Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

21.11.2023 veřejné slyšení ve Sněmovně ,,Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet

24.11.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICÍM
POSLANECKÁ SNĚMOVNA 21. LISTOPADU 2023


Petice č.37/P/2023 Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet                                                                     Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR: Eva Novotná          

Petice č.38/P/2023 Žádáme poslance a senátory, aby vyvolali veřejnou diskusi a následně referendum o vystoupení České           republiky z NATO Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR: Lenka Procházková

Petice č.39/P/2023 Petici proti tzv. obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkým
Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR: Karel Růžička

 

Texty petic:

 

Petice

v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním,

určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet.

 

- nechceme cizí vojenské základny na území České republiky, a to ani ve formě rychle rotujících vojenských sil rychlého nasazení,

- nechceme, aby se na území České republiky konala vojenská cvičení cizích armád, která demonstrují použití síly při řešení současné složité geopolitické situace v Evropě. K tomu připojujeme své podpisy.

 

 

Petice

v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním,

určená Parlamentu České republiky,

 

ŽÁDÁME POSLANCE A SENÁTORY, ABY VYVOLALI VEŘEJNOU DISKUZI A NÁSLEDNĚ

REFERENDUM O VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z NATO.

 

 

Petice

proti tzv. obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)


My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme ministryni obrany Janu Černochovou, vládu ČR premiéra Petra Fialy a poslance a senátory Parlamentu ČR, aby ukončili jednání o tzv. obranné smlouvě mezi ČR a USA, případně aby ji odmítli schválit.

Na základě minulých zkušeností s podobnou smlouvou o umístění radaru Národní raketové obrany USA v Brdech a nynějších zkušeností ze zahraničí se domníváme, že smlouva nijak nepřispěje k bezpečnosti České republiky a ani 6500 km vzdálených USA, ale že naopak přinese pro ČR a jeho občany řadu problémů a rizik:

- nadpráva složek americké strany a jejich personálu, když by stály mimo jurisdikci ČR;

- nedostatečnou kontrolu nad činnostmi složek USA v ČR, nad osazenstvem a nad skladovaným materiálem, takže by nebylo zajištěno, aby se na území ČR nenacházely jaderné zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení, aby zde nebyly prováděny činnosti zakázané legislativou USA na území USA včetně mučení nebo nedovolených biologických a jiných výzkumů a experimentů a nebo aby zde nepobývaly různé problémové osoby;

- smlouvu se státem, který není smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu v Haagu pro stíhání osob zodpovědných za zločiny genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinu agrese, takže obyvatelé ČR a dalších zemí by byli vystaveni zvýšenému nebezpečí těchto zločinů ze strany osob nestíhatelných tímto tribunálem, ale přitom operujících z území ČR, tudíž bychom nesli za ně spoluzodpovědnost;

- smlouva, ač problémová, patrně půjde za horizont funkčního období vlády Petra Fialy.

Není žádný důvod, aby vojáci a civilní personál USA měli v ČR jiné právní postavení oproti jiným vojákům a civilnímu personálu dalších členských zemí NATO, kteří se u nás již nacházejí nebo zde budou působit.

 

 

Přikládáme otázky poslance Jandy, člena petičního výboru,který reagoval na předané petice.
K položenáým otázkám přikládáme v modré barvě odpovědi a důležité části jsou zvýrazněny červeně.
Otázka:

 

1) K ,,Petici proti tzv. obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými“
a) Podle čeho se tedy domníváte, že jsou tyto osoby nestíhatelné, když Římský statut tvrdí opak?

 Spojené státy americké nejsou smluvní stranou Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (Římský statut),kterým byl v roce 2002 založen Mezinárodní trestní soud (ICC). 
Dle článku 29 Řešení sporů Obranné dohody s USA odstavce 6. Spory a další záležitosti, které podléhají konzultacím podle této Dohody, nebudou předkládány k urovnání žádnému vnitrostátnímu soudu, jakož ani mezinárodnímu soudu, tribunálu anebo podobnému orgánu, jakož ani žádné jiné třetí straně.
ČLÁNEK 12
TRESTNÍ JURISDIKCE A PŘESTUPKY
1. Česká republika uznává zvláštní důležitost kázeňské pravomoci orgánů ozbrojených sil USA nad příslušníky ozbrojených sil USA a vliv této pravomoci na operační připravenost. Proto na žádost Spojených států a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně Česká republika tímto vykonává svoji suverénní diskreční pravomoc a vzdává se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce, jak je umožněno v článku VII odstavci 3(c) NATO SOFA. V konkrétních případech zvláštního významu pro Českou republiku mohou české orgány toto vzdání se odvolat písemným prohlášením zaslaným příslušným orgánům ozbrojených sil USA nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. České orgány mohou předložit takové prohlášení i před obdržením takového oznámení.
Z NATO SOFA
Čl7

3. V případech kolize práva k výkonu jurisdikce platí následující pravidla:

a. Vojenské orgány vysílajícího státu mají přednostní právo k výkonu jurisdikce nad příslušníkem ozbrojených sil či civilní složky, pokud jde o

(i) delikty výlučně proti majetku či bezpečnosti tohoto státu nebo delikty výlučně proti osobě či majetku jiného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky tohoto státu nebo osobě závislé;

(ii) delikty plynoucí z jednání či opomenutí při výkonu služebních povinností.

b. V případě jakéhokoliv jiného deliktu mají přednostní právo k výkonu jurisdikce orgány přijímajícího státu.

