Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Smlouva o zákazu jaderných zbraní

3.9.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

https://www.icanw.org/tpnw_full_text

Full text of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Úplné znění Smlouvy o zákazu jaderných zbraní


Článek 1

Zákazy

1. Každý smluvní stát se zavazuje, že nikdy za žádných okolností:

(a) Vyvíjet, testovat, vyrábět, vyrábět, jinak získávat, vlastnit nebo skladovat jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení;

(b) předat jakékoli jaderné zbraně nebo jiné jaderné zbraně jakémukoli příjemci výbušných zařízení nebo kontrolu nad takovými zbraněmi nebo výbušnými zařízeními přímo popř nepřímo;

(c) Obdržet převod nebo kontrolu nad jadernými zbraněmi nebo jinými přímo nebo nepřímo jaderná výbušná zařízení;

(d) používat nebo vyhrožovat použitím jaderných zbraní nebo jiné jaderné výbušniny zařízení;

(e) Napomáhat, povzbuzovat nebo jakkoli navádět kohokoli, aby se do něčeho zapojil činnost zakázaná smluvnímu státu podle této smlouvy;

(f) Vyhledejte nebo přijměte jakoukoli pomoc od kohokoli, abyste se mohli zapojit jakákoli činnost zakázaná smluvnímu státu podle této smlouvy;

(g) Umožnit jakékoli umístění, instalaci nebo rozmístění jakéhokoli jaderného zařízení zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení na jeho území nebo na jakémkoli místě pod jeho územím jurisdikci nebo kontrole.

Článek 2

Prohlášení

1. Každý smluvní stát předloží generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, nejpozději 30 dnů poté, co tato smlouva vstoupí v platnost pro tento smluvní stát, a prohlášení, ve kterém musí: a) prohlásit, zda vlastnil, vlastnil nebo ovládal jaderné zbraně nebo jaderných výbušných zařízení a zrušila svůj program jaderných zbraní, včetně odstranění nebo nevratná přeměna všech zařízení souvisejících s jadernými zbraněmi, před vstupem této smlouvy v platnost pro tento smluvní stát;

b) Bez ohledu na čl. 1 písm. a) prohlásit, zda vlastní, vlastní nebo kontroluje jakékoli jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení;

c) Bez ohledu na čl. 1 písm. g) prohlásit, zda existují nějaké jaderné zbraně zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení na jeho území nebo na jakémkoli místě pod jeho územím jurisdikci nebo kontrole, které jsou vlastněny, drženy nebo kontrolovány jiným státem.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů je předá prohlášení obdržená smluvním státům.

Článek 3

Ochrany

1. Každý smluvní stát, na který se nevztahuje článek 4, odstavec 1 nebo 2, při minimálně dodržovat bezpečnostní opatření Mezinárodní agentury pro atomovou energii závazky platné v době vstupu této smlouvy v platnost, aniž by tím byly dotčeny na jakékoli další relevantní nástroje, které může v budoucnu přijmout.

2. Každý smluvní stát, na který se nevztahuje článek 4, odstavec 1 nebo 2, má dosud neučiní, uzavře s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a uvést v platnost dohodu o komplexních zárukách (INFCIRC/153 (Opraveno)). Sjednávání takové smlouvy bude zahájeno do 180 dnů od vstup této smlouvy v platnost pro tento smluvní stát. Dohoda vstoupí vstoupí v platnost nejpozději do 18 měsíců od vstupu této smlouvy v platnost pro daný stát Oslava. Každý smluvní stát poté zachová tyto závazky bez újmy na jakékoli další relevantní nástroje, které může v budoucnu přijmout.

Článek 4

Směrem k úplné likvidaci jaderných zbraní

1. Každý smluvní stát, který po 7. červenci 2017 vlastnil, vlastnil nebo kontroloval jadernou energii zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení a zlikvidoval svou jadernou zbraň program, včetně odstranění nebo nevratné přeměny všech jaderných zařízení související se zbraněmi, před tím, než pro něj tato smlouva vstoupí v platnost spolupracovat s příslušným mezinárodním orgánem určeným podle odst. 6 tohoto článku za účelem ověření nevratného odstranění svůj program jaderných zbraní. Příslušný mezinárodní orgán podá zprávu smluvní strany. Takový smluvní stát uzavře dohodu o zárukách s Mezinárodní agentura pro atomovou energii dostačující k tomu, aby poskytla důvěryhodné ujištění nezneužití deklarovaného jaderného materiálu k mírovým jaderným činnostem a nepřítomnost nedeklarovaného jaderného materiálu nebo činností v tomto smluvním státě jako celku. Sjednávání takové smlouvy bude zahájeno do 180 dnů od jejího uzavření platnost této smlouvy pro tento smluvní stát. Smlouva vstoupí v platnost nejpozději než 18 měsíců od vstupu této smlouvy v platnost pro daný smluvní stát. Ten stát Smluvní strana poté minimálně zachová tyto závazky týkající se záruk, aniž by dotčeny jakékoli další relevantní nástroje, které může v budoucnu přijmout.

