Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Barikáda proti drahotě, neb kam tečou naše peníze

14.9.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Kdo za to může a nejde jen o energie?
Kdo zadlužuje stát? Kdo dokončuje likvidaci soběstačnosti České republiky? Jsou občané, voliči informování, kam Ministerstvo ,,obrany" posílá peníze občanů České republiky? Kolik jich posílá do USA?

U S N E S E N Í
P o s l a n e c k é s n ě m o v n y
P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y

z 35. schůze dne 7.září 2022 

Poslanecká sněmovna

I. vyslovuje souhlas s

bod 4. pobytem ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České  republiky, a to v celkovém počtu do 800 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 s kalkulovanými náklady 436 miliónů Kč.

S tímto vyslovili souhlas poslanci:

A Ano: 141

N Ne: 15

0 Nepřihlášen: 7

M Omluven: 36

Z Zdržel se: 1

       

ANO (A Ano: 58 0 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 1M Omluven: 11)

Věra Adámková, Ondřej Babka, Margita Balaštíková, Josef Bělica, Jana Berkovcová, Stanislav Berkovec Richard Brabec, Milan Brázdil, Lubomír Brož, Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Lenka Dražilová, Kamal  Farhan, Milan Feranec, Eva Fialová, Romana Fischerová, Stanislav Fridrich, Jana Hanzlíková, Karel Havlíček, Tomáš Helebrant, Igor Hendrych, Ivan Jáč, Miloslav Janulík, Aleš Juchelka, Lenka Knechtová, Tomáš Kohoutek, Josef Kott, Robert Králíček, Roman Kubíček, Martin Kukla, Hubert Lang, Ivana Mádlová, Taťána Malá, Jiří Mašek, Lubomír Metnar, Jana Mračková Vildumetzová, Monika Oborná,Ladislav Okleštěk,Renata Oulehlová, Zuzana Ožanová, Jana Pastuchová, František Petrtýl, Jaroslava Pokorná Jermanová, David Pražák, Karel Rais, Michal Ratiborský, Jan Richter, Pavel Růžička, Drahoslav Ryba, Petr Sadovský,
Alena Schillerová, Jiří Strýček, Robert Stržínek, David Štolpa, Helena Válková, Jan Volný, Ivo Vondrák, Lubomír Wenzl

ODS (A Ano: 28 0 Nepřihlášen: 2M Omluven: 4)

Ivan Adamec, Jana Bačíková, Jan Bauer, Martin Baxa, Petr Beitl, Marek Benda, Petr Bendl, Stanislav Blaha, Jana Černochová, Eva Decroix, Petr Fifka, Karel Haas, Jiří Havránek, Jan Hofmann, Jakub Janda, Václav KrálKarel Krejza, Martin Major, Vojtěch Munzar, Zdenka Němečková Crkvenjaš, Rudolf Salvetr, Jan Skopeček,Pavel Staněk, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Vít Vomáčka, Renáta Zajíčková, Pavel Žáček

STAN (A Ano: 23 0 Nepřihlášen: 1M Omluven: 9)

Vladimír Balaš, Jan Berki, Josef Bernard, Tomáš Dubský, Martin Exner, Josef Flek, Jiří Hájek, Jan Lacina,Petr Letocha, Ondřej Lochman, Tomáš Müller, Eliška Olšáková, Michaela Opltová, Lucie Potůčková, Petra Quittová, Vít Rakušan, Michael Rataj, Michaela Šebelová, Barbora Urbanová, Lukáš Vlček, Milada Voborská, Viktor Vojtk

KDU-ČSL (A Ano: 20 0 Nepřihlášen: 1M Omluven: 2)

Pavel Bělobrádek, Romana Bělohlávková, Jiří Carbol, Aleš Dufek, Pavla Golasowská, Šimon Heller, Jiří Horák, Marie Jílková, Marian Jurečka, Vít Kaňkovský, Jiří Navrátil, Nina Nováková, Hayato Okamura, Tom Philipp, Karel Smetana, David Šimek, Róbert Teleky, Antonín Tesařík, Marek Výborný, Miroslav Zborovský

