Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Zvažte, zda by nebylo pro vás lepší, abyste žila mezi těmi, v tom státě, kde na válce profitují.

22.5.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

,,Dohoda"


Paní Černochová,
v jakém režimu, z jakého státu jedete podepsat mezinárodní oboustranný dokument, kterým je JEDEN ZE stáů zavázán k poddanosti, ve kterém je pohrdáno vlastní ústavou a KDE parlamentní opozice před podepsáním takového mezinárodního dokumentu ,,Dohody"  nedostane možnost se NA PARLAMENTNÍ PŮDĚ vyjádřit?
Jedete vůbec podepsat DLOUHODOBÝ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ mezinárodní dokument, KDYŽ se K NĚMU v demokratickém státě nevyjádřila opozice?
Co je to za stát, jak se jmenuje, kde občané nemají možnost A ANI jim není nabídnuta možnost, aby se k tak ponižující oboustranné ,,Dohodě" vyjádřili, sdělili svůj názor?
Jmenuje se Česká republika?

JE TO TA REPUBLIKA HLÁSÍCÍ SE K ODKAZU SPOLEČNÉHO ÚSILÍ T. G. MASARYKA. E. BENEŠE, M. R. ŠTEFÁNIKA A DALŠÍCH DEMOKRATICKÝCH ČECHŮ, SLOVÁKŮ, NĚMCŮ, MAĎARŮ, RUSÍNŮ A ŽIDŮ? HLÁSÍCÍ SE K ÚLOZE A PŮSOBENÍ CHARTY 77, SPOJUJÍCÍ ROZLIČNÉ OPOZIČNÍ SMĚRY, OSOBNOSTI ROZDÍLNÝCH PROFESÍ, ZÁJMŮ A CÍLŮ, V NÍŽ SE SEŠLI LIDÉ JAKO OD POLITIKŮ A DIPLOMATŮ PŘES FILOSOFY A UMĚLCE PO TECHNIKY, LIDÉ JAKO VÁCLAV HAVEL, ZDENA CHRAMOSTOVÁ, JAN PATOČKA, LADISLAV HEJDÁNEK, ZDENĚK MLYNÁŘ, PETR UHL, VÁCLAV BENDA, STANISLAV DEVÁTÝ? JE TO TA REPUBLIKA VYZDVIHUJÍCÍ OPOZIČNÍ HLAS FRANTIŠKA KRIEGLA V SRPNU 1968?


Paní Černochová,
vnímáte, že existuje pro uzavírané i mezinárodní dohody možnost využití  referenda?  Občané, ti nemají právo se vyjádřit? Vídeňské úmluvy  tuto možnost respektují.

Připomeneme Vám Ústavu České republiky:
Preambule
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Česko republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.,

Článek 2 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Připomeneme vám i složení poslaneckého slibu, který je podmínkou k výkonu funkce.:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Druhý slib, který jste k výkonu své ministerské funkce složila dle Ústavy České republiky zní:

Článek 69 (2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Paní Černochová,
je vaše jednání v zájmu všeho lidu? Víte, že většina s vaším jednáním, chováním, vystupováním  nesouhlasí?
Co jsou pro vás občané České republiky?
Spotřební materiál?

Připomeneme vám článek, který obě podepisující strany ,,Dohody " vynechaly a navrhující strana ,,Dohody"  porušuje  Severoatlantickou smlouvu a i  v pohledu mezinárodního práva ji v nejednom případě  znehodnotila, zneplatnila (např. nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku):

ČLÁNEK 1
Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. 

Paní Černochová,
to, co hodláte podepsat, děláte s minimální podporou občanů České republiky, ne tedy v zájmu všech. Uvědomte si už jenom to, že se vynakládají obrovské částky na ničení, místo pro užitek drtivé většiny zúčastněných.
Pokud si toto nepřipouštíte, zvažte, zda by nebylo pro vás lepší, abyste žila mezi těmi, v tom státě, kde na válce profitují.

S pozdravem, nejste zárukou mírové budoucnosti.

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný
,,Dohoda"
ČLÁNEK 3
PŘÍSTUP K DOHODNUTÝM ZAŘÍZENÍM A PROSTORŮM A JEJICH UŽÍVÁNÍ
BOD 1. - Při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely návštěv; výcviku; cvičení; manévrů; průjezdu; podpůrných a souvisejících činností; doplňování paliva do letadel;doplňování paliva plavidlům; přistávání, záchytu či odtažení letadel; dočasné údržby vozidel, plavidel a letadel; ubytování personálu; spojení; shromažďování a rozmísťování ozbrojených sil a materiálu; umisťování vybavení, zásob a materiálu; činností v oblasti bezpečnostní podpory a spolupráce; spojených a společných výcvikových činností;
BOD 3.- „Výkonné orgány stanoví postupy týkající se přístupu českých orgánů z mimořádných, bezpečnostních či jiných důvodů do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly určeny k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA…. Výkonné orgány stanoví postupy týkající se přístupu českých orgánů z mimořádných, bezpečnostních či jiných důvodů do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly určeny k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA.“
BOD 4. - Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky a nebo jejích krajů či obcí, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.
BOD 6. - Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

ČLÁNEK 4
UMISŤOVÁNÍ OBRANNÉHO VYBAVENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU
1.  Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele, USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí…Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem.
3.  Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo pro ně, budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, jakož i na další místa podle dohody, pro účely dodávek, dočasného skladování, údržby umístěného materiálu na území České republiky a jeho odvozu z něj.

