Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jak legálně zlikvidovat Českou republiku -,, Dohoda" o spolupráci v oblasti obrany

6.5.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANYOBSAH
Preambule
Článek 1 Rozsah a účel
Článek 2 Definice
Článek 3 Přístup k dohodnutým zařízením a prostorům a jejich užívání
Článek 4 Umisťování obranného vybavení, zásob a materiálu
Článek 5 Vlastnictví majetku
Článek 6 Bezpečnost
Článek 7 Vstup, pobyt a opuštění území
Článek 8 Logistická podpora
Článek 9 Motorová vozidla
Článek 10 Oprávnění
Článek 11 Pohyb letadel, plavidel a vozidel
Článek 12 Trestní jurisdikce a přestupky
Článek 13 Omezení osobní svobody a přístup
Článek 14 Kázeň
Článek 15 Nároky na náhradu škody
Článek 16 Osvobození od daně pro služební účely
Článek 17 Osvobození od daně pro osobní účely
Článek 18 Dovoz a vývoz pro služební účely
Článek 19 Dovoz a vývoz pro osobní účely
Článek 20 Celní postupy
Článek 21 Podpůrné činnosti v oblasti vojenské služby
Článek 22 Vojenské poštovní úřady
Článek 23 Měna a směna
Článek 24 Práce
Článek 25 Postupy zadávání zakázek
Článek 26 Právní postavení dodavatelů
Článek 27 Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
Článek 28 Veřejné služby a spojení
Článek 29 Provádění a spory
Článek 30 Vstup v platnost, změny a doba platnosti

Příloha A Dohodnutá zařízení a prostory


Česká republika a Spojené státy americké („Spojené státy”), dále jen „strany“ společně
a „strana“ jednotlivě,


uznávajíce potřebu posílit svoji společnou bezpečnost, přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě a prohloubit spolupráci v oblastech obrany a bezpečnosti, přejíce si posílit schopnost Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATO“) rozvíjet a posilovat obranné schopnosti podle článků 3 a 5 Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949,

berouce v úvahu, že ozbrojené síly Spojených států („USA“), jejich závislé osoby a dodavatelé USA mohou být přítomni na území České republiky


a že účelem takové, přítomnosti ozbrojených sil USA je zvýšit úsilí stran o podporu míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu a prospěchu a podílet se na společném úsilí v oblasti obrany, potvrzujíce, že přítomnost ozbrojených sil USA přispívá k posilování bezpečnosti a stability České republiky a regionu,


uznávajíce, že přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této Dohody je se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu, přejíce si sdílet odpovědnost při podpoře ozbrojených sil USA, které mohou být přítomny na území České republiky,


uznávajíce Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich
ozbrojených sil, podepsanou v Londýně dne 19. června 1951 („NATO SOFA“), která vstoupila
v platnost dne 23. srpna 1953,

včetně jejího ustanovení ohledně samostatných smluvních ujednání NATO SOFA doplňujících,


uznávajíce Dohodu o akvizici a vzájemném poskytování služeb mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických, podepsanou v Praze dne 14. ledna a ve Stuttgartu dne 2. února 2016 („ACSA”), která vstoupila v platnost dne 2. února 2016,

uznávajíce Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsanou v Praze dne 19. září
1995 („Dohoda o bezpečnosti informací”),

která vstoupila v platnost dne 19. září 1995 ve znění

změny sjednané výměnou nót ze dne 8. března a 30. srpna 2007, která vstoupila v platnost dne31. srpna 2007,


přejíce si uzavřít dohodu o posílené spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy a potvrzujíce, že takováto spolupráce je založena na plném uznání suverenity obou stran, včetně územní suverenity, vzájemných závazků stran plynoucích z jiných mezinárodních dohod a účelů a principů Charty Organizace spojených národů a Severoatlantické smlouvy se dohodly takto:ĆLÁNEK 1

ROZSAH A ÚČEL

 

1. Tato Dohoda stanoví rámec pro posílenou spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti obrany a bezpečnosti a doplňuje podmínky stanovené v NATO SOFA, které upravují přítomnost ozbrojených sil USA a jejich závislých osob na území České republiky, jakož i přítomnost a činnosti dodavatelů USA na území České republiky.

2. Tato Dohoda dále rozvíjí a posiluje, mimo jiné:

a) spolupráci mezi stranami v záležitostech týkajících se obrany, a to jak bilaterálně, tak v rámci NATO,

b) bližší vztah v oblasti interoperability, rozvoje schopností, obranného plánování a vojenského výcviku stran za účelem posílení společného obranného úsilí,

c) pravidelné konzultace ohledně hrozeb a výzev pro mezinárodní mír a bezpečnost včetně boje proti terorismu a

d) výměnu informací a zkušeností ve strategických záležitostech obrany a bezpečnosti.