TOP09 (A Ano: 9 M Omluven: 5)

Matěj Ondřej Havel, Jan Jakob, Pavel Klíma, Michal Kučera, Miloš Nový, Martina Ochodnická, Jiří Slavík,Pavel Svoboda, Michal Zuna

Piráti (A Ano: 3 M Omluven: 1)

Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová

 

Když se kandidáti ucházeli o mandál do Poslanecké sněmovny ČR, sdělovali občanů, voličům, že za jejich peníze budou hlasovat a souhlasit s financováním a pobytem ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v roce 2023.

Ignorují poslankyně a poslanci článek 43 bod 4) Ústavy České republiky:

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory

 

Od voličů, občanů k takovému to utrácení peněz v době ekonomické krize a drahotě, které na občany doléhá, mandát neměli a nemají. Usnesení bylo přijato 7. září 2022.

Poslankyně a poslanci hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nejsou nesvéprávní, nesou tudíž zs své hlasování plné důsleky.

Na základě této skutečnosti, kdy podíl z částky 436 mil. Kč, pro kterou hlasovali, vychází na 3 092 199,- Kč/poslankyně, poslanec, měl by být s okamžitou platností jejich poslanecký plat vinkulován z důvodu krytí nákladů, které státu hlasováním mohou vzniknout.

Kdo může zlikvidovat svobodu, demokracii a k tomu za to neponese žádnou odpovědnost? Kdo rozhoduje o životech, bídě druhých?

 

 Celé usnesení:

U S N E S E N Í
P o s l a n e c k é s n ě m o v n y
P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y

z 35. schůze dne 7.září 2022

k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích
do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace
Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024


Poslanecká sněmovna   

I. vyslovuje souhlas s
1. působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
a) v rámci posílení obrany východní hranice Organizace Severoatlantické smlouvy v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku v celkovém počtu do 1 200 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,  
b) na ochranu diplomatických zájmů České republiky na Ukrajině v celkovém počtu do 20 osob, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2024,
c) v operaci Organizace Severoatlantické smlouvy Joint Enterprise v rámci sil KFOR (Kosovo Force) v Kosovu v celkovém počtu do 8 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,
d) v operaci Evropské unie Althea v Bosně a Hercegovině v celkovém počtu do 8 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,
e) v operaci Evropské unie EUNAVFOR MED Irini v celkovém počtu do 5 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,  
f) v misi Organizace spojených národů MINUSMA v Mali v celkovém počtu do 15 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,
g) v misi Organizace spojených národů UNDOF na Golanských výšinách v celkovém počtu do 5 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024,
h) v misi Multinational Force and Observers na Sinajském poloostrově v celkovém počtu
do 20 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024;

2. vysláním příslušníků rezortu Ministerstva obrany do velitelských struktur NATO, EU a OSN působících v zahraničních operacích těchto organizací a vyslání příslušníků rezortu Ministerstva obrany působících ve strukturách NATO, EU a OSN do operací pod vedením těchto organizací mimo území České republiky v celkovém počtu do 25 osob, a to na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024;  

3. působením nasaditelného spojovacího modulu v operacích NATO mimo území České republiky v celkovém počtu do 56 osob, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ročně v termínu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024;

4. pobytem ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky, a to v celkovém počtu do 800 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

II. bere na vědomí vyčlenění sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
1. do Sil rychlé reakce NATO, a to v celkovém počtu do 500 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a v celkovém počtu do 600 osob na dobu od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;

2. do Bojového uskupení Evropské unie, a to v celkovém počtu do 650 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 30. června 2023;

3. do Systému připravenosti schopností pro mírové operace OSN v celkovém počtu do 80 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

III. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a o pobytu ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v roce 2023, a to nejpozději do 30. června 2024 a o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a o pobytu ozbrojených sil států Organizace Severoatlantickésmlouvy na území České republiky v roce 2024, a to nejpozději do 30. června 2025. 

