Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Slavoj Žižek - demonstrace za demokracii 17.11.2007 v Praze

20.11.2007
Stará moudrost říká: když se vás zmocní sny někoho jiného, je s vámi konec. Není to náš případ ve Střední Evropě? Už po staletí? Byli jsme součástí rakouského snu, německého snu, sovětského snu – jeden horší než druhý. Ten poslední dokonce tvrdil, že je skutečně náš, že realizuje naše vlastní sny.


Bohužel, po pádu komunismus se děje znovu totéž. V návalu nadšení jsme si roku 1989 mysleli, že jsme konečně uskutečnili naše vlastní sny. Když jsme ale druhý den vystřízlivěli, zjistili jme, že je to opět sen někoho jiného. Hned na začátku nám prodali kapitalismus s jeho divokou privatizací jako by to bylo naplnění našich snů. Ve skutečnosti je to noční můra, ve které se naše svoboda posiluje mimo jiné seškrtáváním rozpočtu na vzdělání. Svoboda, kterou jsme dostali, je stále více a více svobodou bezohledné honby za úspěchem. Nyní chtějí svůj sen ochránit tím, že nás přikryjí ochranným deštníkem raket a radarů. Máme věřit ochraně USA? USA šly do Iráku, aby ho ochránily před fundamentalismem a výsledkem celého tažení je, že celá země je více než kdy předtím zmítaná fundamentalismem, že laicky vzdělané obyvatelstvo tuto zemi opouští ve velkém.

Připomeňme si starý sovětský vtip z Rádia Jerevan: Jeden se ptá: „Opravdu vyhrál Rabinovič ve státní loterii nové auto?“. Druhý odpovídá: „V zásadě ano – vyhrál. Jen to nebylo auto, ale kolo, nebylo nové, ale staré, a nevyhrál je, ale ukradli mu ho!“ Nejsme dnes ve stejné situaci? „Dostane se České republice opravdu ochrany USA?“ „V zásadě ano. Jen to nebude ochrana našeho území, ale území USA, nebude nás chránit, ale jen vyhledávat hrozby, a jen zvýší nebezpečí pro Českou republiku.“

Nielse Bohra, otce kvantové fyziky, jednou navštívil na jeho venkovském sídle přítel. Kouká a vidí, že nade dveřmi visí podkova. Obrátí se k Bohrovi a říká, že nevěří na pověry, že podkovy ochraňují dům od zlých duchů. Bohr odsekne: „Já tomu také nevěřím. Mám ji tu jen proto, že se říká, že to funguje, i když tomu nevěříte!“ Nebude právě americký radar takovou ideologicko-vojenskou podkovou? Nikdo doopravdy nevěří, že to někoho ochrání, ale říkají nám, že to funguje, i když tomu nevěříme…
Tedy: ne americké bratrské pomoci. Rok 2008 by neměl být dalším rokem 1968. Máme dost toho být předmětem snů někoho jiného. Je načase vzít si svoje sny zpět!

*** 

An old wisdom says: if you are caught into another’s dream, you are wrecked. Was this not the fate of us, in Mittel Europa, for centuries? We were the stuff of the Austrian dream, of the German dream, of the Soviet dream – each worse than others, the last one even claiming that it is really ours, that they are realizing our own dream.

Unfortunately, after the fall of Communism, the same story is going on. In the enthusiasm of 1989, we thought we finally realized our own dream. The morning after, when we awakened sober, we discovered we were yet again dreaming another’s dream. First, they sold us as the realization of our dream the capitalism of wild privatizations – a nightmare of a dream in which, among other things, cutting the budget for our education is a way to enhance our freedom. The freedom we got is more and more the freedom to engage in a cruel struggle for success. Now, they want to protect this dream of theirs by covering us with their protective umbrella of missiles and radars. Why trust the US protection? The US went to Iraq to protect it from fundamentalism, and the result is that the country is more than ever dominated by religious fundamentalism, that the secular educated classes are leaving it en masse.

Recall the old Soviet joke on radio Erevan: "Did Rabinovitch really win a new car on the state lottery?" "In principle, yes - he did. Only it was not the car but a bicycle, it was not new but old, and he did not win it, it was stolen from him!" Are we not in exactly the same situation? “Will the Czech Republic really get the US military protection?” “In principle, yes – it will. Only it is not a protection of our territory, but of the US territory, it doesn’t protect us, but only detects the threat, and this protection will only increase the danger for the Czech Republic.”

A friend once visited Niels Bohr, one of the fathers of quantum physics, in his country house. Seeing a horse-shoe above the door, he said he doesn’t believe in the superstition that a horse-shoe protects us from bad spirits. Bohr snapped back: „I also do not believe in it; I have it there because I was told that it works also if one does not believe in it!“ Will the US radars not be such an ideologico-military horse-shoe? Nobody really believes it will protect anyone, but we are told it will work even if one does not believe in it… So: no to the American brotherly help! 2008 should not be another 1968! We are tired of being the stuff OTHERS’ dreams are made of. It is time to recapture our own dreams!


Slavoj Žižek (* 1949) je slovinský filosof a sociolog, člen Slovinské Akademie věd a umění. Jako hostující profesor přednášel na univerzitách v Princetonu, Chicagu, Columbii, Michiganu, Minnesotě, Californii, na European Graduate School. V současnosti působí na londýnské univerzitě. Autor zhruba tří desítek knih má i vlastní recenzované mezinárodní odborné periodikum - International Journal of Zizek Studies.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press