Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zrada spojenců tehdy a dnes.

26.9.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

Evropa kapituluje a historie musí konstatovat, že nás Hitler neporazil, nás mu dali naši přátelé a spojenci.

Edvard Beneš


Text mnichovské dohody
Německo, Spojené království, Francie a Itálie dohodly se se zřetelem k ujednání, jehož bylo ve věci odstoupení sudetoněmeckých území v podstatě již dosaženo, o těchto článcích a podmínkách tohoto odstoupení a o opatřeních, jež je podle toho učiniti – a prohlašují se tímto ujednáním každý jednotlivě za odpovědna za kroky, kterých je zapotřebí, aby jeho provedení bylo zajištěno:
1.) Vyklizování započne dne 1. října t. r.
2.) Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení území bude provedeno do 10. října 1938, a to bez zničení jakýchkoliv nynějších zařízení, a že československá vláda bude činěna odpovědnou za to, že vyklizení bez poškození uvedených zařízení bude provedeno.
3.) Podmínky vyklizení stanoví v podrobnostech mezinárodní výbor, složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.
4.) Obsazení převážně německého území německými vojsky po etapách počne 1. října 1938. Čtyři na přiložené mapě vyznačené územní úseky obsadí se německými vojsky v tomto pořadí:
Římskou I. označený územní úsek 1. a 2. října t. r.
Římskou II. označený územní úsek 2. a 3. října t. r.
Římskou III. označený územní úsek 3., 4. a 5. října t. r.
Římskou IV. označený územní úsek 6. a 7. října t. r.
Ostatní území převážně německého charakteru bude bez průtahu výše uvedeným mezinárodním výborem vytčeno a do 10. ˝Aříjna německými vojsky obsazeno.
5.) V § 3 uvedený mezinárodní výbor určí území, v němž se má provésti lidové hlasování. Tato území budou, až do skončení lidového hlasování, obsazena mezinárodními formacemi. Týž výbor určí podmínky, jimiž se bude říditi lidové hlasování, přičemž jest užíti za základ hlasování v Sársku. Výbor stanoví také den, kdy se lidové hlasování bude konati. Tento den nesmí však býti pozdější než konec listopadu.
6.) Konečné vytyčení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor jest oprávněn doporučiti čtyřem mocnostem: Německu, Spojenému království, Francii a Itálii, v některých výjimečných případech menší odchylky od přísně etnografického stanovení pásem, jež lze postoupiti bez lidového hlasování.
7.) Zavede se opční právo pro přestup do odstoupených oblastí a pro vystoupení z nich. Opce musí býti provedena v období 6 měsíců ode dne uzavření této dohody. Německo-československý výbor určí jednotlivosti opce, uváží způsob, jak ulehčiti výměnu obyvatelstva, a vyjasní zásadní otázky, které z této výměny vzejdou.
8.) Československá vláda propustí do čtyř měsíců od dne uzavření této dohody všechny sudetské Němce, kteří si toho propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních svazků. V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří odpykávají tresty na svobodě pro politické přečiny.
Mnichov 29. září 1938 / podpisy: A. Hitler, Ed. Daladier, B. Mussolini, N. Chamberlain


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press