Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Mgr. David Tygr Ploc, veřejné slyšení k peticím ve Sněmovně 21.11.2023

27.11.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

 

Mgr. David Tygr Ploc je předsedou politické strany DOMOV (Demokracie – Odpovědnost – Morálka – Odvaha – Vlastenectví).

Jeho vystoupení 21.11.2023 k peticím pod názvem Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet

je možné vidět , stáhnout otevřením záložky VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICÍM POSLANECKÁ SNĚMOVNA 21. LISTOPADU 2023 v panelu www.nezakladnam.cz.

 

Pro přehled přikládáme programové cíle politické strany DOMOV. 

(1)    DOMOV je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky, uplatňující tyto základní zásady a cíle:

 a) je zaměřeno na lidského činitele, člověka a jeho nezadatelná práva a potřeby, jako je právo na bezplatnou péči, vzdělání a spravedlivý proces, tak jak je koncipováno v Ústavě ČR a zejména v Listině základních práv a svobod, přičemž pro naši stranu toto nemá pouze deklaratorní charakter, tak jak to vnímá současný politický systém, ale citlivě vnímáme rozpor mezi Ústavou ČR a realitou v běžném životě občana ČR.

 b)  trvá na důsledném naplňování čl. 2.1. Ústavy ČR, Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, výkonné a soudní. Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby Česká republika byla ovládána úzkou skupinou lidí s ekonomickým vlivem získaným na základě pochybné privatizace a napojených na nadnárodní korporace, jež uplatňují svůj vliv na chod parlamentních stran, které pak jednají v jejich prospěch, bez ohledu na zájem České republiky a jejich občanů.

 c)  bezvýhradně ctíme rovnost před zákonem bez ohledu na sociální postavení, majetek či politické konexe a to nejen v rovině teoretické.  

 d)  základním pilířem státu je zákonodárný sbor. Náš současný parlament nevyhovuje zásadám demokracie ani ve svém vnitřním životě, strany DOMOV je přesvědčena, že zdokonalení parlamentu je otázkou charakteru a politické odpovědnosti jeho členů a politických stran a uskupení, které upravují a předkládají kandidátní listiny. Naší prioritou je zabezpečení odpovědnosti volených zástupců, to na všech úrovních politického života, po celou dobu jejich mandátu vůči svým voličům.

 e)  strana ctí princip, že místní společenství je jedním z hlavních základů demokratického systému a práva občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí. Pouze na místní úrovni může být toto právo nejsnáze vykonáváno a místní orgány vybavené reálnou působností a odpovědností, mohou tak zajistit správu efektivní a blízkou občanům. Přičemž pokládáme za nezbytné změnit systém přerozdělování vybraných finančních prostředků tak, aby místní samospráva měla možnost ovlivňovat výši daňové sazby.

 f) sektor malého a středního podnikání považujeme za páteř ekonomiky státu, s rozhodujícím dopadem na zaměstnanost a sociální vývoj země a jejich jednotlivých regionů. Malí podnikatelé jsou protipólem současné ekonomické a politické moci, kdy oproti ní nesou osobní odpovědnost za neúspěch.

 g)  v mezinárodních vztazích důsledně uplatňujeme princip reciprocity a mírové řešení sporů v duchu Charty OSN. Důsledně odmítáme národnostní třenice, xenofobii a šovinismus v jakékoli podobě. Reciprocitu chápeme jako zásadu vzájemného poskytování stejných nebo podobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky. Ne tak jak jsem toho svědky v případě České republiky, kdy naše země je pouze v pozici satrapy EU a NATO. Přičemž jedním z našich hlavních cílů je vystoupení z těchto organizací.

 h)  jsme proto, aby nerostné bohatství, voda atd. včetně jejich správy bylo pouze v rukách České republiky, což se týká i strategických podniků důležitých pro chod a obranu země, jako jsou elektrárny, dopravní tepny apod.  a to i za cenu, zestátnění ( etatizace) z rukou původních majitelů ať za náhradu či bez ní. Prosazujeme princip, že veškeré bohatství země, bez ohledu kdo je vlastní, podléhá zájmu lidu.

 i)  přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem, obnovíme obranyschopnost země, do které zapojíme všechny vrstvy obyvatelstva.

 j)    zavazujeme se chránit kulturní dědictví a tradice našich předků a v tomto duchu zajistit výchovu  dětí ve školách a zájmových organizacích.

(2)    Za účelem realizace výše uvedených programových cílů vyvíjí na celém území České republiky činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. v platném znění, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a těmito Stanovami strany a v rámci svého programu.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press