Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdy vyndá ministr obrany zákon z koše

18.6.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Základem svobodného, demokratického státu jsou informace. Přikládáme jeden z mnoha příkladů, jak si zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vykládá ministerstvo obrany. Pana Metnara pravděpodobně platí někdo jiný, jinak by reakce musela být v pohledu, že naší armádu i jeho si platí občané, jiná. 

Pokud bychom žili v právním státě, byla by šance si svobodu informací vysoudit. Dnes se soudit, je riziko vlastní likvidace. Jinak řečeno, bez peněz se soudit nelze.

Líbit si to pochopitelně nedáme. Budeme informovat, kam klesáme s přispěním propagandistického zpravodajství ČT24.

za Iniciatiu NE základnám ČR 
Václav Novotný

 

Zákon č. 310/1999 Sb.

§ 6

(2) Vojenská vozidla ozbrojených sil vysílajícího státu musí být na území České republiky opatřena vojenskou poznávací značkou a národním rozlišovacím znakem. Přesun těchto vozidel, jejichž rozměry, zatížení náprav, celková hmotnost nebo počet převyšují omezení platná v České republice, se může uskutečnit pouze se souhlasem příslušných orgánů České republiky.

§ 11

(1) Vojenská cvičení ozbrojených sil vysílajícího státu na území České republiky lze konat pouze ve vojenských újezdech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, na vojenských letištích a ve vymezeném vzdušném prostoru.

 

 K našim otázkám tj. Iniciativy NE základnám ČR, z.s. jsme přiložili odpovědi ministrstva obrany.

 

Otázka NEZA 1) Upřesnění trasy projíždějícího konvoje/konvojů tj. z kterého místa budou konkrétně vyjíždět, místo cíle při jejich průjezdu přes Českou republiku.

Odpověď MO na otázka 1) - Konvoje, rozdělené vždy do několika menších proudů po cca 20 vozidlech, se přesunuly z vojenských základen na území SRN do místa cvičení ve vojenských výcvikových prostorech na území Maďarska a Bulharska. Trasa přesunů po území ČR byla následující: vstup na území na HP Rozvadov, dále D5, D0, D1 (s odbočením na I/38 pro nocleh v posádce Rančířov), D2 a opuštění území na HP Břeclav.

Otázka NEZA 2) Přesné označení druhu techniky, která bude přes naše území projíždět. Seznam SPZ určená pro 190 kusů vojenské techniky, kterým je dle zákona AČR povinna vozidla označit.

Odpověď MO na otázka 2) -Do konvojů je zařazena vojenská technika Spojených států amerických, jedná se zejména o typy: kolová bojová vozidla Stryker, dále podpůrná technika jako cisternové vozy, nákladní automobily, automobily osobní terénní, vyprošťovací vozidla, sanitní vozidla a další. Armádě ČR(dále jen „AČR“) není uložena zákonná povinnost přidělovat SPZ nebo národní RZ vojenské technice ozbrojených sil jiných států tranzitujících přes území ČR, tudíž technice US Army nebyly SPZ/RZ přidělovány.

Otázka NEZA 3) Jaký druh ostré munice bude přes naše území cizími vojsky převážena - přesné označení. Jak bude zabezpečeno, aby přes naše území nebyla převážena zakázaná munice. Protokol o druhu převážené munice.,

Odpověď MO na otázka 3)-Přes území ČR nebyla přepravována žádná ostrá munice a v případech, kdy je přes území ČR převážena jakákoli munice, je dodržována platná legislativa ČR pro její převoz, uložení a manipulaci. Rovněž je dodržována Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Žádná zakázaná munice nebude přes území ČR přepravována. Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR je zabezpečován v souladu s uzavřenými mezinárodními úmluvami a na základě vzájemné dohody mezi tranzitujícím státem a hostitelským státem.

