Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Demonstrace 11.3.2023 - PROTI BÍDĚ I MÍREM

10.3.2023 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 Zahraniční politika

 • Zahraniční politika vždy musí hájit zájmy České republiky a jejích občanů na mezinárodní scéně.
 • Dobré sousedské vztahy jsou základem bezpečnosti a ekonomické prosperity.
 • Zájmem České republiky a jejích občanů je být členem evropského společenství suverénních států, které spolu jednají jako rovný s rovným. Pokud EU má být tímto společenstvím, tak se musí vrátit k myšlenkám, na kterých byla založena, tedy vzájemná spolupráce států, nikoli centrální řízení z Bruselu.
 1. Dobré sousedské a vyvážené mezinárodní vztahy jsou základem bezpečnosti a ekonomické prosperity.
  1. Další rozvoj vztahů se sousedními státy na principu politiky dobrých sousedských vztahů včetně respektování všech odlišností a specifik.
  2. Důraz na hraniční regiony a místní přeshraniční spolupráci.
  3. Obnovit a udržet svobodný pohyb osob bez jakýchkoliv diskriminačních podmínek, jako jsou covid pasy a jiná obdobná protiústavní omezení, avšak s výhradním právem omezení pohybu cizinců v případě nelegální migrace či bezpečnostního ohrožení státu.
  4. Podporovat volné sdružování a svazky sousedních států, vycházející ze zkušeností společného historického vývoje, specifik kultury, kulturní identity a společných ekonomických či občanských zájmů.
 2. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu České republiky a jejích občanů být členem evropského společenství suverénních států, které spolu jednají jako rovný s rovným. Současná Evropská unie se čím dál více vzdaluje od této koncepce, proto je nutné iniciovat změnu.
  1. Zůstat členem Evropské unie, avšak požadovat zásadní reformu unie ve směru její transformace na mezinárodní servisní organizaci sloužící zájmům zúčastněných suverénních států, kdy státy mají právo (možnost) a nikoliv povinnost služeb využívat.
  2. Bránit přijetí jakýchkoliv rozhodnutí Unie, která by byla v rozporu se zájmy České republiky.
  3. Rozhodnutí, zasahující do svrchovanosti České republiky, nelze činit bez výslovného souhlasu České republiky – nelze připustit u zásadních otázek přijímání rozhodování většinovým způsobem, a tím i možnost přehlasování ČR.
  4. Nenadřazovat zájmy Unie a jí deklarované zájmy globální povahy nad zájmy České republiky (a členských států obecně). Posílit princip, že nejlepším dotačním programem České republiky je její dobře fungující ekonomika bez závislosti na dotacích.
  5. Odmítnout přechod dalších národních pravomocí na Unii, naopak vrátit některé pravomoci zpět na úroveň členských států.
  6. Maximálně omezit současné byrokratické zatížení Unie včetně boje proti korupci snížením objemu přerozdělování a zásadně omezit množství regulace ze strany EU, společný trh není jednotný trh.
  7. Opustit systém přímo použitelných právních předpisů EU, nikým nevolení úředníci EU nesmí mít moc zasahovat do svrchovanosti členských států. EU musí fungovat jako platforma pro vzájemnou spolupráci – odpovědnost za to, jak budou společné cíle EU realizovány v právu České republiky, musí zůstat České republice. Přímo použitelná nařízení, jako nástroj k omezování svrchovanosti státu, se musí stát minulostí.
 3. Jsme sice malý stát, ale jsme sebevědomá a hrdá země. Přestaňme být servilní k velmocem a usilujme o vyvážené postavení a vzájemně prospěšnou spolupráci.

   

  1. Posílit vyvážené postavení České republiky se všemi velmocemi; velikost, význam velmoci či její postavení na mezinárodní scéně nesmí být nikdy na úkor plně rovnoprávnému postavení České republiky, včetně zachování její plné nezávislosti při jejím rozhodování.
  2. Podpora zájmů velmocí je možná pouze za předpokladu, že není v rozporu se zájmy České republiky.
 4. Ekonomická diplomacie je nezbytná součást české zahraniční politiky, nabídněme světu české výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
 5. Rozvojové státy se mohou stát pro ČR zajímavým obchodním partnerem. Investujme, ale pouze tam, kde to dává skutečný smysl.
  1. Vztahy s rozvojovými státy musí být založeny na zásadě vzájemné výhodnosti. Česká republika nebyla koloniální velmocí a nelze se vůči ní domáhat jakékoliv její odpovědnosti za tzv. koloniální období. Poskytování rozvojové pomoci není její povinností, ale je vždy gestem dobré vůle. Tato pomoc musí být poskytována uvážlivě, efektivně a cíleně při zachování plné kontroly nad způsoby jejího využití. Naprostý důraz na investiční charakter podpory, jednorázová pomoc není dlouhodobým řešením.
  2. Rozsah a velikost diplomatických zastoupení České republiky v jednotlivých rozvojových státech musí odpovídat zájmům České republiky v tomto teritoriu.
 6. Členství v mezinárodních organizacích je součástí české zahraniční politiky, vždy ale musí být přínosem pro naši zemi a pro její občany.
  1. Posuzovat reálně a věcně skutečnou úlohu a význam OSN při zajištění světového míru a bezpečnosti a přizpůsobit jí i míru angažovanosti České republiky v této organizaci.
  2. Vystoupit z WHO a zvážit setrvání České republiky v některých odborných organizacích OSN a dalších multilaterálních organizacích, závislých na financích od soukromých subjektů. Podporovat vznik skutečně nezávislých odborných organizací.
  3. Optimalizovat podporu České republiky z hlediska skutečné přínosnosti jednotlivých organizací, reálnosti a efektivitě dosahování jimi deklarovaných cílů.

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press