 

c. Rozhodne-li se stát, který má přednostní právo, nevykonat jurisdikci, uvědomí o tom co nejdříve orgány druhého státu. Orgány státu, který má přednostní právo, zváží vstřícným způsobem žádost orgánů druhého státu o vzdání se tohoto práva v případech, kdy tento druhý stát přisuzuje takovému zřeknutí se práva zvláštní důležitost.

 

b) O co se tedy opírá Vaše tvrzení, že ČR nebude mít dostatečnou kontrolu nad skladovaným materiálem a činností USA v ČR, když Dohoda mezi USA a ČR tvrdí opak?

Ústava ČR

Článek 1.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Článek 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Článek 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Z obranné dohody

ČLÁNEK 4

UMISŤOVÁNÍ OBRANNÉHO VYBAVENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU

1. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál („umístěný materiál“). Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či jejich výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.

2. Umístěný materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé budou mít nerušené právo přístupu ke skladovacím zařízením a k jejich užívání pro všechny účely spojené s umístěním a skladováním umístěného materiálu včetně dodávek, nakládání s ním, prohlídek, užívání, údržby a odvozu takového umístěného materiálu bez ohledu na to, zda jsou tato skladovací zařízení dohodnutými zařízeními a prostory. Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo pro ně, budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, jakož i na další místa podle dohody, pro účely dodávek, dočasného skladování, údržby umístěného materiálu na území České republiky a jeho odvozu z něj.

 

ČLÁNEK 11

POHYB LETADEL, PLAVIDEL A VOZIDEL

1. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho za podmínek respektování relevantních pravidel pro bezpečnost, ochranu a pohyb v oblastech letectví, vnitrozemské plavby a pozemní dopravy. Na palubu takových letadel, plavidel a vozidel nebude možné bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.

2. Letadla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou na území České republiky oprávněna přelétávat, tankovat za letu, přistávat a vzlétat.2) K Petici „ Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet“
a) Máte nějaké informace o tom, že by se na území České republiky měla vyskytovat cizí vojenská základna?
Obranná dohoda používá termín Dohodnutá zařízení a prostory.
 „Dohodnutá zařízení a prostory“ označuje zařízení a prostory na území České republiky, jejichž soupis je obsažen v příloze A této Dohody, poskytnuté Českou republikou podle podmínek této Dohody ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody.
I když tato Dohodnutá zařízení a prostory zůstávají v majetku ČR (patrně kvůli hrazení ekologických škod českou stranou), práva daná USA obranou dohodou (viz článek 3) k těmto zařízením a prostorům jsou taková, že Dohodnutá zařízení a prostory lze považovat za cizí základny na našem území. Více je v preambuli Dohody.
-berouce v úvahu, že ozbrojené síly Spojených států („USA“), jejich závislé osoby a dodavatelé USA mohou být přítomni na území České republiky a že účelem takové přítomnosti ozbrojených sil USA je zvýšit úsilí stran o podporu míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu a prospěchu a podílet se na společném úsilí v oblasti obrany,
-uznávajíce, že přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této Dohody je se souhlasem České republiky a s plným respektem k Ústavě České republiky a českému právu,
Souhlas České republiky , že USA mohou být přítomni na území ČR byl dán ratifikací dohody v souladu s článkem 43 ústavy..
b) Moc zákonodárná má tedy výsosnou pravomoc udělovat souhlas s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR a dále může zrušit usnesení vlády ohledně průjezdu, přeletů a účasti na cvičeních ozbrojených sil jiných států na českém území, stačí dokonce jedna z komor Parlamentu, aby vyslovila s vládou nesouhlas.
Ptám se Vás proto, jakým jiným způsobem byste upravili pravomoci , respektive dělbu moci , než je upravena v Ústavě.
Především by měla být upravena obranná dohoda ve smyslu doprovodného usnesení parlamentu ČR , které bylo přijato při odsouhlasení Obranné dohody. Vláda odmítá toto usnesení přiložit k Obranné dohodě zaslané s prezidentovým podpisem do USA.
3) K Petici „ Žádáme poslance a senátory, aby vyvolali veřejnou diskusi a následně referendum o vystoupení České republiky z NATO“
a) Jaké jsou důvody pro uspořádání referenda o vystoupení z NATO?
b) Jste si vědomi toho, že po případném vystoupení ČR z NATO nebudeme ostrůvkem nezávislosti uprostřed Evropy, jak se to mnohokrát ukázalo v dějinách?

V nejednom případě je rozhodnutí zákonodárců bez madnátu občanů. Porušují poslanecký slib, podporují, realizují zájmy jiných, zejména Spojených států amerických.

Hynek Kmoníček - český diplomat v letech 2017 až 2022  velvyslanec ČR v USA,  NATO =USA .

 

Záznam z  průběhu slyšení z 21.11.2023 si lze stáhnout ze stránek www. nezakladnam.cz, pod logem NE ZÁKLADNÁM, odkaz na

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICÍM POSLANECKÁ SNĚMOVNA 21. LISTOPADU 2023,

záznamy jsou na konci seznamu .« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press