Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Dopis prezidentovi

5.7.2024 - Iniciativa NE základnám ČR
Prezident České republiky
arm. gen. v. v., Ing. Petr Pavel
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad, I. nádvoří č. p. 1
Hradčany  119 08 Praha 1

Věc: Otevřený list prezidentu České republiky                                                                 Praha 1. července 2024

Pane prezidente,

píšeme Vám při příležitosti nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance k 75. výročí jejího založení. Obracíme se na Vás ve třech záležitostech.

Vnímáme se značným znepokojením, že eskaluje konflikt na Ukrajině a jak roste zapojení NATO a jeho jednotlivých členských států do něho, takže hrozí rozšířením války mimo Ukrajinu. Problematika účasti NATO na bojových operacích bude nepochybně na pořadu jednání summitu a Vy budete muset zaujmout náležitá stanoviska.

Pokud dojde ke snaze o větší zapojení států NATO do bojů, včetně dalšího vtahování České republiky do nich a tudíž i možného ohrožení obyvatel ČR válečnou odpovědí protistrany, je Vaší zodpovědností jako nejvyššího představitele ČR brát v potaz úroveň civilní ochrany obyvatel ČR. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste před odjezdem na výroční summit NATO veřejně vystoupil a seznámil občany a další obyvatele ČR s úrovní civilní ochrany: kolik je krytů pro kolik lidí, v jakém jsou stavu, jak je jejich připravenost kontrolována a jak se pracuje se zjištěnými výsledky, jaké je vybavení obyvatel osobními pomůckami pro případy chemického, biologického, radiačního zamoření či dalších účinků zbraní hromadného ničení, jaké má veřejná správa zásoby potravin, léků a zdravotnického materiálu atd.. Znalost stavu civilní ochrany jak ze strany Vaší tak občanů Vám nepochybně dá patřičný mandát na naše zastupování na vrcholném fóru NATO.

Dále se domníváme, že k formování a vytříbení postojů NATO a jeho členských států k různým konfliktům ve světě by na summitech NATO – nejen na tomto k 75. výročí vzniku – přispělo pravidelné hodnocení plnění zakládajícího dokumentu NATO – Washingtonské smlouvy. Zejména jejího jediného závazného bodu – článku č. 1.: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. Sledujeme totiž (nebo je to tak veřejnosti alespoň prezentováno), že smluvní strany se příliš upínají k plnění článku 3. a k medializaci jeho plnění, zatímco prevence proti zvyšování mezinárodního napětí v podobě diplomatických kroků je opomíjena. Nemluvě o mrhání prostředků a energií na opatření, jimž šlo díky diplomacii předejít a které by jinak bylo možné užít na růst životní úrovně obyvatel. Žádáme Vás proto, abyste přednesl na summitu NATO návrh na každoroční vypracování zprávy o plnění jednotlivých článků Washingtonské smlouvy; takový podnět byste ostatně mohl dát i Parlamentu České republiky, aby zhodnotil náš podíl na realizaci tohoto klíčového smluvního dokumentu.

Poslední záležitostí, s níž Vás oslovujeme, je požadavek, abyste se v projevech vyhnul obratu, že mluvíte „za občany České republiky“ či „jménem občanů České republiky“. Zajisté jako prezident, jako nejvýše postavená osoba v politicko-mocenské hierarchii ČR můžete hovořit „jménem České republiky“, k mandátu od občanů Vám však mnoho schází.

Ve 2. kole prezidentských voleb jste sice získal 58,32 % odevzdaných hlasů, což však bylo jen 40,75 % oprávněných voličů. Ani o takové důvěře ve Vás mezi občany však rozhodně mluvit nelze, protože v 1. kole prezidentských voleb jste získal podporu jen 23,96 % oprávněných voličů, tj. pro rozdílových 16,79 procentních bodů (konkrétně 1,384 mil. zúčastněných voličů) jste byl jen pověstné „menší zlo“. A ani u těch, kteří Vám dali hlas již v 1. kole, není jasné, pro kolik z nich to bylo i vyjádřením důvěry a pro kolik jen relativně nejpříznivější volba z osmičky kandidátů.


Na rozdíl od situace v ČR, kde politická reprezentace ani 34 let po listopadu 1989 obecně neuzákonila občanům možnost v lidovém hlasování říci „ano“ či „ne“ na nějakou otázku, takže občané mohou jen jednou za pár let dávat politikům bianko list a doufat, že předvolební sliby během svého funkčního mandátu splní, Vy máte na jednáních NATO (a EU) právo souhlasu i veta. Je jen a jen na Vás, nakolik využijete svých práv návrhů, připomínek a výhrad, souhlasu a odmítnutí při politické reprezentaci České republiky a jejích občanů. Je a bude to Vaše zodpovědnost, jak budete jednat a rozhodovat při vědomí svého skutečného mandátu od občanů, stavu civilní ochrany v ČR a plnění diplomatických předsevzetí a závazků ze strany NATO a jeho členů v otázkách, které summit NATO před politické reprezentanty členských zemí postaví. Poskytli jsme Vám pár – snad dosti pádných – argumentů do diskuse na summitu, nyní je pouze na Vás, jak s nimi naložíte.

S pozdravem

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.    Alternativa zdola,             z.s. DOMOV
Václav Novotný                               Karel Růžička, v.r.            Jaroslava Richterová, v.r.

Spolek proti tmě                              ČSNS                               ČSSD
Milan Daniel, v.r.                              Michal Klusáček, v.r.        Mgr. Jana Wolfová v.r.

Arnold Nowak v.r., Jan Schneider v.r., JUDr. Vojtěch Filip v.r., David Pokorný v.r.,
Václav Exner v.r., Robert Gottwald v.r., Jan Růžička v.r., Libuše Staňková v.r.,
Martina Landergott v.r., Jiří Lomoz v.r., Jaromír Tesař

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press