2. Bez ohledu na článek 1 písm. a) každý smluvní stát, který vlastní, vlastní nebo kontroly jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení okamžitě odstranit je z provozního stavu a co nejdříve je zničit, ale ne později než ve lhůtě, kterou určí první zasedání smluvních stran, v souladu s právně závazným, časově vázaným plánem pro ověřené a nevratné odstranění programu jaderných zbraní této smluvní strany, včetně odstranění nebo nevratná přeměna všech zařízení souvisejících s jadernými zbraněmi tímto smluvním státem, a to nejpozději do 60 dnů po vstupu této smlouvy v platnost smluvní stát předloží tento plán smluvním státům nebo kompetentní osobě mezinárodní orgán určený smluvními státy. Plán pak bude sjednáno s příslušným mezinárodním orgánem, který jej předloží následné zasedání smluvních stran nebo hodnotící konference, podle toho, co nastane dříve, ke schválení v souladu s jeho jednacím řádem.

3. Smluvní stát, na který se vztahuje odstavec 2 výše, uzavře záruky k zajištění dostatečné dohody s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii věrohodné ujištění o tom, že deklarovaný jaderný materiál nebude odkloněn od míru jaderné činnosti a nepřítomnost nedeklarovaného jaderného materiálu nebo činností v stát jako celek. Sjednávání takové dohody bude zahájeno nejpozději do datum, ke kterému je uskutečnění plánu uvedeného v odstavci 2 dokončeno. Smlouva vstoupí v platnost nejpozději 18 měsíců po datum zahájení jednání. Tento smluvní stát poté minimálně zachovat tyto povinnosti týkající se záruk, aniž jsou dotčeny jakékoli další relevantní nástroje, které může v budoucnu přijmout. Po vstupu v platnost dohody uvedené v tomto odstavci, smluvní stát předloží generálního tajemníka Organizace spojených národů závěrečné prohlášení, že splnila své povinnosti podle tohoto článku.

4. Bez ohledu na článek 1 (b) a (g) každý smluvní stát, který má jakékoli jaderné zařízení zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení na jeho území nebo na jakémkoli místě pod jeho územím jurisdikci nebo kontrolu, které jsou vlastněny, drženy nebo kontrolovány jiným státem zajistit rychlé odstranění těchto zbraní, a to co nejdříve, nejpozději však do a termín, který určí první zasedání smluvních stran. Při odstranění takových zbraní nebo jiných výbušných zařízení, tento smluvní stát předloží - 5 - generálního tajemníka Organizace spojených národů prohlášení, že splnila své povinnosti podle tohoto článku.

5. Každý smluvní stát, na který se vztahuje tento článek, předloží každému zprávu zasedání smluvních stran a každá hodnotící konference o pokroku dosaženém v této oblasti plnění svých závazků podle tohoto článku, dokud nebudou splněny splnil. 6. Smluvní státy určí příslušný mezinárodní orgán resp orgány, aby vyjednaly a ověřily nevratné odstranění jaderných zbraní programů, včetně odstranění nebo nevratné přeměny všech jaderných zbrojní zařízení v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku. V případě, že takové označení nebylo provedeno před nabytím účinnosti této smlouvy pro smluvní stát, na který se vztahuje odstavec 1 nebo 2 tohoto článku, Generální tajemník Organizace spojených národů svolá mimořádné zasedání státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, aby přijaly veškerá rozhodnutí, která mohou být požadována.

 

článek 5

Národní implementace

1. Každý smluvní stát přijme nezbytná opatření k provedení svého závazky podle této smlouvy. 2. Každý smluvní stát přijme veškeré příslušné právní, administrativní a jiné opatření, včetně ukládání trestních sankcí, k zamezení a potlačení jakýchkoli činnost zakázaná smluvnímu státu podle této smlouvy prováděná osobami nebo na území pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou. článek 6 Pomoc obětem a náprava životního prostředí 1. Každý smluvní stát s ohledem na jednotlivce pod jeho jurisdikcí, kteří jsou ovlivněny použitím nebo testováním jaderných zbraní v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodním humanitárním právem a právem o lidských právech, adekvátně zajistit věk- a pomoc citlivá na pohlaví, bez diskriminace, včetně lékařské péče, rehabilitaci a psychologickou podporu, jakož i zajištění jejich sociální a ekonomické začlenění.


