Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pojdme se v tom vyznat: vojenské zpavodajstvý výroční zprávy

3.5.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2011

4.3 Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní amateriálu dvojího užití

Khlavním objektům zájmu Vojenského zpravodajství podobně jako vminulých letech patřily proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní (zbraní hromadného ničení –ZHN) a jejich nosičů a nelegální obchodování s vojenským materiálem a konvenčními zbraněmi. Činnost byla zaměřena na získávání relevantních informací týkajících se chování proliferačních sítí, metod obcházení kontrolního systému a praktik používaných proliferačními subjekty. Významnými problémy, ztěžujícími kontrolu proliferace, jsou liberalizace obchodů svojenským materiálem akomoditami spadajícími do položek tzv. dvojího užití a rapidní nárůst množství obchodních subjektů či zprostředkovatelů obchodů, což znesnadňuje jejich monitoring a zjišťování konečných uživatelů, resp. kontrolu dalšího nakládání sobjekty obchodu.Efektivita vývozních kontrol závisí především na výměně informací o zemích, které jsou podezřelé zčinnosti na vlastních programech vývoje a výroby ZHN nebo jsou šiřiteli technologií, materiálů nebo zařízení využitelných pro nežádoucí aktivity voblasti ZHN. Vsouvislosti smožným reexportem zařízení do zájmových států je věnována pozornost možným zprostředkovatelům zdalších zemí, kteří využívají mnohdy složitá schémata zakrývání svých nelegálních aktivit.Specialisté Vojenského zpravodajství se intenzivně podíleli na činnosti orgánů mezinárodních kontrolních režimů a tvorbě dokumentů jejich expertních skupin. Řada zemísvěta nadále zůstává mimotyto režimy, což způsobuje problémy při koordinaci společného postupu a vytváří možnost nejednotných pravidel exportní politiky vzhledem kdivergenci trhu.


VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012

4.3 Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálů dvojího užití

Mezi nejvýznamnější oblasti zájmu Vojenského zpravodajství v roce 2012 patřily stejnějako v předchozích letech proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní (zbraní hromadného ničení) a jejich nosičů a nelegální obchodování s vojenským materiálem a kon-venčními zbraněmi. Hlavní bezpečnostní rizika zneužití zbraní hromadného ničení proti členským státům EU jsou spatřována především v nestabilním bezpečnostním prostředí a politickém vývoji v problémových státech v oblasti jižní a východní Asie, na Blízkém a Středním východě a v severní Africe. Aktuálně se jednalo o oblast Sýrie, která disponuje rozvinutým programem vývoje bo-jových chemických látek, kde s postupně se zhoršující bezpečnostní situací narůstá riziko možného ukořistění chemických zbraní uložených v armádních skladech a jejich následné proliferace ve prospěch extremistických skupin zejména v rámci Blízkého a Středního výcho-du. Obdobnou hrozbu představuje nestabilní poválečná situace v Libyi a zabezpečení jejich skladů s chemickou municí nebo nekontrolovatelné šíření ručních zbraní, včetně protiletadlo-vých, směrem do severní Afriky, oblasti Sahelu a Blízkého a Středního východu, využitelné především teroristickými skupinami. Charakteristickým problémem spojeným s proliferací je možné obnovování zájmu někte-rých zemí o zahájení civilních jaderných programů a naplňování svých jaderných ambicí. Dlou-hodobé a stále trvající riziko představují v proliferaci zbraní hromadného ničení státy, které nejsou členy mezinárodních kontrolních režimů nebo porušují jejich závazná ustanovení, rezoluce OSN a embarga uvalená mezinárodním společenstvím. Mezi tyto státy patří zejména Írán, Korejská lido-vě demokratická republika a Pákistán, které mezi sebou spolupracují při rozvoji svých civilních i vojenských jaderných programů a vývoji balistických řízených střel. U některých vytipovaných států s významným potenciálem proliferace jaderných technolo-gií existuje podezření o předávání know-how o důležitých a dosud nezvládnutých součástech ja-derného výzkumu nebo transferu kompletních technologií, což by mohlo být v konečném důsled-ku využito i k výrobě jaderné nálože. V takovém případě nelze vyloučit úlohu prostředníků, kteří by mohli poskytovat třetím zemím materiály a technologická vybavení, na něž jsou uvaleny sank-ce Rady bezpečnosti OSN nebo omezující restrikce EU.Část pokusů o transfer technologií byl pravděpodobně uskutečněn také přes fiktivní obchodní společnosti, které se budou podílet na technologických a zbrojních projektech obsahujících zájmové informace. Vzhledem k vyspělé průmyslové základně a rozvinutému technickému školství představuje také Česká republika cíl aktivit v oblasti získávání zboží dvojího užití a transferu technologií. Získané informace potvrzují trend vývoje v rámci proliferace zbraní hromadného ničení, který přináší zvýšení pravděpodobnosti zneužití chemických či biologických látek případně přímo zbraní hromadného ničení nestátními subjekty. S růstem této pravděpodobnosti může růst i riziko státní podpory terorismu za účelem cílené destabilizace okolních zemí (zejména v oblasti MENA), což může mít následně vliv na přímé ohrožení NATO, a tedy i České republiky. Aktivity Vojenského zpravodajství byly proto i nadále zaměřeny na získávání informací tý-kajících se chování proliferačních sítí, metod obcházení kontrolního systému a praktik používa-ných proliferačními subjekty. Specialisté Vojenského zpravodajství se v roce 2012 intenzivněpodíleli na činnosti orgánů mezinárodních kontrolních režimů a tvorbě dokumentů jejich expert-ních skupin. Nicméněřada zemí světa nadále zůstává mimo mezinárodní kontrolní režimy, což působí problémy při koordinaci společného postupu a umožňuje tak vytváření rozdílných pravidel exportní politiky vzhledem k divergenci trhu. Jedním z důležitých úkolů Vojenského zpravodajství je podíl na státní kontrole obchodu s vojenským materiálem v rámci zákonůČeské republiky (zejména zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem) a přijatých mezinárodních závazků. Z tohoto důvodu se vyjadřuje v rámci licenčního řízení k žádostem jednotlivých firem jak v rozsahu ko-moditních položek, tak i územní působnosti s ohledem na stávající bezpečnostní situaci v zemích určení a platná mezinárodní omezení. Vojenské zpravodajství se na požádání vyjadřuje rovněž k obchodování s průmyslovými výbušninami a k žádostem jednotlivých subjektů k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami. V roce 2012 vydalo Vojenské zpravodajství k žádostem jednotlivých obchodních subjektůo udělení licencí, povolení nebo rozšíření stávajících povolení k vývozu/dovozu vojenského mate-riálu, výbušnin a k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami: a) v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb. - 129 stanovisek k udělení licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, z toho 10 s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném státě, - 54 stanovisek k udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem, z toho 48 s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném regionu,- 15 stanovisek k rozšíření povolení, z toho 8 s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném státě; b) souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. - 71 povolení k opakovanému vývozu výbušnin, z toho 6 s výhradami; c) v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb. - 13 stanovisek k žádosti o licenci k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami bez výhrad. Informace k problematice proliferace zbraní hromadného ničení:

      Adresát Počet zaslaných informací Političtí a vojenští představitelé České republiky a vnitřní součinnost 1

      Mezinárodní součinnost 3


VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2013

4.3 Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálů dvojího užití

Prioritou VZ zůstala v roce 2013 rovněž oblast proliferace zbraní hromadného ničení (ZHN) a nelegálních obchodů s vojenským materiálem a konvenčními zbraněmi. V proliferaci ZHN byla pozornost soustředěna na rizikové státy z oblastí jižní a jihovýchodní Asie a Blízkého a Středního východu. Státy uvedených regionů, jako např. Írán nebo KLDR, v roce 2013 vědomě obcházely uvalené sankce OSN a EU s cílem získat komponenty využitelné v oblastech jaderných technologií, při vývoji raketových nosičů a bezpilotních prostředků. Nežádoucí transfer technologií a know-how byl u Iránu a KLDR realizován zejména prostřednictvím fiktivních obchodních společností za účelem pořízení materiálu dvojího užití, deklarovaného primárně pro průmyslové účely. Tyto státy vyvíjely rovněž zvýšené úsilí o vysílání studentů a vědeckých pracovníků do technologicky vyspělých států s cílem získat potřebné znalosti o důležitých a dosud nezvládnutých součástech jaderného výzkumu. Vojenské zpravodajství se intenzivně podílelo na činnosti orgánů mezinárodních kontrolních režimů a tvorbě dokumentů jejich expertních skupin. Na základě získaných poznatků z této činnosti předpokládá Vojenské zpravodajství, že oblast proliferace ZHN zůstane i nadále významnou bezpečnostní hrozbou. Specificky pro Českou republiku jde zejména o bezpečnostní riziko proliferace technologií využitelných ve vývoji a výrobějaderných, biologických a chemických zbraní a jejich potenciálních přepravních prostředků.

Jedním z důležitých úkolů Vojenského zpravodajství je podíl na státní kontrole obchodu s vojenským materiálem v rámci zákonůČeské republiky (zejména zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem) a přijatých mezinárodních závazků. Z tohoto důvodu se Vojenské zpravodajství vyjadřovalo v rámci licenčního řízení k žádostem jednotlivých firem jak v rozsahu komoditních položek, tak i územní působnosti s ohledem na stávající bezpečnostní situaci v zemích určení a platná mezinárodní omezení. Vojenské zpravodajství se na požádání vyjadřovalo rovněž k obchodování s průmyslovými výbušninami a k žádostem jednotlivých subjektů o udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami.VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2014

4.3 Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálů dvojího užití

Činnost VZ voblasti proliferace ZHN byla prioritně zaměřena na zjišťování konkrétních aktivit týkajících se proliferace technologií využitelných vevývoji a výrobě jaderných, biologi ckých a chemických zbraní a jejich nosičů včetně zboží dvojího užití, zejména na KLDR a Írán. VZvěnovalo pozornost rozvoji severokorejského vojenského jaderného programu a programům vývoje raketových prostředků KLDR a Iránu. Vtéto souvislosti byla věnována pozornost i souběžně probíhajícím programůmvývoje kosmických raketových nosičů5ajejich možné konverzipro vojenské účely.Úsilí bylo zaměřeno rovněž na výsledky vývoje voblasti výzbroje a vojenské techniky ustátů vpřímém dotyku súzemím evropských aliančních partnerů, jejichžzavedení do výzbroje by mohl o mít zásadní dopad na schopnosti nejen jednotek AČR,ale i evropských ozbrojených sil


VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2015

Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálů dvojího užitíV problematice proliferace zbraní hromadného ničení VZ věnovalo svoji pozornost Íránu, Sýrii a KLDRse zaměřením naidentifikaci důležitých objektů a sítí proliferace, metod a forem obcházení národního i nadnárodního legislativního rámce. Největší proliferační riziko bylo zjištěno u KLDR, která v roce 2015 aktivně pokračovala v rozvoji vojenského jaderného programu a ve vývojových programech raketových prostředků. Kroměproliferačních snahna úrovni států byly zaznamenány také případy šíření technologií, materiálů a know-how využitelných k produkci chemických zbraní ze strany nestátních aktérů, a to na územíSýrie a částečně i Iráku.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press