Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Budete hlasovat v zájmu cizího státu z důvodu smyšleného možného ohrožení České republiky?

17.7.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Vážení zákonodárci, kde jsou předložená odborná stanoviska

- ministra vnitra,
- ministra práce a sociálních věcí,
- ministra pro digitalizaci,
 -ministra pro místní rozvoj,
- ministra zdravotnictví,
- ministra financí,
- minista spravedlnosti,
- ministra průmyslu a obchodu,
- ministra dopravy  a
- ministra životního prostředí?

 

Kde je porovnání Dohod z 24 států:

uznávajíce, že přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této Dohody je se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu, přejíce si sdílet odpovědnost při podpoře ozbrojených sil USA, které mohou být přítomny na území České republiky,

 

Předkládáme Vám odborné stanovisko veřejnosti:

V Praze dne 8.7.2023

Věc: Podložené oznámení o právním rozporu mezinárodní obranné smlouvy uzavřené s USA (tzv. „dca smlouvy“) s ústavním pořádkem s výzvou poslancům k důslednému a odpovědnému prověření této smlouvy z pohledu jejího souladu, resp. zjištěného rozporu s ústavním pořádkem ČR v duchu složeného poslaneckého slibu před hlasováním o její ratifikaci

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení poslanci,


obracím se na Vás, jako „ ústavní činitele Poslaneck é sněmovny Parlamentu ČR (kteří byli zvoleni lidem = národem, který je podle našeho ústavního pořádku svrchovaným suverénem a zdrojem státní moci) v době, kdy se chyst áte rozhodovat o ratifikaci mezinárodní dca smlouvy, kterou s USA dne 23.5.2023 uzavřela minstryně obrany (Jana Černochová)

Protože stojíte před kritickým a velmi vážným a odpovědným osobním rozhodnutím, které může zásadně ovlivnit nejen individuální život každého z nás - občanů ČR, ale i další celkový vývoj v naší zemi, jakož i v Evropě na mezinárodním poli, dovoluji si Vás tímto vyzvat k důslednému a odpovědnému prověření této mezinárodní smlouvy z pohledu jejího právního souladu, resp. zjištěného rozporu s ústavním pořádkem ČR v duchu Vámi složeného slibu.

Naše ústava vyžaduje, aby každá uzavřená mezinárodní smlouva nekolidovala a byla v souladu nejen s vnitrostátními zákony a platnými ratifikovanými mezinárodními smlouvami, ale také, aby dodržovala obecně závazné zásady a kogentní normy mezinárodního práva (kterými je ČR právně vázána).

V duchu svého daného slibu (podle kterého je poslanec povinen „zachovávat ústavu a zákony a svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí), je každý z Vás povinen kvalifikovaně zjistit, anebo si nechat odborně přezkoumat dca smlouvu z pohled jejího souladu/rozporu s ústavou a zákony (tedy z pohledu, zda-li nekoliduje se současnými platnými mezinárodními závazky ČR a přímo vykonatelnými ratifikovanými mezinárodními smlouvami, jakož i s vnitrostátními zákony chránícími klíčové hodnoty státu, které dohromady tvoří ústavní pořádek ČR).

Protože takovéto komplexní právní posouzení vyžaduje víceoborovou právní kvalifikaci a komplexní znalosti (kterými disponuji) a záleží mi nejen na osudu českého národa a mojí rodné země, ale i na udržení bezpečnosti a míru, rozhodla jsem se v souvislosti s uzavřením dca smlouvy s USA provést nezávislou holistickou právní analýzu dca smlouvy, a to z pohledu jejího komplexního souladu s naším ústavním pořádkem. Po provedení této holistické právní analýzy jsem dospěla k objektivnímu (tj. právními normami podloženému) pr á vní mu závěru, že dca smlouva zásadním způsobem koliduje nejen s obecně závaznými zásadami a právními prameny mezinárodního práva, ale i s naší ústavou a ústavním zákonem o bezpečnosti (zakotvujícími klíčové hodnoty státu, jakož i jeho primární povinnosti vůči lidu) a porušuje či obchází také řadu platných mezinárodních ratifikovaných smluv (které je ČR v duchu ústavy povinna rovněž řádně dodržovat a naplňovat). Dovoluji si Vás v souvislosti se schvalováním uzavřené DCA smlouvy touto svojí výzvou právně informovat o t ě chto pr á vní ch postupech a procesech opí rají cí ch se o ústavní pořádek:


1) Jedná-li Váš orgán o schvalování protiprávní mezinárodní smlouvu, která prokazatelně porušuje či obchází ústavu a zákony ČR (a to jak z pohledu vnitrostátního práva, tak i mezinárodního), je každý poslanec povinen posoudit v duchu svého slibu obsah smlouvy, a to nejen (i) z pohledu jejího souladu s ústavou a ústavními zákony, ale i z pohledu, zda-li je její uzavření v souladu s jeho vlastním vědomím a svědomím.
V případě, že dca smlouva koliduje s ústavou a ústavními zákony, pak má poslanec povinnost nehlasovat pro její ratifikaci, pokud se nechce zpronevěřit svému vlastnímu slibu, který složil při vstupu do státní funkce, jakož se i osobně podílet (jako klíčový činitel vrcholného státního orgánu, kterému byl svěřen výkon legislativní státní moci) na selhání státu vůči svým občanům (kteří jsou zdrojem této státní moci a tedy i primární vykonavatelé této státní moci v případě selhání státních orgánů) v této konkrétní záležitosti a souvislosti (tj. zapříčinit svým jednáním jisté právní dopady, které se tím pojí, a nést za to odpovědnost). V případě, že dca smlouva koliduje z hlediska jeho vědomí a svědomí, má poslanec právo odmítnout schválení protiprávní mezinárodní dca smlouvy.

2) V případě, kdy existuje jakýkoliv rozpor či právní pochybnost o souladu/rozporu uzavřené mezinárodní smlouvy s ústavou či jinými ústavními zákony (ústavní zákon o bezpečnosti), má Poslanecká sněmovna, jako komora Parlamentu, právo proces jejího schvalování přerušit a jednání odročit za účelem právního posouzení či ověření tohoto souladu (toto právní posouzení může provést buď sama, anebo ho provede na její návrh ústavní soud podle § 71 a násl. zákona o ústavním soudu). Tento návrh na přezkum souladu mezinárodní smlouvy s ústavou a ústavními zákony podle § 49 ústavy má zákonné právo podat rovněž 41 poslanců, a to od okamžiku, kdy byl vysloven souhlas do okamžiku, kdy prezident smlouvu ratifikoval.
Za účelem urychlení a zjednodušení této Vaší povinné právní prověrky dca smlouvy z hlediska jejího právního souladu či rozporu s ústavou a ústavními zákony Vám s touto svojí výzvou zasílám (jako její nedílnou součást) tyto právní podklady (které sčítají celkem 20 stránek včetně této výzvy) :
        1) písemné shrnutí mojí zevrubné holistické právní analýzy (obsahující nejen moje klíčová právní zjištění, argumenty a jejich podložení o platné právní normy tvořící Ústavní pořádek, ze kterých lze objektivně dovodit právní závěr, že uzavřená mezinárodní dca smlouva s USA koliduje s Ústavním pořádkem ČR (a to jak z pohledu porušování závazných zásad mezinárodního práva, kterými jsou ČR i USA právně vázány, tak i z pohledu obcházení či  porušování platných ratifikovaných mezinárodních smluv a vnitrostátních zákonů, které je ČR také povinna řádně dodržovat a naplňovat),
        2) písemné vyjasnění klíčových právních pojmů a citace relevantních právních norem a pramenů,
        3) informace pro poslance pro účely schvalování dca smlouvy v rámci ratifikačního procesu V případě zájmu jsem na Vaši písemnou žádost (zaslanou buď na e-mail nebo do mojí datové schránky) připravena zodpovědět Vaše dotazy a otázky vztažené k obsahu mojí právní analýzy a/nebo k právním pramenům, o kterou ji opírám.

Závěrem si dovoluji tímto vyzvat předsedkyni Poslanecké Sněmovny (M. Pekarovou Adamovou), jakož i předsedy poslaneckých výborů (ústavně-právního, zahraničního a pro obranu), aby ze své funkce zajistili předání této mojí právně podložené výzvy všem ostatním poslancům tak, aby se s ní všichni mohli (každý sám za sebe) osobně seznámit před tím, než budou v duchu svého slibu reálně hlasovat o DCA smlouvě.

Děkuji.
S úctou,

Mgr. Daniela Šenarová


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press