ČLÁNEK 2
DEFINICE


Pro účely této Dohody se níže definují tyto pojmy:
1. „Ozbrojené síly USA“ označuje celek zahrnující ozbrojené síly, civilní složku a veškerý majetek, úřední informace USA, vybavení a materiál (včetně vozidel, plavidel a letadel provozovaných Spojenými státy nebo pro ně) ozbrojených sil USA přítomných na území České republiky.

2. „Ozbrojené síly“ má význam uvedený v článku I odstavci 1(a) NATO SOFA.

3. S výjimkou ustanovení článku 15 této Dohody má „civilní složka“ význam uvedený v článku I odstavci 1(b) NATO SOFA a zároveň zahrnuje:
a) zaměstnance jiných než českých nevýdělečných organizací, kteří jsou státními příslušníky Spojených států amerických nebo mají obvyklé místo pobytu na území Spojených států, a kteří nemají obvyklé místo pobytu na území České republiky a kteří výlučně s cílem přispívat ke kvalitě života, morálce nebo vzdělávání ozbrojených sil USA doprovázejí tyto ozbrojené síly na území České republiky, a
b) závislé osoby, které jsou zaměstnány ozbrojenými silami USA, a to i pro účely podpůrných činností v oblasti vojenské služby podle článků 21 a 22 této Dohody, jakož i nevýdělečnými organizacemi uvedenými v tomto odstavci.

4. „Dodavatelé USA“ označuje jiné než české fyzické nebo právnické osoby a jejich zaměstnance, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, přítomné na území České republiky na základě smlouvy nebo subdodavatelské smlouvy s Ministerstvem obrany USA za účelem dodávek zboží a služeb v souvislosti s činnostmi podle této Dohody.

5. „Čeští dodavatelé“ označuje české fyzické nebo právnické osoby, které uzavřely smlouvu nebo subdodavatelskou smlouvu s Ministerstvem obrany USA a zaměstnance takových firem a zároveň zaměstnance dodavatelů USA, kteří jsou státními příslušníky České republiky.

6. „Závislá osoba“ má význam uvedený v článku I odstavci 1(c) NATO SOFA a rovněžzahrnuje člena rodiny příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky, který:
a) je finančně, právně nebo ze zdravotních důvodů závislý na takovém příslušníkovia odkázaný na jeho podporu,
b) sdílí bydlení s takovým příslušníkem, a
c) je přítomen na území České republiky se souhlasem orgánů ozbrojených sil.

7. „Dohodnutá zařízení a prostory“ označuje zařízení a prostory na území České republiky,jejichž soupis je obsažen v příloze A této Dohody, poskytnuté Českou republikou podlepodmínek této Dohody ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům,závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody.
8. „Výkonný orgán“ označuje Ministerstvo obrany České republiky za Českou republiku a Ministerstvo obrany USA či jeho pověřeného zástupce za Spojené státy.

9. „Úřední informace USA“ označuje informaci, která je ve vlastnictví Spojených států, je jimi
nebo pro ně vytvořena, nebo je pod jejich kontrolou, včetně případů, kdy je taková informace
pod kontrolou nebo v užívání dodavatele jménem Spojených států.


ČLÁNEK 3
PŘÍSTUP K DOHODNUTÝM ZAŘÍZENÍM A PROSTORŮM A JEJICH UŽÍVÁNÍ

1.Při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely návštěv; výcviku; cvičení; manévrů; průjezdu; podpůrných a souvisejících činností; doplňování paliva do letadel;
doplňování paliva plavidlům; přistávání, záchytu či odtažení letadel; dočasné údržby vozidel, plavidel a letadel; ubytování personálu; spojení; shromažďování a rozmísťování ozbrojených sil a materiálu; umisťování vybavení, zásob a materiálu; činností v oblasti bezpečnostní podpory a spolupráce; spojených a společných výcvikových činností;

činností v oblasti humanitární pomoci či odstraňování následků katastrof; řešení krizových situací; výstavby na podporu vzájemně dohodnutých činností; a pro takové další účely, na kterých se strany nebo jejich výkonné orgány dohodnou, včetně těch, které jsou plněny v rámci Severoatlantické smlouvy.

2.Strany budou dohodnutá zařízení a prostory užívat společně a budou k nim mít společnýpřístup s výjimkou těch dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které bylyvýkonnými orgány specificky určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA.