ČLÁNEK 5
VLASTNICTVÍ MAJETKU
1. Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky připevněné k zemi v dohodnutých zařízeních a prostorech včetně těch, které jsou upraveny či zlepšeny
ozbrojenými silami USA, zůstávají ve vlastnictví České republiky. Všechny takové budovy, objekty a montážní celky vybudované ozbrojenými silami USA se po jejich dokončení stanou vlastnictvím České republiky, ale ozbrojené síly USA budou takové objekty užívat do té doby, než je ozbrojené síly USA nebudou dále potřebovat.
2. Ozbrojené síly Spojených států vrátí jako výhradní a nezatížený majetek České republiky jakékoli dohodnuté zařízení či prostor anebo jakoukoli jejich část včetně všech budov, nepřemístitelných objektů a montážních celků vybudovaných ozbrojenými silami USA v době, kdy je ozbrojené síly USA nebudou nadále potřebovat za předpokladu, že tím Spojeným státům nevzniknou žádné výdaje. Strany nebo jejich výkonné orgány budou konzultovat podmínky navrácení jakéhokoli dohodnutého zařízení nebo prostoru včetně možné kompenzace vzájemně určené zbytkové hodnoty zhodnocení či výstavby
provedených Spojenými státy.

ČLÁNEK 6
BEZPEČNOST
1.Česká republika přijme taková přiměřená opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů, závislých osob a umístěného materiálu, jakož i ochrany a bezpečnosti úředních informací USA. V rámci této odpovědnosti budou české orgány a orgány ozbrojených sil USA úzce spolupracovat, aby zajistily takovou bezpečnost a ochranu, včetně zřízen íspolečných hlídek či podobných bezpečnostních opatření za účelem udržení veřejné hopořádku a bezpečnosti tam, kde to bude namístě.
2. Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA. Orgány ozbrojených sil USA budou taková opatření a plány na ochranu sil koordinovat s příslušnými orgány České republiky s výjimkou případů, kdy naléhavé operační okolnosti takovou koordinaci neumožňují. Orgány ozbrojených sil USA budou okamžitě informovat české orgány o jakýchkoli osobách, kromě příslušníků ozbrojených sil USA či závislých osob, vůči kterým byla tato opatření uplatněna a budou, v případě potřeby a pokud je to namístě.

ČLÁNEK 7
VSTUP, POBYT A OPUŠTĚNÍ ÚZEMÍ
1. Česká republika nebude vyžadovat spolupodpis rozkazů k přesunům podle článku III odstavce 2(b) NATO SOFA.

ČLÁNEK 8
LOGISTICKÁ PODPORA
1. Na základě žádosti vynaloží Česká republika, s přihlédnutím ke svým vnitrostátním požadavkům a k dostupným schopnostem, veškeré úsilí k tomu, aby poskytla ozbrojeným silám Spojených států logistickou podporu k vykonávání činností podle této Dohody.

ČLÁNEK 11
POHYB LETADEL, PLAVIDEL A VOZIDEL
1. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky.
2. Letadla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou na území České republiky oprávněna přelétávat, tankovat za letu, přistávat a vzlétat.
4. Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky a nebo jejích krajů či obcí, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.
6. Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

ČLÁNEK 12
TRESTNÍ JURISDIKCE A PŘESTUPKY
1. .. Proto na žádost Spojených států a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně Česká republika tímto vykonává svoji suverénní diskreční pravomoc a vzdává se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce.

ČLÁNEK 13
OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY A PŘÍSTUP
5. V případě, že české soudní řízení není skončeno do (1) jednoho roku od jeho zahájení, orgány ozbrojených sil USA budou zproštěny veškerých závazků podle odstavce 3 tohoto článku.

ČLÁNEK 14
KÁZEŇ
1. „...orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za
účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.

ČLÁNEK 16
OSVOBOZENÍ OD DANĚ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY
1. Osvobození od daní z přidané hodnoty („DPH“), prodejních daní, daní z užívání, spotřebních daní a nebo podobných či nástupnických daní se uplatní na nabytí zboží, materiálu, zásob, služeb, vybavení a dalšího majetku ozbrojenými silami USA nebo proně (a) nabytých pro konečné použití ozbrojenými silami USA;

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press