Otázka NEZA 4) Rozpis finančních nákladů, které našemu státu, občanům vzniknou průjezdem cizí vojenské techniky přes suverénní území našeho státu a to bez souhlasu občanů ČR.

Odpověď MO na otázka 4)-Komodity a služby pořizované komerčním způsobem jsou plně hrazeny tranzitujícím státem na základě objednávek a vystavených faktur. Zabezpečení poskytované silami a prostředky AČR je realizováno v rámci probíhajícího výcviku a získávání profesních dovedností a zkušeností, které by v případě nerealizace přesunů ozbrojených sil jiných států přes území ČR, probíhaly ve vojenských újezdech v rámci pravidelných cvičení AČR, tudíž žádné vícenáklady AČR nevznikají.

Otázka NEZA 5) Kdy Ministerstvo obrany České republiky projednalo a vydalo příslušné rozhodnutí/rozkazy umožňující průjezd cizích vojsk přes naše území

Odpověď MO na otázka 5)-Proces plánování a přípravy zabezpečení průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR probíhal od záříroku 2020. V průběhu plánovacího procesu byly splněny všechny podmínky platné k povolení průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR v daném termínu a povolení bylo vydáno v květnu 2021 odpovědnými orgány AČR.

Otázka NEZA 6) Kdy Ministerstvo obrany České republiky obdrželo rozhodnutí Vlády České republiky, která odsouhlasila, umožnila průjezd a pobytu cizích vojsk na území ČR

Odpověď MO na otázka 6)-Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR je plánován tak, aby žádný prvek přesouvajících se sil nebyl na území ČR déle než 48 hodin, tudíž v souladu se zákonem č. 310/1999 Sb.,o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, se nejedná o pobyt. Průjezdy, na rozdíl od pobytů, ozbrojených sil jiných států není nutné dopředu schvalovat vládou ČR. Vláda ČR je o průjezdu ozbrojených sil jiných států informována vždy zpětně jednou za 6 měsíců.

Otázka NEZA 7) Jaký způsobem bude zabezpečeno, aby cizí vojenský a civilní personál v plném počtu 600 opustil naše suverénní území, přes které se bude  pohybovat a nedošlo tak k porušení zákona č.310/1999 o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky §2) písm.h).

Odpověď MO na otázka 7) -Časový harmonogram přesunů, včetně záložních variant a opatření, je zpracován tak, aby AČR dal dostatečnou časovou rezervu ke splnění úkolů i v případech, kdy dojde k operativním změnám v průběhu přesunů. Pro zabezpečení průjezdu byla provedena součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, které vyčlenilo síly a prostředky k jeho zabezpečení formou doprovodu jednotlivých proudů.

Otázka NEZA 8) Jakým způsobem bude zabezpečeno, aby část cizího vojenského a civilního personálu nesetrvalo, nepohybovalo se na našem suverénním území delší dobu než je 48 hodin.

Odpověď MO na otázka 8)-Zákon č. 310/1999 Sb.,o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, nelimituje průjezd striktně na 48 hodin (citace: „....zpravidla nepřekročí 48 hodin,...“). Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR jev  šak plánován tak, aby žádný prvek přesouvajících se sil nebyl na území ČR déle než 48 hodin.Na dodržení časového harmonogramuse kromě AČR podílí Vojenská policie a Policie ČR.

Otázka NEZA 9) Jak bude zabráněno přenosu dalších mutaci viru COVID-19 zejména při zpětném průjezdu cizích vojsk přes naše území. Žádáme předložit seznam cizího vojenského a civilního personálu, které se na našem území bude od soboty 22. května do středy 26. května 2021 zdržovat.