3.Za účelem podpory těchto činností a účelů opravňuje Česká republika ozbrojené síly USA,aby kontrolovaly vstup do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly poskytnuty k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA, a koordinovaly s českými orgány vstup u dohodnutých zařízení a prostorů užívaných společně ozbrojenými silami USAa českými ozbrojenými silami z důvodu jejich zabezpečení a bezpečnosti. Výkonné orgány stanoví postupy týkající se přístupu českých orgánů z mimořádných, bezpečnostních či jiných důvodů do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly určeny k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA.

4. Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky anebo jejích krajů či obcí, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.

5. Při užívání dohodnutých zařízení a prostorů strany náležitě zohlední provozní a bezpečnostníotázky. Výkonné orgány mohou stanovit příslušné postupy.

6. Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného čiobdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

7. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé mohou v dohodnutých zařízeních a prostorech vykonávat stavební činnosti, provádět úpravy a zlepšení na podporu činností
a účelů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Ozbrojené síly USA budou konzultovat s odpovědnými orgány České republiky záležitosti týkající se takové výstavby, úprav a zhodnocení, jakož i získání oprávnění a povolení uvedených v odstavci 8 tohoto článku. Strany mají v úmyslu, aby technické požadavky a stavební standardy, včetně bezpečnostních stavebních standardů, jakéhokoli takového projektu realizovaného ozbrojenými silami USA anebo jejich jménem byly v souladu s požadavky a standardy obou stran. Ozbrojené síly USA mohou provádět takovou výstavbu, úpravy a zlepšení s využitím vlastního vybavení a personálu.

8. Český výkonný orgán podpoří úsilí ozbrojených sil USA podle tohoto článku obstaráním českých oprávnění a povolení potřebných pro takovou výstavbu, úpravy a zlepšení realizované ozbrojenými silami USA či jejich jménem. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA či čeští dodavatelé poskytnou na základě žádosti českého výkonného orgánu veškerou relevantní, nezbytnou a uvolnitelnou dokumentaci k získání takových oprávnění a povolení. Taková oprávnění a povolení budou vydána bezplatně.

9. Za účelem zajištění dlouhodobého provádění této Dohody budou strany či jejich výkonné orgány spolupracovat při plánování využití a rozvoje dohodnutých zařízení a prostorů, jakož i okolních a přilehlých prostorů.

10. Nebude-li vzájemně stanoveno jinak, ozbrojené síly USA ponesou náklady na výstavbu a rozvoj dohodnutých zařízení a prostorů poskytnutých pro výlučné užívání ozbrojenými silami USA, jakož i náklady na jejich provoz a údržbu.

11. Nebude-li vzájemně stanoveno jinak, strany ponesou náklady na výstavbu a rozvoj a náklady na provoz a údržbu podle poměrného využití dohodnutých zařízení a prostorů poskytnutých pro společné užívání či jinak společně užívaných ozbrojenými silami USA a českými ozbrojenými silami.

12. Projekty výstavby realizované ozbrojenými silami USA budou financovány v souladu s právními předpisy USA.ČLÁNEK 4
UMISŤOVÁNÍ OBRANNÉHO VYBAVENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU


1. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál („umístěný materiál“). Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele
USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či jejich výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.

2. Umístěný materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé budou mít nerušené právo přístupu ke skladovacím zařízením a k jejich užívání pro všechny účely spojené s umístěním a skladováním umístěného materiálu včetně dodávek, nakládání s ním, prohlídek, užívání, údržby a odvozu takového umístěného materiálu bez ohledu na to, zda jsou tato skladovací zařízení dohodnutými zařízeními a prostory. Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo pro ně, budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, jakož i na další místa podle dohody, pro účely dodávek, dočasného skladování, údržby umístěného materiálu na území České republiky a jeho odvozu z něj.

ČLÁNEK 5
VLASTNICTVÍ MAJETKU


1. Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky připevněné k zemi v dohodnutých zařízeních a prostorech včetně těch, které jsou upraveny či zlepšeny ozbrojenými silami USA, zůstávají ve vlastnictví České republiky. Všechny takové budovy, objekty a montážní celky vybudované ozbrojenými silami USA se po jejich dokončení stanou vlastnictvím České republiky, ale ozbrojené síly USA budou takové objekty užívat do té doby, než je ozbrojené síly USA nebudou dále potřebovat.

2. Ozbrojené síly Spojených států vrátí jako výhradní a nezatížený majetek České republiky jakékoli dohodnuté zařízení či prostor anebo jakoukoli jejich část včetně všech budov, nepřemístitelných objektů a montážních celků vybudovaných ozbrojenými silami USA v době, kdy je ozbrojené síly USA nebudou nadále potřebovat za předpokladu, že tím Spojeným státům nevzniknou žádné výdaje. Strany nebo jejich výkonné orgány budou konzultovat podmínky navrácení jakéhokoli dohodnutého zařízení nebo prostoru včetně možné kompenzace vzájemně určené zbytkové hodnoty zhodnocení či výstavby provedených Spojenými státy.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé si ponechávají vlastnická práva ke všemu zboží, vybavení, materiálu, zásobám, přemístitelným objektům a jinému movitému majetku, který dovezli na území České republiky nebo jej na území České republiky nabyli v souvislosti s touto Dohodou, pokud a dokud se vlastnického práva nevzdají.

