Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pokud zvedenete ruku k ,,Dohodě", ponesete vinu za události v budoucnosti!

29.5.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Mají ještě mandát?

Jsou poslanci, kteří deklarují, že budou hlasovat pro ,,Dohodu" v pohledu Ústavy ČR, poslanci? Porušuje-li poslanec složený poslanecký slib, přestává být poslancem, vzdal se byť nevědomě svého mandátu? V pohledu předvolebních slibů, volebních programů, složili někteří poslanci slib s výhradou?

Jak jsou na tom občané České republiky?

Přehlédl jsem dopravní značku s rychlostí 50 km a jedu rychostí 90km, nemusím tudíž platit pokutu.

Ústava České republiky.

Článek 25 Mandát poslance zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období,
c) vzdáním se mandátu,
d) ztrátou volitelnosti,
e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.
 
Svým hlasování někteří poslanci umožní v České republice:
- skladování munice s ochuzeným uranem?
- skladování prvků biologických ,,výzkumů" odvezených z Ukrajiny?
- skladování jaderné munice?
 

DOHODA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

 

ČLÁNEK 4
UMISŤOVÁNÍ OBRANNÉHO VYBAVENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU


1. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál („umístěný materiál“). Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele
USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či jejich výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.

2. Umístěný materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé budou mít nerušené právo přístupu ke skladovacím zařízením a k jejich užívání pro všechny účely spojené s umístěním a skladováním umístěného materiálu včetně dodávek, nakládání s ním, prohlídek, užívání, údržby a odvozu takového umístěného materiálu bez ohledu na to, zda jsou tato skladovací zařízení dohodnutými zařízeními a prostory. Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo pro ně, budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, jakož i na další místa podle dohody, pro účely dodávek, dočasného skladování, údržby umístěného materiálu na území České republiky a jeho odvozu z něj.

Ponesou poslanci hlasující pro ,,Dohodu" odpovědnost za možnost zhoršení životního propstředí? Mohou se opakovat Vrbětice? 

Michal Ševčík, publicista

Ministryně obrany ČR v minulosti několikrát prokázala, že jejím hlavním cílem jsou její osobní ambice, které z pohledu politické psychologie naznačují, že se jedná o osobu s výrazně problematickým morálním cítěním s velice slabou schopností rozpoznat rizika a dopady mentálně a eticky často těžko uvěřitelných prohlášení.

V zemi, kde válka je mír a mír je válka, kde kritické myšlení je záměrně směšováno s konspiracemi, aby se tak snadněji uskutečňovala opatření bez výraznější pozornosti občanů, se nelze divit, že se podepisují smlouvy, jejichž rizika jsou dětinsky bagatelizována.

Takovéto typy smluv mají být předmětem všelidového hlasování, ale to docela určitě neodpovídá záměrům našich jestřábů, které zbrojení a válčení zvláštním a nezdravým způsobem vzrušuje.

Jediné, co může České republice pomoci je úloha moudrého mediátora v mezinárodních vztazích. Na to však v současné vládní administrativě není ani intelektuální, nebo snad dokonce státnický potenciál.

Nebuďme lhostejní k budoucnosti, životům našich potomků a požadujme na poslancích sdělení, jak budou o ,, Dohodě" hlasovat.


 


 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press