2. Každý smluvní stát, pokud jde o oblasti pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou kontaminované v důsledku činností souvisejících s testováním nebo používáním jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, přijme nezbytná a vhodná opatření k ekologické nápravě takto kontaminovaných oblastí. 3. Povinnosti podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti a závazky jakýchkoli jiných států podle mezinárodního práva nebo bilaterální dohody. - 6 - článek 7 Mezinárodní spolupráce a pomoc 1. Každý smluvní stát bude spolupracovat s ostatními smluvními stranami za účelem usnadnění provádění této smlouvy. 2. Při plnění svých závazků podle této smlouvy bude mít každý smluvní stát právo vyhledávat a přijímat pomoc, je-li to možné, od jiných smluvních stran.

3. Každý smluvní stát, který je schopen tak učinit, poskytne technické, materiální a finanční pomoc smluvním státům postiženým používáním nebo testováním jaderných zbraní dále provádění této smlouvy.

4. Každý smluvní stát, který je schopen tak učinit, poskytne pomoc obětem použití nebo testování jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení.

5. Pomoc podle tohoto článku může být poskytována mimo jiné prostřednictvím Spojených států Systém národů, mezinárodní, regionální nebo národní organizace nebo instituce, nevládní organizace nebo instituce, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, popř národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce nebo na bilaterální bázi. 6. Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné povinnosti nebo závazky, které může mít mezinárodního práva, smluvního státu, který použil nebo testoval jaderné zbraně nebo jakýkoli jiný jaderná výbušná zařízení jsou odpovědná za poskytování odpovídající pomoci postiženým smluvním státům za účelem pomoci obětem a ochrany životního prostředí náprava.

Článek 8

Setkání smluvních stran

1. Smluvní státy se budou pravidelně scházet, aby zvážily a kde nezbytné, přijímat rozhodnutí v jakékoli záležitosti s ohledem na žádost nebo provádění této smlouvy v souladu s jejími příslušnými ustanoveními a dále další opatření pro jaderné odzbrojení, včetně:

(a) provádění a status této smlouvy;

(b) Opatření pro ověřené, časově omezené a nevratné odstranění programy jaderných zbraní, včetně dodatkových protokolů k této smlouvě;

(c) Jakékoli další záležitosti v souladu s ustanoveními a jsou s nimi v souladu této smlouvy.

2. První zasedání smluvních stran svolá tajemník generála Organizace spojených národů do jednoho roku od vstupu této smlouvy v platnost. Další zasedání smluvních stran svolává generální tajemník Organizace spojených národů jednou za dva roky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zasedání smluvních stran přijme na svém prvním zasedání svůj jednací řád. Jednací řád konference Organizace spojených národů až do jejich přijetí vyjednat právně závazný nástroj k zákazu jaderných zbraní, který povede k platí jejich úplné odstranění.

3. Podle potřeby se svolávají mimořádná zasedání smluvních stran považuje generální tajemník Organizace spojených národů za nezbytné písemně žádost kteréhokoli smluvního státu za předpokladu, že tuto žádost podpoří alespoň jeden třetina smluvních států.

4. Po uplynutí pěti let od vstupu této smlouvy v platnost, Generální tajemník Organizace spojených národů svolá konferenci k přezkoumání fungování Smlouvy a pokrok při dosahování cílů Smlouvy. Generální tajemník Organizace spojených národů svolá další přezkum konference v šestiletých intervalech se stejným cílem, není-li jinak dohodnuté státy, smluvními stranami.

5. Státy, které nejsou stranami této smlouvy, jakož i příslušné subjekty Spojených států Systém národů, jiné relevantní mezinárodní organizace nebo instituce, regionální organizací, Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinár Federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a příslušné nevládní organizace organizace, budou zvány k účasti na schůzích smluvních stran ak přezkumu konference jako pozorovatelé.

Článek 9

Náklady

1. Náklady na schůze smluvních států, hodnotící konference a mimořádná zasedání smluvních stran ponesou smluvní strany a Státy, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, které se jí účastní jako pozorovatelé, v souladu s stupnice hodnocení Organizace spojených národů byla odpovídajícím způsobem upravena.