4. Strany či jejich výkonné orgány mohou konzultovat možný převod nebo koupi vybavení ozbrojených sil USA, které bylo určeno jako přebytečné nad rámec potřeb Spojených států, a to, budou-li to umožňovat právní předpisy USA.


ČLÁNEK 6
BEZPEČNOST

1.Česká republika přijme taková přiměřená opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů, závislých osob a umístěného materiálu, jakož i ochrany a bezpečnosti úředních informací USA. V rámci této odpovědnosti budou české orgány a orgány ozbrojených sil USA úzce spolupracovat, aby zajistily takovou bezpečnost a ochranu, včetně zřízení společných hlídek či podobných bezpečnostních opatření za účelem udržení veřejného pořádku a bezpečnosti tam, kde to bude namístě.

2. Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA. Orgány ozbrojených sil USA budou taková opatření a plány na ochranu sil koordinovat s příslušnými orgány České republiky s výjimkou případů, kdy naléhavé operační okolnosti takovou koordinaci neumožňují. Orgány ozbrojených sil USA budou okamžitě informovat české orgány o jakýchkoli osobách, kromě příslušníků ozbrojených sil USA či závislých osob, vůči kterým byla tato opatření nuplatněna a budou, v případě potřeby a pokud je to namístě, provádět koordinaci tak, aby umožnily převzetí takových osob českými orgány.

3. Česká republika si ponechává primární odpovědnost za bezpečnost vně dohodnutých
zařízení a prostorů.

 


ČLÁNEK 7

VSTUP, POBYT A OPUŠTĚNÍ ÚZEMÍ

1. Česká republika nebude vyžadovat spolupodpis rozkazů k přesunům podle článku III odstavce 2(b) NATO SOFA.

2. V souladu s NATO SOFA nebude Česká republika vyžadovat pasy či víza pro vstupy na území České republiky a k opuštěním území České republiky u příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou držiteli požadovaného osobního průkazu totožnosti a platného rozkazu k přesunu. Dále nebude Česká republika vyžadovat víza pro vstupy na území České republiky a k opuštění území České republiky u příslušníků civilní složky, závislých osob a dodavatelů USA, jsou-li držiteli platného cestovního pasu a identifikační karty Ministerstva obrany USA, rozkazu k přesunu či pověření vydaného příslušným orgánem Spojených států.

3. Na příslušníky ozbrojených sil USA, závislé osoby a dodavatele USA se neuplatní české právní předpisy upravující registraci a kontrolu cizinců. České orgány na základě žádosti a v souladu se vzájemně dohodnutými postupy vydají bezplatně potvrzení za účelem usnadnění pobytu těchto osob.

4. Pokud příslušník ozbrojených sil USA zemře nebo opustí území České republiky z důvodu přeložení, závislé osoby takového příslušníka budou nadále požívat statusu závislých osob podle této Dohody, a to po dobu devadesáti (90) dnů od takového úmrtí nebo přeložení. V případech, kdy jsou děti, které jsou závislými osobami, zapsány do vzdělávacích zařízení na území České republiky před úmrtím či přeložením takového příslušníka, budou závislé osoby nadále požívat statusu závislých osob po dobu nejméně třiceti (30) kalendářních dnů po skončení školního roku či ukončení docházky.

5. České orgány mají právo žádat odchod dodavatele USA. Ozbrojené síly USA budou v tomto

ohledu příslušným způsobem spolupracovat.


ČLÁNEK 8

LOGISTICKÁ PODPORA


1. Na základě žádosti vynaloží Česká republika, s přihlédnutím ke svým vnitrostátním požadavkům a k dostupným schopnostem, veškeré úsilí k tomu, aby poskytla ozbrojeným silám Spojených států logistickou podporu k vykonávání činností podle této Dohody.

2. Nebude-li dohodnuto jinak, bude taková logistická podpora poskytnuta a zpětně uhrazena přiměřeným způsobem v souladu s ACSA či následnými dohodami.

3. V případě jakékoli logistické podpory, na kterou se nevztahuje odstavec 2 tohoto článku, poskytne Česká republika v souladu se vzájemně stanovenými postupy ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům ne méně výhodné podmínky než mají české ozbrojené síly, a v souladu s článkem 16 této Dohody bez daní, poplatků a obdobných plateb.


