NDR k provádění inspekcí podle Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu.

1988

 • historie národního verifikačního střediska začíná založením Skupiny pro zvláštní úkoly Správy zahraničních vztahů generálního štábu. Tato složka byla vytvořena pro zabezpečení plnění závěrů Dokumentu stockholmské konference a Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu,

 • proběhla první inspekce USA na území ČSSR podle Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu.

1989

 • 14. června provedla Kanada první inspekci podle Stockholmského dokumentu 1986 na území ČSSR.

1990

 • v březnu byla Skupina pro zvláštní úkoly reorganizována na Oddělení pro kontrolu odzbrojení,

 • 11. března proběhla historicky první inspekce podle Smlouvy o KOS u 18. tankového pluku v Táboře – Klokotech a u 11. stíhacího pluku v Žatci. Proběhla jako cvičná a ukázková za účasti asi 50 představitelů účastnických států a diplomatů z jednání ve Vídni. Provedl jí tým SRN a československý tým provedl následně inspekci německých a amerických jednotek v SRN,

 • 17. listopadu podpis Vídeňského dokumentu 1990,

 • 19. listopadu podpis Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Závěrečného aktu jednání o početních stavech osob v konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Podpisu předcházelo 16 let jednání.

1991

 • 11. března byla na území ČSFR a SRN organizována ČSFR, SRN, USA a Maďarskem historicky vůbec první zkušební a ukázková inspekce podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě pro ostatní účastnické státy,

 • do 1. června bylo při plnění Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu zlikvidováno 846 raket USA a 2 692 raket SSSR,

 • 19. července byla Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě ratifikována sněmovnou ČSFR,

 • 31. července podepsána Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START I (Strategic Arms Reduction Talks),

 • 1. prosince bylo Oddělení pro kontrolu odzbrojení reorganizováno a přejmenováno na Úřad pro kontrolu odzbrojení. V této době vznikla většina verifikačních středisek ostatních států. Úřad pro kontrolu odzbrojení byl doplněn na 97 osob. Inspektoři byli vybíráni na základě jazykových znalostí, podle výsledků psychologických testů a prošli speciální deseti měsíční přípravou ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku v Komorním Hrádku,

 • 9. prosince Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 46/36L o transferu zbraní, definuje 7 kategorií zbraní a stanovuje způsob hlášení jejich transferu mezi státy, počtů v ozbrojených silách a počtů vyrobených v uplynulém kalendářním roce (rozšířena Rezolucí VS OSN 43/63L),

1992

 • 1. ledna založení Registru konvenčních zbraní OSN Rezolucí VS OS N 47/52 L,

 • 4. března byl podepsán Vídeňský dokument 1992,

 • 24. března podepsání (po 38 letech od prvního návrhu) a zahájení prozatímního uplatňování Smlouvy o otevřeném nebi,

 • 17. července vstoupila v platnost Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Byl zahájen proces snižování počtů výzbroje a techniky, vzájemné výměny informací a verifikace. Začalo období intenzivní inspekční činnosti (během 120 dní bylo na území ČSFR provedeno 43 inspekcí),

 • 13. října byl uveden do provozu komunikační počítačový systém spojující Středisko pro předcházení konfliktů a účastnické státy OBSE pracující na principu paketového přenosu dat s centrálním zasilatelským zařízením v Haagu,

 • Lisabonský protokol o jaderném odzbrojení Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu.

1993

 • při dělení armády byl Úřad pro kontrolu odzbrojení rozdělen na dvě části, česká zůstala v Praze a slovenská se přestěhovala do Bratislavy,

 • 1. ledna byla ČR přijata za člena KBSE,

 • 1. ledna byl Parlamentem ČR přijat zákon 4/1993 Sb. o převzetí mezinárodních závazků ČSFR Českou republikou,

 • 3. ledna podepsána Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START II (nevstoupila v platnost),

 • 14. ledna byla po 22 letech jednání podepsána Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení,

 • 5. února na Mimořádné konferenci účastnických států Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě byly ČR a SR uznány jako členské státy,

 • 3. května Konzultativní komisí otevřeného nebe schváleno nástupnictví ČR a SR jako samostatných smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi.