Odpověď MO na otázka 9)-Odpovědní specialisté vojenského zdravotnictví zpracovali seznam opatření, která budou dodržována v průběhu přesunů k zabránění šíření nemoci SARS-CoV-2.Přijatá opatření se zaměřují na separaci osob zařazených do jednotlivých proudů, hygienická opatření a zabránění kontaktů, které nejsou nezbytné k zabezpečení přesunů.Květě poslední žádosti:Pro samotné zabezpečení přesunu požadovaný seznam cizího vojenského a civilního personálu není AČR požadován a ani z právního řádu ČR nevyplývá povinnost takovým seznamem disponovat.Přikládáme odeslaný dopis na MO a pod ním reakce MO.

Iniciativa NE základnám, ČR, z.s.

IČ: 285 58 324
Vondroušova 1197/53,

Řepy, 163 00 Praha

Ministerstvo obrany ČR
ministr obrany
Mgr. Lubomír Metnar
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 – Hradčany                                                                                      Praha 13.5. 2021 19:44 hodin

Vážený pane ministře,
žádáme Vás o následující informace:

1) Upřesnění trasy projíždějícího konvoje/konvojů tj. z kterého místa budou konkrétně vyjíždět, místo cíle při jejich průjezdu přes Českou republiku

2) Přesné označení druhu techniky, která bude přes naše území projíždět.Seznam SPZ určená pro 190 kusů vojenské techniky, kterým je dle zákona AČR povinna vozidla označit

3) Jaký druh ostré munice bude přes naše území cizími vojsky převážena - přesné označení.Jak bude zabezpečeno, aby přes naše území nebyla převážena zakázaná munice. Protokol o druhu převážené munice.,

4) Rozpis finančních nákladů, které našemu státu, občanům vzniknou průjezdem cizí vojenské techniky přes suverénní území našeho státu a to bez souhlasu občanů ČR.

5) Kdy Ministerstvo obrany České republiky projednalo a vydalo příslušné rozhodnutí/rozkazy umožňující průjezd cizích vojsk přes naše území

6) Kdy Ministerstvo obrany České republiky obdrželo rozhodnutí Vlády České republiky,která odsouhlasila, umožnila průjezd a pobytu cizích vojsk na území ČR

7) Jaký způsobem bude zabezpečeno, aby cizí vojenský a civilní personál v plném počtu600 opustil naše suverénní území, přes které se bude  pohybovat a nedošlo tak k porušení zákona č.310/1999 o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky §2) písm.h).

8) Jakým způsobem bude zabezpečeno, aby část cizího vojenského a civilního personálu nesetrvalo, nepohybovalo se na našem suverénním území delší dobu než je 48 hodin.

9) Jak bude zabráněno přenosu dalších mutaci viru COVID-19 zejména při zpětném průjezdu cizích vojsk přes naše území.

Žádáme předložit seznam cizího vojenského a civilního personálu, které se na našem území bude od soboty 22. května do středy 26. května 2021 zdržovat.

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
IČ: 285 58 324
Sídlo: Vondroušova 1197/53, Řepy, 163 00 Praha
Václav Novotný


Doručovací adresa:
Václav Novotný,
Tupolevova 480
199 00 Praha 18 - Letňany

K a n c e l á ř   m i n i s t r a    o b r a n y

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk
Praha 28. května 2021
Čj. MO157913/2021-8694
Sp. zn. SpMO 24836/2021-8694

„Iniciativa NE základnám ČR, z. s.“, Václav Novotný
nezakladnam.cr@gmail.com

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

Ministerstvo obrany obdrželo dne 13. května 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací o průjezdu konvojů v období 22. –26. 5. 2021.