ČLÁNEK 9
MOTOROVÁ VOZIDLA

1. České orgány budou uznávat registraci, technickou kontrolu a schválení ze strany vojenských a civilních orgánů Spojených států, jejich států či politických jednotek u motorových vozidel a přívěsů ozbrojených sil USA, dodavatelů USA a závislých osob, včetně těch, která jsou vlastněna či provozována soukromě. České orgány vydají na základě žádosti orgánů ozbrojených sil USA bezplatně a bez další kontroly vojenské poznávací značky pro služební netaktická vozidla ozbrojených sil USA v souladu s postupy stanovenými pro české ozbrojené síly a poznávací značky nerozlišitelné od značek vydávaných českým obyvatelům pro soukromě vlastněná či provozovaná motorová vozidla a přívěsy příslušníků ozbrojených sil USA, dodavatelů USA a závislých osob.

2. Orgány ozbrojených sil USA učiní náležitá opatření pro bezpečnost motorových vozidel a přívěsů jimi registrovaných a schválených nebo používaných ozbrojenými silami USA na území České republiky.

3. Příslušníci ozbrojených sil USA, dodavatelé USA a závislé osoby jsou povinni udržovat dostatečnou bezpečnost jimi soukromě vlastněných či provozovaných motorových vozidel a přívěsů na území České republiky. Za tímto účelem budou taková motorová vozidla podléhat příslušným pravidelným technickým kontrolám.

4. Příslušníci ozbrojených sil USA, dodavatelé USA a závislé osoby jsou povinni respektovat zákony České republiky týkající se pojištění vozidel pro případ odpovědnosti za škodu, pokud jde o jimi soukromě vlastněná či provozovaná vozidla a přívěsy na území České republiky.

5. Tento článek včetně veškerých registrací a schválení ze strany České republiky, jakoži poskytnutí jakékoli dokumentace či značení vozidel Českou republikou, budou prováděny v souladu se vzájemně určenými postupy.


ČLÁNEK 10
OPRÁVNĚNÍ


1. Oprávnění či jiné povolení vydané orgány USA příslušníkovi ozbrojených sil USA či dodavateli USA opravňující držitele k provozu vozidel, plavidel či letadel ozbrojených sil budou platná pro takový provoz na území České republiky.

2. České orgány přijmou bez řidičské zkoušky či poplatku jako platná řidičská oprávnění vydaná Spojenými státy, jejich státy či politickými jednotkami k řízení soukromých motorových vozidel příslušníky ozbrojených sil USA a jejich závislými osobami a dodavateli USA za předpokladu, že držitel řidičského oprávnění je ve věku nejméně osmnácti (18) let. Na základě žádosti poskytnou ozbrojené síly USA českému výkonnému orgánu informativní popisy údajů, včetně fotografických, typicky vyobrazených na takových oprávněních. Mezinárodní řidičské průkazy nebudou vyžadovány. Orgány ozbrojených sil USA poskytnou takovým osobám odpovídající informace, aby zajistily, že budou mít dostatečné znalosti českých dopravních předpisů.

3. Česká republika nebude vyžadovat, aby příslušníci ozbrojených sil USA či dodavatelé USA získali odborná oprávnění vydávaná Českou republikou ve vztahu k poskytování služeb, které jsou součástí jejich služebních či smluvních závazků vůči ozbrojeným silám USA a jejich závislým osobám anebo vůči dodavatelům USA, jakož i vůči dalším osobám podle vzájemné dohody.


ČLÁNEK 11
POHYB LETADEL, PLAVIDEL A VOZIDEL


1. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho za podmínek respektování relevantních pravidel pro bezpečnost, ochranu a pohyb v oblastech letectví, vnitrozemské plavby a pozemní dopravy. Na palubu takových letadel, plavidel a vozidelnebude možné bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.

2. Letadla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou na území České republiky oprávněna přelétávat, tankovat za letu, přistávat a vzlétat. Taková letadla nebudou podléhat poplatkům za navigační služby včetně poplatků za přelet, traťových či přibližovacích poplatků, jakož ani přistávacím poplatkům a poplatkům za parkování na letištích vlastněných Českou republikou.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé vykonávající činnosti jménem ozbrojených sil USA budou hradit vyžádané a obdržené služby podle sazeb ne méně příznivých, než jaké platí pro české ozbrojené síly, a v souladu s článkem 16 této Dohody bez daní, poplatků a obdobných plateb.ČLÁNEK 12
TRESTNÍ JURISDIKCE A PŘESTUPKY

1. Česká republika uznává zvláštní důležitost kázeňské pravomoci orgánů ozbrojených sil USA nad příslušníky ozbrojených sil USA a vliv této pravomoci na operační připravenost. Proto na žádost Spojených států a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně Česká republika tímto vykonává svoji suverénní diskreční pravomoc a vzdává se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce, jak je umožněno v článku VII odstavci 3(c) NATO SOFA.