1994

 • 3. prosince byl podepsán Vídeňský dokument 1994, který nově zavazuje státy k předávání Roční informace o obranném plánování, bylo přijato ustanovení o předávání Globální výměny vojenských informací a Kodex chování ve vojenskopolitických aspektech bezpečnosti,

 • 5. prosince vstoupila v platnost Smlouva o omezení strategických útočných zbraní mezi USA a Ruskou federací - START I.

1995

 • 1. ledna vznik OBSE (z KBSE),

 • 14. prosince byla podepsána Daytonská úmluva (regionální smlouva o bezpečnosti států bývalé Jugoslávie),

 • na trvalo byla prodloužena platnost Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (podepsána v roce 1970),

 • Smlouva o bezjaderném pásmu v Africe.

1996

 • 6. března byla parlamentem ratifikována Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení,

 • 15. března bylo ukončeno období snižování výzbroje a techniky a účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě dosáhly národních limitů výzbroje a techniky. Státy zlikvidovaly 50 426 ks těžké konvenční výzbroje a techniky,

 • 26. dubna podepsána Dohoda o důvěře ve vojenské oblasti v příhraničním pásmu Ruska a Číny (podobná Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách ve 100 km příhraničním pásmu),

 • 12. července Dohoda o kontrole exportu konvenčních zbraní (Wassenaar Arrangement),

 • září podepsána Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT - Comprehensive Test Ban Treaty). Dosud nebyla ratifikována (Čína, Egypt, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, KLDR, Pákistán a USA),

 • rozhodnutí Fóra pro bezpečnostní spolupráci č. 4/96 Osnova pro standardizované mezinárodní hlášení vojenských výdajů,

 • po ukončení 120 denního období kontroly snižování počtů výzbroje a techniky, po dosažení počtů osob, výzbroje a techniky stanovených pro ČR, byly také výrazně sníženy počty příslušníků Úřadu pro kontrolu odzbrojení,

1997

 • 29. dubna vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (CWC), která rozšiřuje Ženevský protokol o zákazu chemických zbraní z roku 1925. Ke kontrole její implementace je v Haagu zřízena Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW),

 • 16. července rozhodnutí Fóra pro bezpečnostní spolupráci č. 13/97 o transferu zbraní,

 • do 1. listopadu státy Daytonské úmluvy splnily své závazky a zlikvidovaly 8 194 ks těžké konvenční výzbroje a techniky,

 • 3. prosince podepsána Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby, převádění a o zničení nášlapných min určených proti osobám (Otawská konvence).

1998

 • Kongres USA zablokoval ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu jaderných pokusů (CTBT,

 • reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení na novou strukturu a snížení počtů osob (42).

1999

 • 16. listopadu v Istanbulu podepsal prezident ČR V. Havel Vídeňský dokument 1999,

 • 17. listopadu v Istanbulu podepsal prezident ČR V. Havel Dohodu o adaptaci Smlouvy o KOS v Evropě.

2000

 • 30. října Rozhodnutí Vojenského výboru NATO číslo MC 453 k opatřením v oblasti kontroly zbrojení při vojenských aktivitách,

 • 24. listopadu na Ministerské radě byl přijat Dokument OBSE k ručním a lehkým zbraním SALW (Document on Small Arms and Light Weapons) a dohodnuto předávání informací o počtech vyřazených, zabavených a zlikvidovaných ručních a lehkých zbraní,

 • státy OSN přijaly v Palermu Úmluvu proti nadnárodnímu organizovanému zločinu jejíž součástí je Protokol proti nezákonné výrobě palných zbraní, jejich částí, dílů a munice a proti nezákonnému obchodování s nimi,

 • reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení na novou strukturu a snížení počtů osob (36).

2001

 • 1. ledna ukončeno kontrolní období Smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a krátkého doletu,

 • 15. června ČR splnila závazek podle Úmluvy o zákazu protipěchotních min a zlikvidovala
  320 162 ks protipěchotních min,

 • červenec 2001 proběhla Konference OSN k nezákonnému obchodu s ručními a lehkými zbraněmi, která schválila Akční program k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi,

 • 1. listopadu reorganizace Úřadu pro kontrolu odzbrojení, snížení počtů osob (27), podřízení
  1. ZNGŠ,

 • odstoupení USA od Smlouvy ABM (Anti-Ballistic MissileTreaty).