 

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2021

KAPITOLA  307  -  MINISTERSTVO  OBRANY

 

P R A H A   2 0 2 2 

12 ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE


12.1 Zálohy na dodávky investičního charakteru
Celkový objem poskytnutých záloh investičního charakteru včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2021 kapitola MO eviduje, je ve výši
23 709 535 614,95 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (3).

Zálohy byly poskytnuty:

Airbus Defence&Space, S.A., Madrid, Španělsko ve výši:
- 226 131 755,74 Kč na akci Letouny C-295M CASA - modernizace;

Defense Security Cooperation Agency, Washington, USA ve výši:
- 42 427 704,99 Kč na akci Modernizace palubního terminálu LINK-16, JAS 39 Gripen;
- 33 983 924,02 Kč na akci Materiál KRYPTO pro letadla AČR-nákup;
- 36 538 800,46 Kč na akci Pozemní terminál MIDS - Link 16 - CCI materiál; 

vládě USA ve výši:
- 697 726,36 Kč na akci Kolová obrněná vozidla štábní (Gottwald);
- 178 724,15 Kč na akci Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR;
- 223 059,48 Kč na akci Spojovací zařízení pro podporu schopností C4ISR;
- 8 802 131,49 Kč na akci Command Launch Unit pro PTŘS JAVELIN;
- 9 585 992,71 Kč na akci Výšková speciální výstroj pilotů taktického letectva;
- 75 521 537,46 Kč na akci Terminál MIDS pro přenos datových informací LINK 16;
- 4 212 620,80 Kč na akci Radiostanice ZO - nákup;
- 4 121 950,00 Kč na akci Radiové stanice HARRIS;


DFAS Indianopolis, USA ve výši:
- 4 124 131,93 Kč na pořízení technologií KKM-30;
- 4 653 152 310,28 Kč na akci Víceúčelový vrtulník – nákup;
- 504 762 205,71 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům;
- 900 852 884,06 Kč na akci Systém MILSATCOM - nákup;  

Ministry of Defence, Izrael ve výši:
- 2 905 047 814,03 Kč na akci Protiletadlový komplet SHORAD;
- 867 714 000,00 Kč na akci Mobilní 3D radiolokátoru MADR – nákup;


NEXTER Systems SA ve výši:
- 1 895 969 504,83 Kč na akci Dělo - NATO;


NSPA - NATO support agency ve výši:
- 56 499 999,93 Kč na akci Systém balistické ochrany jednotlivce

12.2 Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru
Objem poskytnutých záloh neinvestičního charakteru, včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2021 kapitola MO eviduje, je ve výši 958 722 217,06 Kč u krátkodobých záloh a 101 938 184,02 Kč u dlouhodobých záloh. Jedná se výhradně o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (3).

Krátkodobé zálohy byly poskytnuty:

vládě USA ve výši:
- 1 212 545,14 Kč na akci Spojovací zařízení pro podporu schopnosti C4ISTAR;
- 97 772 322,27 Kč na akci PTŘS JAVELIN;  DFAS Indianapolis, USA ve výši:
- 85 970 037,84 Kč na akci Víceúčelový vrtulník - nákup;

NSPA - NATO support agency ve výši:
- 179 749 818,57 Kč na akci Munice 2019/II MK-3-Bolide RBS-70;
- 24 355 782,77 Kč na akci Systém balistické ochrany jednotlivce;
- 24 865 028,68 Kč na akci Nákup klamných cílů přes NSPA; 

Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ve výši:
- 11 843 978,14 Kč na akci Pozáruční servis a zabezp. životního cyklu laserového ozařovacího a průzkum. kontejneru Lightening;

vládě USA ve výši:
- 12 185 148,27 Kč na akci Výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - 1. část;

DFAS Indianapolis, USA ve výši:
- 7 944 926,19 Kč na pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům;