V konkrétních případech zvláštního významu pro Českou republiku mohou české orgány toto vzdání se
odvolat písemným prohlášením zaslaným příslušným orgánům ozbrojených sil USA nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. České orgány mohou předložit takové prohlášení i před obdržením takového oznámení.

2. Ozbrojené síly USA písemně oznámí českým orgánům každý případ, na který se uplatní ustanovení odstavce 1 tohoto článku s výjimkou trestných činů, za které lze podle právních předpisů USA uložit pokutu nebo trest odnětí svobody nejvýše na (1) jeden rok nebo méně.

3. Strany uznávají, že vzdání se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebrání českým orgánům zahájit a vést vyšetřování údajných trestných činů, aby zajistily náležité shromažďování důkazů pro případ, že by české orgány odvolaly vzdání se přednostního práva, anebo aby splnily závazky týkající se spolupráce při shromažďování důkazů podle této Dohody. Spolupráce týkající se pomoci při provádění všech nezbytných vyšetřování, jak je uvedeno v článku VII odstavci 6(a) NATO SOFA, bude prováděna, kdykoli to bude možné, přímo mezi orgány odpovědnými za provádění vyšetřovacích úkonů. Příslušné orgány jedné strany se mohou na základě žádosti účastnit úkonů dokazování prováděných příslušnými orgány druhé strany.

4. Kdykoli jsou příslušník ozbrojených sil USA nebo závislá osoba stíháni českými orgány, bude jurisdikce vykonávána českými nevojenskými soudy s obecnou působností.

5. Příslušníci ozbrojených sil USA a závislé osoby nebudou souzeni v nepřítomnosti bez svého souhlasu, ledaže by se neoprávněně vyhýbali dostavení se k soudu poté, co byli řádně vyrozuměni o datu soudního jednání, a v případě příslušníků ozbrojených sil USA, pokud se navíc neoprávněně vyhýbají působnosti orgánů ozbrojených sil USA.

6. Pro účely určení, zda údajný trestný čin vznikl v důsledku jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při plnění služebních povinností příslušníka ozbrojených sil USA podle článku VII pododstavce 3 (a)(ii) NATO SOFA, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným orgánem ozbrojených sil USA. V případech, kdy se české orgány domnívají, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání osvědčení o plnění služebních povinností, české orgány
a orgány USA zahájí okamžitě konzultace. České orgány si ponechávají možnost žádat, aby osvědčení bylo potvrzeno nejbližším vyšším vojenským stupněm USA.

7. V řízeních vedených USA o trestných činech spáchaných na území České republiky se obětem a svědkům poskytují práva a výsady přiznané obětem a svědkům v USA v souladu s právním řádem USA. Příslušné orgány stran budou podle potřeby spolupracovat a vyměňovat si informace s cílem usnadnit uplatňování práv obětí, včetně případných nároků obětí na odškodnění podle vnitrostátních systémů.

8. Na čin trestný podle práva USA, který může být podle českého práva považován za přestupek, se přiměřeně použije článek VII NATO SOFA a tento článek. Navíc mohou být vytvořeny vzájemně dohodnuté postupy pro řešení přestupků.


ČLÁNEK 13
OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY A PŘÍSTUP


1. Příslušné orgány stran budou podle potřeby spolupracovat ohledně omezování osobní svobody příslušníků ozbrojených sil USA a závislých osob.

2. České orgány bezodkladně oznámí orgánům ozbrojených sil USA zatčení či zadržení příslušníka ozbrojených sil USA či závislé osoby českými orgány. Kdykoli o to požádají,budou mít orgány ozbrojených sil USA k takové osobě okamžitý přístup a bude jim umožněna přítomnost v průběhu celého řízení včetně výslechů jakéhokoli takového příslušníka či závislé osoby českými orgány.

3. Příslušník ozbrojených sil USA nebo závislá osoba, kteří jsou vyšetřováni nebo souzeni českými orgány, zůstanou pod kontrolou nebo budou umístěni pod kontrolu orgánů ozbrojených sil USA, pokud o to tyto orgány písemně požádají, a to až do skončení všech souvisejících soudních řízení, včetně odvolacího řízení. V takových případech bude žádost podána pouze tehdy, pokud orgány ozbrojených sil USA potvrdí, že jsou schopny zajistit účast příslušníka ozbrojených sil USA nebo závislé osoby v jakémkoli řízení před českými orgány, ve kterém může být vyžadována jejich přítomnost. Při rozhodování o preventivních opatřeních a míře omezení, která mají být takové osobě uložena, vezmou orgány ozbrojených sil USA plně v úvahu pravidla a podmínky písemně poskytnuté českými orgány, a to v rozsahu, který umožňují právní předpisy USA.