K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Otázka 1) - Konvoje, rozdělené vždy do několika menších proudů po cca 20 vozidlech, se přesunuly z vojenských základen na území SRN do místa cvičení ve vojenských výcvikových prostorech na území Maďarska a Bulharska.Trasa přesunů po území ČR byla následující: vstup na území na HP Rozvadov, dále D5, D0, D1 (s odbočením na I/38 pro nocleh v posádce Rančířov), D2 a opuštění území na HP Břeclav.
Otázka 2) -Do konvojů je zařazena vojenská technika Spojených států amerických, jedná se zejména o typy: kolová bojová vozidla Stryker, dále podpůrná technika jako cisternové vozy, nákladní automobily, automobily osobní terénní, vyprošťovací vozidla, sanitní vozidla a další. Armádě ČR(dále jen „AČR“) není uložena  zákonná povinnost přidělovat SPZ nebo národní RZ vojenské technice ozbrojených sil jiných států tranzitujících přes území ČR, tudíž technice US Army nebyly SPZ/RZ přidělovány.
Otázka 3)-Přes území ČR nebyla přepravována žádná ostrá munice a v případech, kdy je přes území ČR převážena jakákoli munice, je dodržována platná legislativa ČR pro její převoz, uložení a manipulaci. Rovněž je dodržována Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Žádná zakázaná munice nebude přes území ČR přepravována. Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR je zabezpečován v souladu s uzavřenými mezinárodními úmluvami a na základě vzájemné dohody mezi tranzitujícím státem a hostitelským státem.
Otázka 4)-Komodity a služby pořizované komerčním způsobem jsou plně hrazeny tranzitujícím státem na základě objednávek a vystavených faktur. Zabezpečení poskytované silami a prostředky AČR je realizováno v rámci probíhajícího výcviku a získávání profesních dovedností a zkušeností, které by v případě nerealizace přesunů ozbrojených sil jiných států přes území ČR, probíhaly ve vojenských újezdech v rámci pravidelných cvičení AČR, tudíž žádné vícenáklady AČR nevznikají.
Otázka 5)-Proces plánování a přípravy zabezpečení průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR probíhal od září roku 2020. V průběhu plánovacího procesu byly splněny všechny podmínky platné k povolení průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR v daném termínu a povolení bylo vydáno v květnu 2021 odpovědnými orgány AČR.
Otázka 6)-Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR je plánován tak, aby žádný prvek přesouvajících se sil nebyl na území ČR déle než 48 hodin, tudíž v souladu se zákonem č. 310/1999 Sb.,o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, se nejedná o pobyt. Průjezdy, na rozdíl od pobytů, ozbrojených sil jiných států není nutné dopředu schvalovat vládou ČR. Vláda ČR je o průjezdu ozbrojených sil jiných států informována vždy zpětně jednou za 6 měsíců.
Otázka 7) -Časový harmonogram přesunů, včetně záložních variant a opatření, je zpracován tak, aby AČR dal dostatečnou časovou rezervu ke splnění úkolů i v případech, kdy dojde k operativním změnám v průběhu přesunů. Pro zabezpečení průjezdu byla provedena součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, které vyčlenilo síly a prostředky k jeho zabezpečení formou doprovodu jednotlivých proudů.
Otázka 8)-Zákon č. 310/1999 Sb.,o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, nelimituje průjezd striktně na 48 hodin (citace: „....zpravidla nepřekročí 48 hodin,...“). Průjezd ozbrojených sil jiných států přes území ČR je však plánován tak, aby žádný prvek přesouvajících se sil nebyl na území ČR déle než 48 hodin. Na dodržení časového harmonogramu se kromě AČR podílí Vojenská policie a Policie ČR.
Otázka 9)-Odpovědní specialisté vojenského zdravotnictví zpracovali seznam opatření, která budou dodržována v průběhu přesunů k zabránění šíření nemoci SARS-CoV-2. Přijatá opatření se zaměřují na separaci osob zařazených do jednotlivých proudů, hygienická opatření a zabránění kontaktů, které nejsou nezbytné k zabezpečení přesunů. Květě poslední žádosti: Pro samotné zabezpečení přesunu požadovaný seznam cizího vojenského a civilního personálu není AČR požadován a ani z právního řádu ČR nevyplývá povinnost takovým seznamem disponovat.

Mgr. Roman Hrabačka ředitel
v zastoupení Mgr. Martin Špicl
podepsáno elektronicky

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press