2. Náklady vzniklé generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů v oběh prohlášení podle článku 2, zpráv podle článku 4 a navrhované změny podle článku 10 této smlouvy nesou smluvní strany v v souladu s hodnotící stupnicí OSN odpovídajícím způsobem upravenou. 3. Náklady související s prováděním požadovaných ověřovacích opatření podle článku 4, jakož i náklady související s ničením jaderných zbraní popř další jaderná výbušná zařízení a odstranění jaderných zbraní programy, včetně odstranění nebo konverze všech jaderných zbraní zařízení, by měly nést smluvní strany, na které se vztahují.

článek 10

Dodatky

1. Kdykoli po vstupu této smlouvy v platnost může kterýkoli smluvní stát navrhnout změny Smlouvy. Text navrhované změny bude sdělena generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který ji rozešle všem smluvním státům a požádá o jejich názory na to, zda návrh zvážit. Pokud většina smluvních států oznámí generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů nejpozději do 90 dnů po jejím rozeslání, které podporují další projednání návrhu, bude návrh posouzen na příštím zasedání smluvních stran nebo hodnotící konferenci, podle toho, co nastane dříve.

2. Může se dohodnout schůze smluvních stran nebo revizní konference pozměňovací návrhy, které se přijímají kladným hlasem dvoutřetinové většiny smluvní strany. Depozitář oznámí všechny přijaté změny všem smluvní strany. 3. Změna vstoupí v platnost pro každý smluvní stát, který ji uloží listinu o ratifikaci nebo přijetí změny 90 dnů po uložení takových listin o ratifikaci nebo přijetí většinou států Strany v době adopce. Poté vstoupí v platnost pro všechny ostatní smluvním státem 90 dnů po uložení své ratifikační listiny resp přijetí dodatku.

Článek 11

Řešení sporů

1. Vznikne-li spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami týkající se tohoto o výkladu nebo uplatňování této smlouvy se zúčastněné strany poradí společně za účelem urovnání sporu jednáním nebo jiným způsobem mírové prostředky volby stran v souladu s článkem 33 Listiny Spojené národy.

2. Zasedání smluvních stran může přispět k urovnání sporu, mimo jiné tím, že nabídne své dobré služby a vyzve k tomu dotčené státy zahájí vypořádací řízení podle svého výběru a doporučí lhůtu pro jakýkoli dohodnutý postup v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy a Charta Organizace spojených národů.

Článek 12

Univerzálnost

Každý smluvní stát vyzve státy, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, aby podepsaly, ratifikovaly, přijmout, schválit nebo přistoupit ke Smlouvě s cílem univerzálního dodržování všech států ke Smlouvě.

 

Článek 13

Podpis

Tato smlouva bude otevřena k podpisu všem státům v Organizaci spojených národů Sídlo v New Yorku od 20. září 2017.

článek 14

Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení

Tato smlouva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení do signatářských států. Smlouva je otevřena k přistoupení.

článek 15

Vstup v platnost

1. Tato smlouva vstoupí v platnost 90 dnů po padesáté listině byla uložena ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení.

2. Pro každý stát, který uloží svou listinu o ratifikaci, přijetí a schválení nebo přistoupení po datu uložení padesáté ratifikační listiny, přijetí, schválení nebo přistoupení, tato smlouva vstoupí v platnost 90 dnů poté datum, kdy tento stát uložil svou listinu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek 16

Rezervace

Články této smlouvy nepodléhají výhradám.

Článek 17

Trvání a výběr

1. Tato smlouva má neomezenou dobu platnosti.

2. Každý smluvní stát bude mít při výkonu své národní suverenity právo odstoupit od této smlouvy, pokud rozhodne, že mimořádné události související s předmět smlouvy ohrozily nejvyšší zájmy své země. To oznámí toto odstoupení depozitáři. Toto oznámení musí obsahovat a prohlášení o mimořádných událostech, které považuje za ohrožující její nejvyšší zájmy.


  1. Toto odvolání nabude účinnosti až 12 měsíců po datu přijetí oznámení o odstoupení depozitářem. Pokud však po uplynutí doby platnosti po tomto 12měsíčním období je odstupující smluvní strana stranou ozbrojeného konfliktu, smluvní strana bude i nadále vázána závazky vyplývajícími z této smlouvy a z jakékoli dodatečné protokoly, dokud již nebude stranou ozbrojeného konfliktu.

  2.  


Článek 18

Vztah k jiným dohodám

Prováděním této smlouvy nejsou dotčeny přijaté závazky smluvními stranami s ohledem na stávající mezinárodní dohody, k nimž se připojily strany, pokud jsou tyto povinnosti v souladu se Smlouvou.

Článek 19

Depozitář

Generální tajemník Organizace spojených národů se tímto jmenuje Depozitář této smlouvy.