4. Orgány ozbrojených sil USA vstřícně posoudí žádost českých orgánů o dočasnou kontrolu nad příslušníkem ozbrojených sil USA nebo závislou osobou, jejichž osobní svoboda je omezena USA.

5. V případě, že české soudní řízení není skončeno do (1) jednoho roku od jeho zahájení, orgány ozbrojených sil USA budou zproštěny veškerých závazků podle odstavce 3 tohoto článku. Na žádost českých orgánů může být tato lhůta za výjimečných okolností prodloužena dohodou mezi orgány ozbrojených sil USA a příslušnými českými orgány. Orgány ozbrojených sil USA vstřícně posoudí takovou žádost.

6. Doba omezení osobní svobody českými orgány nebo doba vazby vykonaná orgány ozbrojených sil USA se započítá do trestu odnětí svobody, bude-li v daném případě uložen.

7. Pokud se strany nedohodnou jinak, trest odnětí svobody uložený českým soudem příslušníku

ozbrojených sil USA nebo závislé osobě bude vykonán v jednom nebo více českých vězeňských zařízeních určených pro tento účel stranami. V součinnosti s českými orgány bude orgánům ozbrojených sil USA povoleno navštěvovat takové osoby mimo běžnou návštěvní dobu a poskytovat takovým osobám pomoc, včetně péče o zdraví, kvalitu života a morálku, v podobě oblečení, jídla, povlečení, lékařské a zubní péče a duchovní služby. V součinnosti s českými orgány bude rodinným příslušníkům povoleno navštěvovat tyto osoby v řádných návštěvních hodinách, nebo v souladu se zvláštním ujednáním, a dále jim bude umožněno poskytovat takovým osobám pomoc, včetně péče o zdraví, kvalitu života a morálku, v podobě oblečení, jídla, povlečení, lékařské a zubní péče a duchovní služby.

ČLÁNEK 14
KÁZEŇ


1. Orgány ozbrojených sil USA odpovídají za udržování kázně a pořádkuu příslušníků ozbrojených sil USA a za tímto účelem mohou, jak je uvedeno v článku VII odstavci 10 (a) NATO SOFA, vykonávat policejní dozor nad prostory, včetně dohodnutých zařízení a prostorů, ve kterých se ozbrojené síly USA nacházejí.
2. Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem nudržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.


ČLÁNEK 15
NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY


1. Nároky na náhradu škody způsobené v důsledku jednání či opomenutí na straně příslušníků
ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností,
mohou být předloženy příslušným českým orgánům a projednány v souladu s ustanoveními
článku VIII NATO SOFA. Bez ohledu na závazek stran spolupracovat ohledně odškodnění
takových nároků na náhradu škody v souladu s článkem VIII nebudou takoví jednotliví
příslušníci podléhat žádnému řízení či souvisejícím postihům.
2. Pro účely tohoto článku pojem „civilní složka“ označuje všechny osoby bez ohledu na státní
příslušnost či místo pobytu, které jsou zaměstnanci vlády USA plnícími služební povinnosti
uložené ozbrojenými silami USA, ale nezahrnuje dodavatele USA, české dodavatele
a zaměstnance těchto dodavatelů či nevýdělečné organizace, bez ohledu na jejich státní
příslušnost či místo pobytu.
3. Pro účely určení, zda případná občanskoprávní odpovědnost vznikla jako důsledek jednání
či opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo
při výkonu služebních povinností, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že
k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným
orgánem ozbrojených sil USA. V případech, kdy se české orgány domnívají, že okolnosti
případu vyžadují přezkoumání osvědčení o plnění služebních povinností, české orgány
a orgány Spojených států zahájí okamžitě konzultace. České orgány si ponechávají možnost
žádat, aby osvědčení bylo potvrzeno nejbližším vyšším vojenským stupněm USA.
4. Příslušníci ozbrojených sil USA včetně civilní složky nebudou postihováni rozsudky
pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti
nebo řádně povolené absence dočasně brání v účasti na jiném než trestním řízení. Pokud toto
ustanovení povede ke zbytečnému prodlení v jiném než trestním řízení, orgány ozbrojených sil
USA na žádost českých orgánů ihned potvrdí, zda tato osoba nadále není k dispozici kvůli
výkonu služebních povinností, či z důvodu řádně povolené absence, a poskytnou českým
orgánům očekávané datum návratu této osoby.