NATO Support Agency (NSPA) ve výši:
- 1 808 109,56 Kč na akci Nákup munice 2014/I a IV – NSPA.
Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu 21 018 713,14 Kč byly poskytnuty v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 rozpočtových pravidel (10) na zálohy elektrické energie (ve výši 12 342 518,58 Kč), vodného a stočného (ve výši 7 117 750,00 Kč), plynu (ve výši 526 244,56 Kč) a tepla (ve výši 1 032 200,00 Kč).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1 Zálohy na dodávky investičního charakteru
Celkový objem poskytnutých záloh investičního charakteru včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2021 kapitola MO eviduje, je ve výši
23 709 535 614,95 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (3).

LPP s.r.o. ve výši:  - 70 594 909,00 Kč na akci Doprovodná vozidla pro zahraniční operace;

ELDIS Pardubice s.r.o., Pardubice ve výši:
- 4 032 599 235,00 Kč na akci Kolová obrněná vozidla na podvozcích TITUS 6x6;


ERA a.s., Průmyslová 462, Pardubice ve výši:
- 750 000 000,00 Kč na akci Pasivní sledovací systémy – DPET; 

LOM Praha s. p. ve výši:
- 277 082 040,24 Kč na akci Modernizace vrtulníků Mi171Š;
- 7 645 324,50 Kč na akci Palubní jeřáb Mi-17/171Š;

RETIA, a.s., Pardubice ve výši:
- 71 735 531,56 Kč na akci Modernizace ASVŘ palby GBAD; 

TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice ve výši:
- 252 648 363,00 Kč na akci Kontejnerový nakladač - nákup;
- 152 574 326,85 Kč na akci Automobil nákladní terénní těžký a střední;


Vojenskému technickému ústavu, s. p., Praha ve výši:
- 361 060 202,96 Kč na akci Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN;
- 73 088 452,80 Kč na akci Integrace SŘP do LOV-Pz;
- 16 132 163,28 Kč na akci Mobilní pracoviště pro jednotky TACP 4. etapa CCI;
- 195 443 923,84 Kč na akci Přepravní prostředek pro RBS-70WG;
- 304 646 298,00 Kč na akci Lehké obrněné vozidlo průzkumné - LOV-Pz;

Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p., Brno ve výši:
- 1 230 000 000,00 Kč na akci Taktický rušič STARKOM;
- 2 985 141 287,80 Kč na akci Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II.;

VOP CZ, s. p., Šenov u Nového Jičína ve výši:
- 47 660 136,56 Kč na akci Cisternový automobil - plnič letecké techniky;
- 421 381 000,00 Kč na akci Technické zhodnocení tanků T-72M4CZ.

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod ve výši:
- 229 553 641,13 Kč na akci Ruční palné zbraně ČZ UB;

LOM PRAHA s. p., Praha ve výši:
- 80 000 000,00 Kč na akci Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi AČR; 

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod ve výši:
- 390 265 580,98 Kč na akci Ruční palné zbraně ČZ UB;

12.2 Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru
Objem poskytnutých záloh neinvestičního charakteru, včetně nevyúčtovaných záloh z předchozích let, které v roce 2021 kapitola MO eviduje, je ve výši 958 722 217,06 Kč u krátkodobých záloh a 101 938 184,02 Kč u dlouhodobých záloh. Jedná se výhradně o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle § 44a odst. 2 zákona o ozbrojených silách (3).

LOM PRAHA s. p., Praha ve výši:
- 890 190,17 Kč na akci Modernizace vrtulníků Mi171Š;
- 120 000 000,00 Kč na akci Komplexní servisní podpora vrtulníků řady Mi AČR;


Vojenskému technickému ústavu, s. p., Praha ve výši:
- 1 479 036,00 Kč na akci Mobilní pracoviště pro jednotky TACP 4. etapa mat. CCI; 


Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p., Brno ve výši:
- 20 317 896,50 Kč na akci Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II.
Dlouhodobé zálohy byly poskytnuty:


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press