Článek 20

Autentické texty


Arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské texty tohoto Smlouva je stejně autentická.


V New Yorku dne sedmého července dva tisíce sedmnáct.

There are currently 92 signatories and 68 states parties.

Signatory States

States Parties

STATE

SIGNED

RATIFIED/ACCEDED

Algeria

20 September 2017

Angola

27 September 2018

Antigua and Barbuda

26 September 2018

25 November 2019

Austria

20 September 2017

8 May 2018

Bangladesh

20 September 2017

26 September 2019

Barbados

22 September 2022

Belize

6 February 2020

19 May 2020

Benin

26 September 2018

11 December 2020

Bolivia

16 April 2018

6 August 2019

Botswana

26 September 2019

15 July 2020

Brazil

20 September 2017

Brunei

26 September 2018

Burkina Faso

22 September 2022

Cabo Verde

20 September 2017

20 June 2022

Cambodia

9 January 2019

22 January 2021

Central African Republic

20 September 2017

Chile

20 September 2017

23 September 2021

Colombia

3 August 2018

Comoros

20 September 2017

19 February 2021

Congo

20 September 2017

17 May 2022

Costa Rica

20 September 2017

5 July 2018

Côte d’Ivoire

20 September 2017

23 March 2022

Cuba

20 September 2017

30 January 2018

Djibouti

9 January 2023

Dominica

26 September 2019

18 October 2019

Dominican Republic

7 June 2018

22 September 2022

Democratic Republic of the Congo

20 September 2017

22 September 2022

Ecuador

20 September 2017

25 September 2019

El Salvador

20 September 2017

30 January 2019

Equatorial Guinea

22 September 2022

Fiji

20 September 2017

7 July 2020

Gambia

20 September 2017

26 September 2018

Ghana

20 September 2017

Grenada

26 September 2019

20 June 2022

Guatemala

20 September 2017

13 June 2022

Guinea-Bissau

26 September 2018

15 December 2021

Guyana

20 September 2017

20 September 2017

Haiti

22 September 2022

Holy See

20 September 2017

20 September 2017

Honduras

20 September 2017

24 October 2020

Indonesia

20 September 2017

Ireland

20 September 2017

6 August 2020

Jamaica

8 December 2017

23 October 2020

Kazakhstan

2 March 2018

29 August 2019

Kiribati

20 September 2017

26 September 2019

Laos

21 September 2017

26 September 2019

Lesotho

26 September 2019

6 June 2020

Libya

20 September 2017

Liechtenstein

20 September 2017

Madagascar

20 September 2017

Malawi

20 September 2017

29 June 2022

Malaysia

20 September 2017

30 September 2020

Maldives

26 September 2019

26 September 2019

Malta

25 August 2020

21 September 2020

Mexico

20 September 2017

16 January 2018

Mozambique

18 August 2020

Myanmar

26 September 2018

Namibia

8 December 2017

20 March 2020

Nauru

22 November 2019

23 October 2020

Nepal

20 September 2017

New Zealand

20 September 2017

31 July 2018

Nicaragua

22 September 2017

19 July 2018

Niger

9 December 2020

Nigeria

20 September 2017

6 August 2020

Palau

20 September 2017

3 May 2018

Palestine

20 September 2017

22 March 2018

Panama

20 September 2017

11 April 2019

Paraguay

20 September 2017

23 January 2020

Peru

20 September 2017

23 December 2021

Philippines

20 September 2017

18 February 2021

Saint Kitts and Nevis

26 September 2019

9 August 2020

Saint Lucia

27 September 2018

23 January 2019

Saint Vincent and the Grenadines

8 December 2017

31 July 2019

Samoa

20 September 2017

26 September 2018

San Marino

20 September 2017

26 September 2018

São Tomé and Príncipe

20 September 2017

Seychelles

26 September 2018

9 July 2021

Sierra Leone

22 September 2022

South Africa

20 September 2017

25 February 2019

Sudan

22 July 2020

Tanzania

26 September 2019

Thailand

20 September 2017

20 September 2017

Timor-Leste

26 September 2018

20 June 2022

Togo

20 September 2017

Trinidad and Tobago

26 September 2019

26 September 2019

Tuvalu

20 September 2017

12 October 2020

Uruguay

20 September 2017

25 July 2018

Vanuatu

20 September 2017

26 September 2018

Venezuela

20 September 2017

27 March 2018

Vietnam

22 September 2017

17 May 2018

Zambia

26 September 2019

Zimbabwe

4 December 2020

Further reading:

Full text of the treaty
Government positions
Archive: Negotiation briefings, speeches and other documents
Photos of the negotiations« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press