ČLÁNEK 16
OSVOBOZENÍ OD DANĚ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY


1. Osvobození od daní z přidané hodnoty („DPH“), prodejních daní, daní z užívání,
spotřebních daní anebo podobných či nástupnických daní se uplatní na nabytí zboží, materiálu,
zásob, služeb, vybavení a dalšího majetku ozbrojenými silami USA nebo pro ně (a) nabytých
pro konečné použití ozbrojenými silami USA; (b) určených ke spotřebě při plnění smlouvy
s ozbrojenými silami USA nebo jejich jménem; anebo (c) určených k začlenění do předmětů
nebo zařízení používaných ozbrojenými silami USA. Ozbrojené síly USA poskytnou
příslušným českým orgánům příslušné osvědčení, že takové zboží, materiál, zásoby, služby,
vybavení a další majetek jsou určené pro ozbrojené síly USA.
2. Osvobození se uplatní na nabytí podle odstavce 1 tohoto článku v souladu se vzájemně
určenými postupy. Osvobození se uplatní v místě nákupu za předpokladu, že bude při transakci
předloženo příslušné osvědčení podle odstavce 1 tohoto článku. Ve všech ostatních případech,
anebo v případě, kdy prodejce není schopen poskytnout toto osvobození v místě nákupu, bude
osvobození přiznáno formou vrácení do třiceti (30) dní od přijetí žádosti.


ČLÁNEK 17
OSVOBOZENÍ OD DANĚ PRO OSOBNÍ ÚČELY


1. Příslušníci ozbrojených sil USA a závislé osoby nebudou na území České republiky povinni
platit jakoukoli daň, poplatek, licenční poplatek ani podobné poplatky včetně DPH z nákupu,
vlastnictví, držby, užívání, převodu mezi nimi samými či přechodu v souvislosti s úmrtím,
pokud jde o jejich hmotný movitý majetek dovezený na území České republiky nebo tam
nabytý pro vlastní osobní potřebu. Takové zboží nesmí překročit přiměřené množství pro
osobní potřebu a nesmí svojí povahou nebo množstvím vyvolávat dojem, že je zakoupeno pro
obchodní účely. Bude-li to možné, uplatní se osvobození v místě nákupu, anebo bude do třiceti
(30) dnů od žádosti přiznáno formou vrácení v souladu se vzájemně určenými postupy.
Příslušníci ozbrojených sil USA a závislé osoby, kteří na území České republiky vlastní nebo
používají zařízení na příjem zvukového a televizního vysílání a zařízení s internetovým
připojením, budou osvobozeni od daní, poplatků, licenčních poplatků a podobných poplatků
spojených s takovým používáním či vlastnictvím. Motorová vozidla ve vlastnictví příslušníků
ozbrojených sil USA a závislých osob budou osvobozena od českých silničních daní,
registračních či licenčních poplatků a podobných poplatků, ale nikoli od placení mýtného za
používání silnic, mostů a tunelů, které platí veřejnost.
2. Osvobození od daní z příjmů stanovené v článku X NATO SOFA se uplatní i na příjmy,
které pobírají příslušníci ozbrojených sil USA, závislé osoby a dodavatelé USA ze zaměstnání
v organizacích uvedených v článku 2 odstavci 3 této Dohody a z činností uvedených v článcích
21 a 22 této Dohody a ze zdrojů mimo území České republiky.
3. Ustanovení českých právních předpisů týkajících se povinnosti zaměstnavatele anebo
samostatně výdělečné osoby srážet daň či odvádět zálohy na daně z příjmů či příspěvky na
sociální zabezpečení se nevztahují na příjmy osvobozené od zdanění na území České republiky
podle této Dohody.


ČLÁNEK 18
DOVOZ A VÝVOZ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY


1. S odkazem na článek XI NATO SOFA bude na území České republiky umožněn vstup zboží,
materiálu, zásob, vybavení a dalšího majetku (a) dováženého ozbrojenými silami USA;
(b) který bude v konečném důsledku použit ozbrojenými silami USA nebo pro ně, jakož i na
podporu podpůrných činností v oblasti vojenské služby upravených v článcích 21 a 22 této
Dohody; (c) který bude použit či spotřebován při plnění smlouvy s ozbrojenými silami USA či
jejich jménem; nebo (d) který bude určen k začlenění do předmětů nebo zařízení používaných
ozbrojenými silami USA. Takový dovoz bude osvobozen od dovozních cel, dovozních či
registračních poplatků a dalších podobných poplatků, mimo jiné od daní z užívání, spotřebních
daní a DPH.
2. Vývoz zboží, materiálu, zásob, vybavení a dalšího majetku podle odstavce 1 tohoto článku
z území České repu


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press