2002

 • 1. ledna vstup v platnost Smlouvy o otevřeném nebi,

 • 24. května podpis smlouvy SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) mezi USA a RF,

 • vypovězena Smlouva o omezení strategických zbraní SALT I ze strany USA.

2003

 • 1.června vstup v platnost smlouvy SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) mezi USA a RF,

 • listopad přijat Dokument OBSE o nadbytečných zásobách konvenční munice (Document on Stockpiles of Conventional Ammunition) o její indikace a způsobech likvidace,

 • 30. listopadu zrušen Úřad pro kontrolu odzbrojení,

 • 1. prosince vznikl odbor kontroly odzbrojení (21 osob) v podřízenosti Úřadu zahraničních aktivit a kontroly odzbrojení.

2004

 • květen rozhodnutí FBS OBSE o exportu přenosných protiletadlových systémů (MANPADS),

 • 1. září podřízení odboru kontroly odzbrojení (19 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2005

 • ukončení platnosti smlouvy START 1.

2006

 • září uzavřena smlouva o bezjaderné zóně ve Střední Asii,

 • 1. prosince 15. výročí založení Úřadu pro kontrolu odzbrojení, překročení hranice 800 inspekčních aktivit ČR na území jiných států, 500 doprovodů inspekcí na území ČR a předání 60 souhrnných dokumentů o ozbrojených silách ČR ostatním účastnickým stranám.

2007

 • 26. dubna prezident Ruské federace Putin vyhlásil zmrazení Smlouvy o KOS,

 • 11.-15. června se uskutečnila na žádost RF Mimořádná konference států Smlouvy o KOS,

 • 12. prosince RF oficiálně pozastavila plnění Smlouvy o KOS.

2008

 • do 1. ledna bylo podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Daytonské úmluvy zlikvidováno 95 491 ks těžké konvenční výzbroje a techniky a počty osob ozbrojených sil účastnických států se byly sníženy o 6 058 573.

 • 3. prosince v Oslu podepsána Úmluva o zákazu a likvidaci kazetové munice.

2009
 • 21. března vstoupila v platnost smlouva o zóně bez jaderných zbraní ve Střední Asii,

 • 5. prosince vypršela Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní START I,

 • 31. prosince snížení počtů odboru kontroly odzbrojení (18 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2010

- 8. dubna podpis americko-ruské smlouvy NEW START (START II) o snížení počtu strategických jaderných zbraní,

- 1. srpna vstoupila v platnost Úmluva o zákazu a likvidaci kazetové munice (CCM Convention on Cluster Munition),

 • 31. prosince snížení počtů odboru kontroly odzbrojení (17 osob) Ředitelství zahraničních aktivit.

2011
 • 5. února vstoupila v platnost Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení počtu strategických jaderných zbraní START II, která zároveň nahradila Smlouvu mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní SORT,

 • 22. listopadu ČR (a další státy NATO) oznámila na jednání Společné konzultativní skupiny účastníků Smlouvy o KOS, že v reakci na pozastavení plnění Smlouvy ze strany Ruské federace (3. prosince 2007) přestává Ruské federaci předávat informace, vyžadovat a přijímat inspekce.

 • 1. prosince vstoupil v platnost Vídeňský dokument 2011.

 • 1. prosince 20. výročí založení Úřadu pro kontrolu odzbrojení a 8. výročí vzniku odboru kontroly odzbrojení. Byla překročenä hranice 1000 inspekčních aktivit ČR na území jiných států, 575 doprovodů inspekcí na území ČR, předáno 75 souhrnných dokumentů o ozbrojených silách ČR ostatním účastnickým stranám. Pod dozorem Úřadu/odboru bylo předepsaným způsobem zlikvidováno 6748 kusů výzbroje vyřazené z armády.

2012
 • 31. prosince vyprší Smlouva mezi USA a Ruskou federací o snížení strategických útočných zbraní SORT.« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press